Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2020.09.11 11:45
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

A Dunapart Nyaralóházak területén lévő Héder-villa pincefödém tartószerkezeti megerősítésének kivitelezése tárgyában

I. Ajánlatkérő: Göd Város Önkormányzata
Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon: 06 70 199 6794
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Csontó Judit beruházási ügyintéző
E-mail: csontojudit@god.hu

II. Felhívás tárgya: A Dunapart Nyaralóházak területén lévő Héder-villa pincefödém tartószerkezeti megerősítésének kivitelezése

III. A szerződés típusának meghatározása: vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): a szerződéskötéstől számított 90 nap

V. A feladat leírása:
A 2132 Göd, Jósika utca 14. szám alatt a Duna-parti Nyaralóházak területén található Héder villa 1907-ben épült. Az épület poroszsüveg pincefödéme leromlott, balesetveszélyes állapotú. Erről az Önkormányzat tartószerkezeti szakvéleménnyel rendelkezik, amelyet a felhívás 4. mellékleteként csatolunk.

Az ajánlattételi felhívás tárgya szerinti kivitelezési munka műszaki tartalmát jelen ajánlatkérés 5. mellékletét képező bontási kivitelezési tervdokumentáció (műszaki leírás és tervlapok), és 6. mellékletét képező árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.

Az Ajánlattevő a minimális előírásokkal egyenértékű vagy annál jobb műszaki megoldást is ajánlhat, ezt az ártáblázatban jeleznie kell, egyúttal csatolnia kell az általa megajánlott termék egyenértékűségét alátámasztó dokumentumokat (különösen gyártói/forgalmazói leírás és/vagy CE tanúsítvány és/vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozat) is.

A tárgyi munkával kapcsolatos további információk beszerzésének helye, címe: Az I. pontban megnevezett kapcsolattartó elérhetőségein.

VI. Az Ajánlatkérő az ajánlattétel előtt helyszíni bejárást biztosít.
Cím: 2132 Göd, Jósika utca 14., Duna-part Nyaralóházak
Időpont: 2020.09.14. 10 óra
Részvételi szándékát e-mailen vagy telefonon 2020.09. 11. 16 óráig szíveskedjék jelezni az I. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein.

VII. Fizetési feltételek:
A vállalkozói díj átalánydíj, amelyet a hiba és hiánymentes teljesítés igazolása után benyújtott 1 db végszámla alapján átutalással egyenlít ki az Ajánlatkérő, a számla kézhezvételétől számított 15 napon

Az Ajánlatkérő az előre nem látható, műszaki szükségességből felmerülő pótmunkák esetére 5% tartalékkeretet biztosít.

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

VIII. Alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 2 db egyenként nettó 3 millió forint értékű beszerzés tárgya szerinti építési/felújítási munkára vonatozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 3 db referencia szállítással teljesíthető.

IX. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Összességében legjobb ajánlat.
Értékelési szempontok:
• a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás,(nettó ajánlati ár-HUF) 80 %
• legjobb minőségű teljesítés (Jótállás időtartama, a kötelezően előírt 12 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10 %
• fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma db) 10 %

X. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:
 Az ajánlatot az ajánlatkérés 1. 2. és 3. mellékletét képező, cégszerűen aláírt Ajánlattételi nyilatkozat, Összeférhetetlenségi nyilatkozat és Referencia nyilatkozat kitöltésével adja meg az Ajánlattevő.
 Az ajánlathoz mellékelni kell az ajánlatkérés 6. mellékletét képező beárazott ajánlati költségvetést xls és cégszerűen aláírt szkennelt formátumban.

XI. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

XII. Ajánlattételei határidő: 2020. szeptember 21. hétfő, 18:00 óra

XIII. Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:
• Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai küldeményként, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni: „A Héder-villa pincefödémének tartószerkezeti megerősítése”.

XIV. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2020. szeptember 22. nap 11.00 óra, 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata, a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy vagy szervezet.

XV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálj el: tárgyalás nélkül

XVI. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 10 nap

XVII. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVIII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XIX. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XX. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

XXI.  Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Gödi Polgármesteri Hivatal, Beruházási Osztály, Csontó Judit beruházási üi.

XXII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2020. szeptember 10.

Balogh Csaba
polgármester

Mellékletek:
- 1. Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- 2. Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- 3. Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

4. Tartószerkezeti szakvélemény
- 5. Kiviteli terv
- 6. Árazatlan költségvetési kiírás
- 7. SzerződéstervezetLátogatottság: 61
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio