Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Ügyintézés

Kereskedelem
Kereskedelemi ügyek

Kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység.

Kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei:
 
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján:
 
A forgalmazott termékköröktől függően egyes kereskedelmi tevékenységek bejelentés- köteles, mások működési engedélyhez kötött tevékenységek.
 
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység esetén folytatott eljárás:
 
Bejelentés köteles tevékenység minden olyan termék forgalmazása, amely nem tartozik a Rendelet 3. számú mellékletében megjelölt, kizárólag üzletben forgalmazható termékek közé.
A kereskedők a bejelentést meghatározott adattartalommal, rendszeresített nyomtatványon tehetik meg.
 
 A kereskedők a bejelentést követően tevékenységüket megkezdhetik. A hatóság a bejelentés alapján a kereskedelmi tevékenységet 10 munkanapon belül nyilvántartásba veszi, amelyről értesíti az ügyfelet, a termékkör szerint hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, továbbá
- a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak
- az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek,
- az illetékes rendőrkapitányságnak,
- jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak
- élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak
- vendéglátás folytatása esetén a környezetvédelmi hatóságnak.
 
.A szakhatóságok 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le, amelynek eredményéről 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.
 
A kereskedő a bejelentő adatlap szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.
 
A működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység esetén folytatott eljárás:
 
A kizárólag üzletben forgalmazható termékek működési engedély kötelesek. Ezek felsorolását a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza:
1. dohánytermékek
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek,
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik,
5. Fegyver, lőszer, robban- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti pirotechnikai termékek, valamint a kis és közepes tűzijáték kivételével, az ott meghatározott feltételekkel,
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik,
7. nem veszélyes hulladék
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propánbután gáz és az üzemanyag.
 
A jegyző a kerekedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik.
A kereskedelmi hatóság a termékkör szerint hatáskörrel rendelkező szakhatóságot vonja be az eljárásba.
Szakhatóságok:
- Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)
- Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH)
- környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség
- tűzvédelmi szakhatóság
- építésügyi hatóság
 
 A szakhatóságok hozzájárulása esetén a hatóság az üzletet nyilvántartásba veszi és határozattal igazolást ad ki a működési engedélyről. A jegyző a nyilvántartást a az önkormányzat honlapján közzéteszi.
Az ügyintézési határidő 30 nap, amelyet az eljáró hatóság vezetője annak letelte előtt indokolt esetben 30 nappal meghosszabbíthat.
 
A jegyző a működési engedély tárgyában hozott határozatot megküldi:
- a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnak
- az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szerveinek,
- az illetékes rendőrkapitányságnak,
- jövedéki termék esetében az illetékes vámhatóságnak
- élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak
 
Az üzemeltető az adatokban bekövetkező változásokat haladéktalanul, a nyitvatartási idő megváltozását 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Vezetői Kabinet
Ügyintéző: Sápi Katalin  
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefonszám: 27/530-051
Ügyfélfogadás:
H: 13-18, SZ: 8-12, 13-16, P: 8-12

Ügyfelek: A természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlet, valamint a külön jogszabály szerinti vásáron, piacon, valamint a bevásárlóközpontban lévő üzlet kivételével- az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

A kérelem benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott útján.

10 nap - Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységről szóló igazolás kiadásakor
30 nap - Működési engedély kiadásáról szóló igazolás kiadásakor

- működési engedély kérelem esetén 10.000 Ft (illetékbélyeg formájában)
- bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység 3 000.- Ft (illetékbélyeg formájában)
-  adatmódosítás esetén 3.000 Ft (illetékbélyeg formájában)
A kereskedők a bejelentést meghatározott adattartalommal, rendszeresített nyomtatványon tehetik meg. 

A kérelem nyomtatvány letölthető a http://www.god.hu/hivatal/nyomtatvany/?doc4_id=114 menüpontból.

2004.évi CXL.TV., a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2005.évi CLXIV tv. a kereskedelemről
2009.LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
210/2009.(IX.29.)Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
2003.évi CXXVII. Tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásáról
1991.évi XXXIV.tv. a szerencsejáték szervezéséről
1997.évi CLV. Tv. a fogyasztóvédelemről
1990.évi XCIII.tv. az illetékekről
284/2007.(X.29.) Korm.rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelemről.

A kereskedők a bejelentést meghatározott adattartalommal, rendszeresített nyomtatványon tehetik meg.

Csatolandó okiratok:

1.     nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2.     haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3.     közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

4.     Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek számának, azok telekhatártól mért távolságának és elhelyezésére vonatkozó helyszínrajz (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén) más telkén történő parkolás esetén befogadó nyilatkozat, közterület esetén parkolóhely megváltási szerződés

5.    cégkivonat, aláírási címpéldány (amennyiben az elektronikus cégkivonat nem tartalmazza)

6.     kitöltetlen vásárlók könyve

7.     képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

8.     mozgóbolt és automatából történő értékesítés esetén: közterület használati engedély, forgalmi engedély másolata, külön engedély szükségessége esetén annak másolata

 
A működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység esetén folytatott eljáráshoz

Csatolandó okiratok:

1.     nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);

2.     haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;

3.     közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

4.     Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek számának, azok telekhatártól mért távolságának és elhelyezésére vonatkozó helyszínrajz (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén) más telkén történő parkolás esetén befogadó nyilatkozat, közterület esetén parkolóhely megváltási szerződés

5.    cégkivonat, aláírási címpéldány (amennyiben az elektronikus cégkivonat nem tartalmazza)

6.     kitöltetlen vásárlók könyve

7.     képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás

8.     mozgóbolt és automatából történő értékesítés esetén: közterület használati engedély, forgalmi engedély másolata, külön engedély szükségessége esetén annak másolata

 

Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio