Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2020.10.16 13:28
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése Gödön 2020-2021


I. Ajánlatkérő: Göd Város Önkormányzata
Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon: 06 70 199 6794
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Mucsi László városüzemeltetési ügyintéző
E-mail: mucsilaszlo@god.hu

Felhívás tárgya: hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése Gödön 2020-2021 évben


II. A szerződés típusának meghatározása: vállalkozási szerződés

III. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): Felek a szerződést 2020 november 15-től az ajánlati felhívás tárgyát képező közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés hatálybalépéséig terjedő időtartamra kötik.

IV. A teljesítés helyszíne: Göd város közigazgatási területe

V. A feladat leírása: A felhívás 4. mellékletét képező „Műszaki tartalom és üzemeltetési feltételek” valamint az 5.sz mellékletben szereplő utakon, felületeken az abban felsorolt fontossági sorrend figyelembevételével.

VI. Fizetési feltételek:
a) Az Ajánlatkérő a vállalkozói díjat, mely magában foglal minden szükséges költséget, a teljesítést és teljesítés igazolást követően, szabályosan benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.
b) Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
c) A Megrendelő 15.000 Ft+ ÁFA/munkagép/nap ügyeleti (rendelkezésre állási) díjat fizet a Vállalkozónak a szerződés teljes ideje alatt, azokra a napokra, amikor hóeltakarítási síkosságmentesítési munkálatokat a szerződés alapján nem végez. A rendelkezésre állási díjat maximum 2 munkagépre fizeti a Megrendelő.

Hibás teljesítési kötbér:
d) Nyertes ajánlattevő nem szerződésszerű teljesítése esetén Ajánlatkérő felhívására köteles a munkát a szerződésnek megfelelően elvégezni. Amennyiben nyertes ajánlattevő a felhívást követően sem teljesít jelen szerződésnek megfelelően, Ajánlatkérő naponta a meghatározott területre vonatkozó vállalkozási díj 1/20-ad részét jogosult hibás teljesítési kötbérként érvényesíteni a nyertes ajánlattevővel szemben és egyéb felmerülő kárának megtérítését kérheti.
e) Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a műszaki ütemtervben illetve Ajánlatkérő írásbeli megrendelésben meghatározott befejezési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naponta a meghatározott területre vonatkozó egységár alapján számított vállalkozási díj 1/20-ad része, de legfeljebb az írásbeli megrendelésben meghatározott területre vonatkozó egységár alapján számított vállalkozási díj 1/20-ad része. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.
f) Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a műszaki ütemtervben foglalt, illetve rendkívüli munkavégzés esetén az írásbeli megrendelésben meghatározott területre vonatkozó egységár alapján számított vállalkozási díj 1/20-ad részét és Ajánlatkérő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.
g) Meghiúsulási kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő nem teljesíti a munkát vagy a nem szerződésszerű teljesítés esetén Ajánlatkérő felhívására sem teljesíti a feladatot Ajánlatkérő, a  meghatározott területre vonatkozó vállalkozási díj 30%-át meghiúsulási kötbérként érvényesítheti nyertes ajánlattevővel szemben, és egyéb felmerülő kárának megtérítését kérheti.
h) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
i) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 2 db egyenként nettó 10 millió forint értékű beszerzés tárgya szerinti hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkára vonatozó referenciával. Az ajánlattevőnek meg kell felelnie a 4.sz mellékletben szereplő műszaki alkalmassági és személyzeti előírásoknak. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 3 db referencia szállítással teljesíthető.

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Összességében legkedvezőbb ajánlat.
Értékelési résszempontok:
a.) a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (nettó ajánlati ár-HUF) 80 %
• az a.) pontban szereplő tételek súlyozott megoszlása: szilárd útburkolatú utak hóekézése kétoldali tolással 40%, szilárd útburkolatú utak szórása környezetbarát szóróanyaggal 20%, földutak hóekézése kétoldali tolással 20%, kerékpárutak egyoldali hótolása 10%, kerékpárutak szórása környezetbarát szóróanyaggal 10%
b.) legjobb minőségű teljesítés (benyújtott referenciák összegszerűsége) 10 %
c.) fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (a teljesítésbe bevonásra kerülő tehergépjárművek környezetvédelmi besorolása) 10 %
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az ajánlatkérő a részszempontok esetében a legkedvezőbb ajánlati elemre 10 pontot ad, a többi ajánlat tartalmi eleme pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül kiszámításra.
Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb). A pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályai kerülnek alkalmazásra kettő tizedesjegy pontossággal.
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

a) a pontozás fordított arányosítással történik
b)  nettó 20.000.000,- Ft esetében: 0 pont,
nettó 20.000.001,- Ft és nettó 30.000.000,- Ft közötti referencia esetén: 5 pont,
nettó 30.000.001,- Ft és afeletti referencia esetén: 10 pont
c)  EURO 4 vagy az alatti besorolás esetén: 0 pont,
  EURO 5 besorolás esetén: 5 pont
  EURO 6 vagy afeletti besorolás esetén: 10 pont

IX. Az ajánlatok összeállításának tartalmi és formai követelményei:
 Az ajánlatot az ajánlatkérés 1. 2. és 3. mellékletét képező, cégszerűen aláírt Ajánlattételi nyilatkozat, Összeférhetetlenségi nyilatkozat és Referencia nyilatkozat kitöltésével adja meg az Ajánlattevő. 

X. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

XI. Ajánlattételei határidő: 2020. október 26. 10:00 óra

XII. Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Zárt borítékban „hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése Gödön 2020-2021” felirattal ellátva a Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán az ajánlattételi határidőig leadva vagy az ajánlattételi határidőig postán beérkezve (2131 Göd Pesti út 81)

XIII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2020. október 26. nap 10.30 óra, Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata, a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személyek.

XIV. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálj el: tárgyalás nélkül

XV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 10 nap

XVI. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVII. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XVIII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XIX. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

XX.  Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
 I. pontban megjelölt kapcsolattartó elérhetőségein

XXI. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2020. október 16.


Balogh Csaba
polgármester

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Műszaki tartalom és üzemeltetési feltételek 
- Utak, segédtáblák, fontossági sorrendekLátogatottság: 136
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio