Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2021.02.15 14:50
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

Irodaszerek beszerzése a Gödi Polgármesteri Hivatal részére

I. Ajánlatkérő: Gödi Polgármesteri Hivatal

Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: dr. Nagy Atilla jegyzői hatáskörben eljáró aljegyző
Telefon/fax: 06-27/530-064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Muhi Adrienn
Telefon/fax: 06-27/530-069
E-mail: muhiadrienn@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

Irodaszerek beszerzése a Gödi Polgármesteri Hivatal részére 12 hónap határozott időtartamra nettó 2.500.000,- HUF keretösszeg erejéig, az alábbiakban meghatározott termékcsoportok tekintetében:
-irodaszerek,
-borítékok,
-nyomtatványok,
-nyomtatópapír,

Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a teljes keretösszeg 50 %-os mértékére vállal lehívási kötelezettséget.

Eladó a termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti jótállási kötelezettséget vállal.

Eladó minden esetben a Vevő írásban benyújtott megrendelésére végzi el a megrendelőben rögzített mennyiségek szállítását a részletes árajánlatban megjelölt egységáron. (A szerződéses elszámolás ezen fajlagos egységár alapján történik)
A részletes ajánlati ártáblázatban nem szereplő termékek esetében, a mindenkori nyilvánosan meghirdetett listaárhoz képest Eladó által megajánlott kedvezményt biztosít ajánlatkérő részére.

Amennyiben a beszerzési felhívás vagy dokumentumok bármely pontjában a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette. Az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata.

III.  A szerződés típusának meghatározása: Szállítási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): szerződéskötéstől számított 12 hónap

V. A teljesítés helye: 2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt található Gödi Polgármesteri Hivatal és annak oldalépülete, továbbá a 2131 Göd, Pesti út 60/A szám alatti telephely I. emelete

VI. Fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.
A vételi ár kifizetés havonta utólag történik. A benyújtott számlát 15 naptári napon átutalással fizeti meg a Vevő.

Késedelmi kötbér mértéke az egyedi megrendelésre vonatkozó vételi ár 1 %-a. Hibás teljesítés esetén kötbérként Ajánlatkérő az egyedi megrendelésre vonatkozó vételi ár 10 %-át számítja fel.

Meghiúsulási kötbér mértéke: a meghiúsulással érintett megrendelés nettó ellenszolgáltatásának 30%-a.

Részletesen lásd. a szerződéstervezetben.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 2 évben (24 hónap) a beszerzés tárgya szerinti (irodaszerek) tekintetében legalább 1 millió forint árbevétellel.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legjobb ár-érték arányú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. Összesen nettó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 70 %
2. Minőségi szempont: A részletes ajánlati ártáblázatban nem szereplő termékek esetében, a mindenkori nyilvánosan meghirdetett listaárhoz képest ….. % kedvezményt biztosítása, Súlyszám: 15 %
3. Minőségi szempont: Sürgősségi megrendelés (10:00 óráig leadott megrendelési igény) esetén az aznapi kiszállítás vállalása igen/nem, Súlyszám: 15 %

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,
a 2. részszempont esetében az egyenes arányosítás,
a 3. részszempont esetében pontkiosztás.

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlattevőknek a részletes ártáblázat valamennyi sorát beárazva, az ártáblázatot cégszerűen a felolvasólap mellékleteként az ajánlat részeként be kell nyújtani. A részletes ártáblázatban szereplő összesen nettó ajánlati ár összeget kell a felolvasólapon feltüntetni.

A 2. részszempont esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete:
P = (Avizsgált /Alegjobb) x (P max – P min) + P min
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Alegrosszabb: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Fenti értékelési szempont tekintetében Ajánlattevőnek a részletes ajánlati ártáblázatban nem szereplő termékek esetében, a mindenkori nyilvánosan meghirdetett listaárhoz képest % kedvezmény mértékére kell ajánlatot adnia. Előny a magasabb megajánlás.

A 3. részszempont esetében: pontkiosztás módszerét alkalmazza az Ajánlatkérő az alábbiak szerint:
Sürgősségi megrendelés (10:00 óráig leadott megrendelési igény) esetén az aznapi kiszállítás vállalása igen/nem
 Adható pontszám
Igen 10
Nem 0

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.


IX.  Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:

Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2021. február 24. 10:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. február 24. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.).

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. február 24. napján 10:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem.

XVI. Részajánlattétel megengedett-e: Nem.

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem.

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. február 24. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Irodaszerek beszerzése a Gödi Polgármesteri Hivatal részére! Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:

- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
-az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
-az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
-az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:

Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2021. február 15.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2021. február 15.

………………………………
dr. Nagy Atilla


A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető


Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat

- Nyilatkozat árbevételről
- Szerződés-tervezet
- Műszaki tartalomLátogatottság: 109
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio