Ajánlati felhívás

Természetvédelmi kezelési és intézkedési terv készítése a hajdani gödi golfpálya területére

I. Ajánlatkérő:

Neve:    Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:  Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06 27 530 064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Giczy B. Zsuzsanna főkertész
Telefon/fax:  06-26/530-064
E-mail:   giczyballazsuzsanna@god.hu
 
II.  A beszerzés tárgya: a hajdani gödi golfpálya területén kezelési-fenntartási intézkedési terv, valamint természetvédelmi kezelési terv elkészítése

Tervezési terület:
A tervezési terület Göd, hajdani golfpálya kb. 65 hektár kiterjedésű területe csatolt lehatárolás szerint.

A készítendő kezelési tervdokumentáció tartalma:
A kiterjedt terület többféle védettségéből adódóan, illetve a védelem alatt nem álló területrészek szakszerű kezelésének és kímélő hasznosításának a biztosítása érdekében, illetve árajánlat-kérés az alábbi három önálló, de egymással összehangolt, egymást kiegészítő munkarész készítésére terjed ki:
1. munkarész: a helyi jelentőségű „Gödi-láprét Természetvédelmi Terület” (kb. 7,6 ha) és „Gödi-homokpusztagyep Természetvédelmi Terület” (kb. 1,1 ha) természetvédelmi kezelési terveinek elkészítése, felülvizsgálatára, szakértők segítségével történő aktualizálására a szükséges zoológiai, botanikai és hidrobiológiai, vízminőségi megalapozó vizsgálatokkal együtt, a hatályos jogszabályokban előírt tartalommal

2. munkarész: a hajdani golfpályán az önkormányzati tulajdonban lévő országos jelentőségű ex lege védett lápterületekre kiterjedő természetvédelmi kezelési terv a szükséges zoológiai, botanikai és hidrobiológiai megalapozó vizsgálatokkal együtt, összehangolva a távlati fejlesztési célokkal 

3. munkarész: intézkedési terv a hajdani golfpálya fennmaradó nem védett területeire, mely megfogalmazza a fenntartási munkákkal és használattal kapcsolatos legfőbb javaslatokat és javasolt tiltásokat, korlátozásokat, javaslatot tesz a nem védett területek optimális kezelésére, de részletes botanikai vizsgálatokat nem, zoológiai és hidrobiológiai vizsgálatokat egyáltalán nem tartalmaz.

A bruttó tervezési díjat egy összegben kell megadni.

A vállalási összeg (tervezési díj) a tervdokumentációban résztvevő tervezők, illetve szakértők munkadíjain és kapcsolódó költségeinek térítésén felül magában foglalja:
• a területen található felszíni vizek általános fizikai és kémiai mutatóinak elemzését négy vízminta-vételre kiterjedően
• a tervegyeztetések költségeit megbízóval és a DINPI-vel legfeljebb 4 alkalom erejéig
• a vizsgálati eredmények térképes feldolgozásának költségeit, valamint
• a dokumentálás költségeit három példányban.

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért Vállalkozó felel.


III.  A szerződés típusának meghatározása: tervezési szerződés
 
IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje):  a teljesítés véghatárideje 2021. november 15. Előteljesítés lehetséges. A szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.
 
V. A teljesítés helye: 2131 Göd Pesti út 81.
 
VI. Fizetési feltételek:
A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

 
VII. Alkalmassági követelmények 
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás közzétételétől visszafelé számított 5 évben (60 hónap) a beszerzés tárgya szerinti (természetvédelmi kezelési terv) szerződésszerűen teljesített referenciát/ referenciákat, mely tartalmaz legalább 1db természetvédelmi kezelési terv készítésében részvételt szakértőként vagy szakági tervezőként.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fő olyan személlyel, aki élővilág-védelmi és tájvédelmi szakértői végzettséggel és jogosultsággal rendelkezik. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) fenti alkalmassági követelménynek megfelelést az ajánlat részeként  Önéletrajz/végzettség/jogosultság igazolását benyújtani köteles.

Fenti alkalmassági követelmények igazolásához Ajánlattevő kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet is igénybe vehet, alkalmasságát az általa nyújtott szakember/referenciával igazolhatja. Utóbbi esetben kérjük, az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokban a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet megjelölni szíveskedjenek (Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni! )

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

 
VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legjobb ár-érték arányú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. Bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 80
2. Az alkalmassági követelményen felül az ajánlattételi felhívás közzétételét megelőző 5 évben (60 hónapban) a beszerzés tárgya szerinti (természetvédelmi kezelési terv) szerződésszerűen teljesített referenciák száma. Ajánlatkérő külön referenciaként értékel minden olyan természetvédelmi kezelési tervet, melynek készítésében ajánlattevő fő/rész teljesítésként részt vett. (Ajánlatkérő a többlet referenciák számát minimum 0 db és a maximum 10 db értékeli.), Súlyszám: 20
 
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,
a 2. részszempont esetében legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. részszempont esetén alkalmazott legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.
P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.
 
IX.  Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak elektronikus úton..
 
X. Ajánlattételi határidő:
2021. február 17. 14.00 óra
Helyszíni bejárás Cím: 2132 Göd, Termálfürdő parkoló
Helyszíni bejárás időpont: 2021. február 10. szerda 9:00 óra

Részvételi szándékát e-mailen vagy telefonon megelőző munkanapon 16 óráig szíveskedjék jelezni az I. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein.
A helyszíni bejáráson, az Ajánlatkérő képviselője a helyszínnel kapcsolatos tájékoztatást tart, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik. A helyszíni bejáráson bármely ajánlattételre felkért, vagy ajánlatot adni szándékozó gazdasági szereplő részt vehet.
 
A helyszíni bejárás során elhangzó lényegi információkat Ajánlatkérő jegyzőkönyvben rögzíti, a kérdésekre adott válaszokat írásban megerősíti.
 
XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. február 17. napjáig 9:00 és 14:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.).

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. február 17. napján 14:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.
 
XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni
 
XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül
 
XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem
 
XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem
 
XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem
 
XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton
 
XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. február 17. napjáig 9:00 és 14:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat „Természetvédelmi kezelési és intézkedési terv a hajdani gödi golfpálya területére” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
 
XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.
 
XXI. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.


 
XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.
 
XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021. február 2.
 
 
Dátum: ……………………..
 
………………………………
        cégszerű aláírás
 
A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.
 
…………………………………….
           pénzügyi osztályvezető


Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Aláírási címpéldány (kötelezően csatolandó)
- Alkalmasságot igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)