Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2020.09.04 12:56
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Göd, Lenkey utca 11. szám (5616 hrsz) óvoda oldali kerítésének áthelyezésére 40 m-en

I. Ajánlatkérő:
Neve:     Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:  Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06 27 530 064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Márk Eszter
Telefon/fax:  06 27 530 050
E-mail:   markeszter@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Göd Város Önkormányzata 169/2020. (VI. 30.) Ök. határozatával döntött a Lenkey utca 11. szám alatti ingatlan (5616 hrsz) kerítésének áthelyezéséről. Az ingatlan szomszédos a Gödi Kincsem Óvodával. A játszóudvar növelése érdekében a kerítést részben el kell bontani és új kerítést kell építeni beljebb, lásd csatolt helyszínrajz.
A jelenlegi gyalogosbejárat járdalapjait fel kell szedni és ezekből a lapokból a telken belül kb. 10 m-rel távolabb két sávos kocsibehajtót kell kialakítani úgy, hogy a behajtási szint illeszkedjen az új járda szintjéhez.
Műszaki tartalom a beszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott költségvetés, valamint helyszínrajz figyelembevételével, azaz a feladat pontos felsorolását tartalmazó táblázat (a továbbiakban: Költségvetés) szerint.

A beszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait a melleklet.xls dokumentum tartalmazza.

Ajánlattevő a minimális előírásokkal egyenértékű vagy annál jobb műszaki megoldást is ajánlhat, ezt az ártáblázatban jeleznie kell, egyúttal csatolnia kell az általa megajánlott termék egyenértékűségét alátámasztó dokumentumokat (különösen gyártói/forgalmazói leírás és/vagy CE tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat) is.

III.  A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozói szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2020. 10. 30.

V. A teljesítés helye: Göd, Lenkey utca 11. 5616 hrsz.

VI. Fizetési feltételek:
Ajánlatkérő a vállalkozói díjat, mely magában foglal minden szükséges költséget, beleértve  a szállítási és rakodási költséget is, a teljesítést követően, a fentiek szerint benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.
Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít, végszámla: mértéke 100%
Kibocsátás esedékessége: a szerződés igazolt teljesítését követően.

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

VII. Alkalmassági követelmények

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített:
legalább 2 db egyenként nettó 1 millió forint értékű beszerzés tárgya szerinti (kerítés építés és térkövezés) építési/felújítási munkára vonatozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 3 db referencia szállítással teljesíthető.

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Összességében legjobb ajánlat. Értékelési szempontok:
- a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,(nettó ajánlati ár-HUF) 80 %
-  legjobb minőségű teljesítés (Jótállás időtartama, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10 %
- fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma db) 10 %

IX.  Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2020. szeptember 30. 12.00

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat elektronikusan .pdf formátumban az ujlakianiko@god.hu, valamint egyidejűleg a varoshaza@god.hu email címekre kell eljuttatni az ajánlattételi határidőt megelőzően. Az email tárgyában kérjük feltüntetni „Ajánlat Göd, Lenkey utca 11. szám (5616 hrsz) óvoda oldali kerítésének áthelyezésére 40 m-en.”
A nyertes ajánlattevőnek ajánlatát a szerződéskötésig papír alapon, aláírt eredeti formában is be kell nyújtania.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése: 2020. szeptember 30. nap 13.00 óra, 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata, a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 10 napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani elektronikus úton lehet. A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva (szkennelt pdf formátumban) kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk: Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2020. szeptember 4.

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Árazatlan költségvetési kiírás
- Helyszínrajz
- Szerződéstervezet

Göd, 2020. szeptember 04.


Balogh Csaba
polgármesterLátogatottság: 159
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio