Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2020.07.27 16:02
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Göd, gróf Széchenyi Ödön park területén utasváró felújítása

I. Ajánlatkérő:
Neve:     Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:  Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06 27 530 064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Ujlaki Anikó
Telefon/fax:  06 30 263 65 25
E-mail:   ujlakianiko@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
a Gödi gróf Széchenyi Ödön park területén az Alsógöd - Szigetmonostor közötti révátkelő utasvárójának felújítása a beszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetés figyelembevételével, azaz a feladat pontos felsorolását tartalmazó táblázat (a továbbiakban: Költségvetés) szerint.

A beszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a koltsegvetesi_kiiras.xls dokumentum tartalmazza.

Ajánlattevő a minimális előírásokkal egyenértékű vagy annál jobb műszaki megoldást is ajánlhat, ezt az ártáblázatban jeleznie kell, egyúttal csatolnia kell az általa megajánlott termék egyenértékűségét alátámasztó dokumentumokat (különösen gyártói/forgalmazói leírás és/vagy CE tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat) is.

III.  A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozói szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2020. 10. 09.

V. A teljesítés helye: Göd, gróf Széchenyi Ödön park 525 hrsz.

VI. Fizetési feltételek:
A vállalkozói díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

Ajánlatkérő a vételi árat utólag, banki átutalással teljesíti.

Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:
Végszámla: mértéke 100%
Kibocsátás esedékessége: a szerződés igazolt teljesítését követően.

Ajánlatkérő a vállalkozói díjat, mely magában foglal minden szükséges költséget, beleértve ja a szállítási és rakodási költséget is, a teljesítést követően, a fentiek szerint benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

VII. Alkalmassági követelmények

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített:
legalább 1db nettó 1 millió forint értékű beszerzés tárgya szerinti (faipari munkák és térkövezés) építési/felújítási munkára vonatozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 3 db referencia szállítással teljesíthető.


VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Összességében legelőnyösebb ajánlat

Értékelési szempontok:
X Minőségi kritérium – Jótállás időtartama (hónap, a kötelezően előírt 24 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) / Súlyszám: 10

X Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF)/ Súlyszám 90

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” alapján értékeli, az alábbiak szerint:
Részszempont: Súlyszám
1. 1. Nettó ajánlati ár (HUF) 90
2.Jótállás időtartama (hónap, a kötelezően előírt 24 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,
a 2. részszempontok esetében legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. részszempontok esetén alkalmazott legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.
P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX.  Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2020. augusztus 31. 12.00


XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat személyesen vagy postai úton kell eljuttatni az ajánlattételi határidőt megelőzően 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata ügyfélszolgálaton, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Göd, gróf Széchenyi Ödön park területén utasváró felújítása! Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!”


XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2020. augusztus 31 nap 12.00 óra, 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata fsz. tárgyaló, a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 10 napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani elektronikus, vagy postai úton lehet. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján,
aláírással, bélyegzővel ellátva (elektronikus beküldés esetén szkennelt pdf formátumban) kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk: Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2020. július 27.

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Árazatlan költségvetési kiírás
- SzerződéstervezetLátogatottság: 196
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio