Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Hírek


   Fontos gödi telefonszámok gyűjteménye

Keresés:   
Hír
2021.02.22 19:41
Ajánlati felhívás
Nyomtatható verzió Szerző:

EUROVELO 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai megújításának tervezése

I. Ajánlatkérő:

Neve:     Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:  Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06-27/530-064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Ujlaki Anikó
Telefon/fax:  06-30/263-6525
E-mail:   ujlakianiko@god.hu


II. A beszerzés tárgya:

Göd közigazgatási belterületén belül néhány évvel ezelőtt közösségi munkában felfestésre kerültek az EUROVELO 6 kerékpáros útvonalon a tájékozódást segítő burkolati jelek, melyek az idők folyamán elkoptak. Azóta a tervezési szemlélet, az előírások és a jelzések is megváltoztak.

Célszerű egy komplex, mindenre kiterjedő, a jelzések újragondolását tartalmazó forgalomtechnikai fejlesztés (csomópontok elsőbbségi viszonyainak esetleges módosítása, forgalomcsillapítás stb.) kiviteli szintű megtervezése.

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a városon keresztülhúzódó EUROVELO 6 kerékpáros útvonalat a település teljes hosszában meg kívánja újítani. Információink szerint az útbaigazító táblákat a Magyar Közút a közeljövőben kihelyezteti, így a megbízás a burkolati jelekre és a KRESZ-táblákra terjed ki.

A tervezés folyamatában szükséges heti kooperációt tartani a megrendelővel, ahol a folyamatos haladást bemutatják. Szükséges több alkalommal a tervkészítés alatt vezetői bemutatás, egyeztetés. Kötelező többszöri hétvégi és iskola idei számlálás, helyszínbejárás.

Szükséges árazott, árazatlan költségvetés és táblakonszignáció.


III.  A szerződés típusának meghatározása: Tervezési szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): szerződéskötéstől számított 3 hónap

V. A teljesítés helye: Göd közigazgatási területe

VI. Fizetési feltételek:

A vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítés lezárását követően.

Ajánlatkérő a vállalkozási díjat, a teljesítést követően, a fentiek szerint benyújtott száma alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellék-kötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben az ajánlatában vállalt befejezési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes vállalkozási díj 1%-a, de legfeljebb a teljes vállalkozási díj 30 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes vállalkozási díj 30 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevőt meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj 30 %-a. A felek megállapodnak abban, hogy szakszerűtlen munkavégzés Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására vagy szerződéstől elállásra, ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért érvényesíteni nyertes ajánlattevővel szemben. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, Ajánlatkérő ugyancsak a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás összege 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.


VII. Alkalmassági követelmények

1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a feladat ellátásához szükséges legalább 1 fő KÉ-K jogosultságú szakemberrel. Az előírt szakember nyilatkozata szükséges a projektben történő rendelkezésre állásról. Az ajánlat részeként kötelező benyújtani a szakember tekintetében  önéletrajzot, olyan részletességgel, melyből Ajánlatkérő meg tudja állapítani a fenti alkalmassági követelménynek való megfelelést, a szakember KÉ-K jogosultági számát feltüntetni szükséges.

2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás közzététele napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített legalább 1db kerékpáros forgalomtechnikai terv és legalább 1 db kerékpáros hálózati terv - tervezési munkára vonatkozó referenciával, mely kerékpáros útvonal hossza legalább 4 km és annak összege együttesen legalább bruttó 3 millió forint értékű. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 3 db referencia szállítással teljesíthető. Fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelést a 3.számú mellékletben Nyilatkozat referenciákról bemutatni szükséges.

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:

Legjobb ár-érték arányú ajánlat.

Értékelési szempontok:

1. részszempont: bruttó ajánlati ár - HUF, Súlyszám: 70


2. részszempont: minőségi szempontok:
a.) az ajánlati felhívás VII. 2. alkalmassági minimum követelmény pontjában bemutatott 1 db kerékpáros forgalomtechnikai terv referencián felül további kerékpáros forgalomtechnikai terv referencia száma (min 0 – max 5 db): Súlyszám: 15
b.) az ajánlati felhívás VII. 2. alkalmassági minimum követelmény pontjában bemutatott 1 db kerékpáros hálózati terv referenciák felül további kerékpáros hálózati  terv referencia száma (min 0 – max 5 db): Súlyszám: 15


A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot:

1. részszempont: bruttó ajánlati ár-HUF
Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el:

Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

Ekkor az aránypár egy tetszőleges vizsgált tartalmi elemre:
 
P-Pmin  Alegjobb
_________ = __________________
Pmax-Pmin
  Avizsgált

azaz


 Alegjobb 
P= ___________________ X (Pmax-Pmin) + Pmin
 Avizsgált 
 
ahol
 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz.


2. részszempont: minőségi szempontok:
a.) az ajánlati felhívás VII. 2. alkalmassági minimum követelmény pontjában bemutatott 1 db kerékpáros forgalomtechnikai terv referencián felül további kerékpáros forgalomtechnikai terv referencia száma (min 0 – max 5 db): Súlyszám: 15

Fenti értékelési szempont alapján ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeken felüli (kerékpáros forgalomtechnikai terv) többlet referenciák számát kívánja értékelni. Előny a magasabb megajánlás. A többlet referencia tekintetében adott megajánlás db-számát Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a 3. sz. melléklet Nyilatkozat referenciákról táblázatban.
0 db referencia: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 db referencia: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 db referencia: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 db referencia: 6 pontot kap az Ajánlattevő
4 db referencia: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 db vagy annál több referencia esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti pontszám kerül megszorzásra a 15-ös súlyszámmal.

b.) az ajánlati felhívás VII. 2. alkalmassági minimum követelmény pontjában bemutatott 1 db kerékpáros hálózati terv referenciák felül további kerékpáros hálózati terv referencia száma (min 0 – max 5 db): Súlyszám: 15

Fenti értékelési szempont alapján ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményeken felüli (kerékpáros hálózati terv) többlet referenciák számát kívánja értékelni. Előny a magasabb megajánlás. A többlet referencia tekintetében adott megajánlás db-számát Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a 3. sz. melléklet Nyilatkozat referenciákról táblázatban.
0 db referencia: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 db referencia: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 db referencia: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 db referencia: 6 pontot kap az Ajánlattevő
4 db referencia: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 db vagy annál több referencia esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti pontszám kerül megszorzásra a 15-ös súlyszámmal.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.


IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:

Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő:

2021. március 05. 10.00

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papír alapon, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata ügyfélszolgálaton.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

2021. március 05. 10.00 óra, 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata, a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 15 napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papír alapon, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata ügyfélszolgálaton, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat, EUROVELO 6 kerékpáros útvonal gödi szakaszának forgalomtechnikai megújításának tervezése. Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!

A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 90 nap

Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.


XXI. Érvénytelen az ajánlat:

- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:

Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021. 02. 22.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.


………………………………
Kovács Krisztina
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)


Dátum: Göd, 2020. 02. 22.

………………………………
Balogh Csaba
polgármesterLátogatottság: 82
Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio