Ajánlati felhívás

Gravitációs szennyvízcsatorna építése Göd, Béke úti óvodában

I. Ajánlatkérő:
Neve:     Göd Város Önkormányzata
Címe:   2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője:  Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax:  06-27/530-064
E-mail:   varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve:  Sápi Zoltán
Telefon/fax:  06-30/2718-378
E-mail:   sapizoltan@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

Az Önkormányzat tulajdonában lévő óvoda Kastély Központi Óvoda (2131 Göd, Béke utca 3. hrsz: 529) belső (telekhatáron belüli) gravitációs szennyvízcsatorna építése.

A DMRV ZRT által a telekhatáron belül elhelyezett NA 200-as tisztítóidom és a meglévő rendszer beton tisztítóaknája közötti vezetékszakasz megépítése NA 150-es KG-PVC  csőből a mellékelt terv  és a hozzá tartozó műszaki leírás szerint.
A kivitelezést kizárólag az óvoda nyári leállásának idején (2021.06.28-2021.07.23.) lehet elvégezni.
A kivitelezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az óvoda kihelyezett felszerelései, játékai nem kerülhetnek elmozdításra.

Részletes mennyiségi és műszaki leírásokat az ajánlati felhívás mellékleteként csatolt műszaki dokumentumok tartalmazzák (,műszaki leírás, bekötési terv és árazatlan költségvetés kiírás).

Ajánlatkérő helyszíni bejárási lehetőséget biztosít:
Helyszíni bejárás tervezett időpontja: 2021. június 14. napja 10:00 óra
Helyszíne: Kastély Központi Óvoda (2131 Göd, Béke utca 3. hrsz: 529)

Ajánlattevőknek a helyszíni bejárásra való részvételi szándékukat előzetesen írásban a sapizoltan@god.hu e-mail címen kell jelezniük 2021. június 11. napja 10:00 óráig. Amennyiben egyetlen ajánlattevő sem jelzi előzetesen a helyszíni bejárás részvételi szándékát, úgy a helyszíni bejárás megtartására nem kerül sor. Helyszíni bejáráson való részvétel nem kötelező.
Helyszíni bejáráson ajánlatkérő megmutatja a helyszíni az érdeklődő ajánlattevőknek. Ajánlattevők kérdést nem tehetnek fel a bejáráson. Helyszíni bejárást követően felmerült kérdéseket az érdeklődő gazdasági szereplők 2021. június 16. napja 16:00 óráig küldhetik meg az I. pontban megjelölt kapcsolattartási címre (sapizoltan@god.hu). Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérdésre adott válaszokat legkésőbb 2021. június 18. napján megválaszolja, az ajánlati felhívás kiegészítéseként a honlapra felteszi.


III.  A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): kizárólag az óvoda nyári leállásának ideje azaz (2021.06.28-2021.07.23.)

V. A teljesítés helye: 2131 Göd, Béke út 3. (Kastély Óvoda)

VI. Fizetési feltételek:

A vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.

Nyertes ajánlattevő 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítés lezárását követően.

Ajánlatkérő a vállalkozási díjat, a teljesítést követően, a fentiek szerint benyújtott száma alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.

A szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellék-kötelezettségek:

Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben befejezési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes vállalkozási díj 1%-a, de legfeljebb a teljes vállalkozási díj 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes vállalkozási díj 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevőt meghiúsulási kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a. A felek megállapodnak abban, hogy szakszerűtlen munkavégzés Ajánlatkérő jogosult a szerződés felmondására vagy szerződéstől elállásra, ebben az esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás összege 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért érvényesíteni nyertes ajánlattevővel szemben. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, Ajánlatkérő ugyancsak a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás összege 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

Jótállás időtartama: A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; a kötelezően előírt 36 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap)

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.


VII. Alkalmassági követelmények

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás közzététele napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített legalább nettó 1 Millió Ft értékű beszerzés tárgya szerinti (építőipari) kivitelezési munkára vonatkozó referenciával.

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:

Legjobb ár-érték arányú ajánlat
Értékelési résszempontok:
a) Bruttó ajánlati ár -HUF), Súlyszám: 70
b) Minőségi szempont: Többlet jótállás időtartama, Súlyszám: 30

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,
a 2. részszempont esetében a legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.

Bruttó ajánlati ár: Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlattevőknek a részletes ártáblázat valamennyi sorát beárazva, az ártáblázatot cégszerűen a felolvasólap mellékleteként az ajánlat részeként be kell nyújtani. A részletes ártáblázatban szereplő összesen nettó ajánlati ár összeget kell a felolvasólapon feltüntetni.

Többlet jótállás vállalása: a 2. részszempont esetén alkalmazott legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás:
A teljesítéstől számítva hónapokban megadva; a kötelezően előírt 36 hónapot meghaladóan kell ajánlattevőnek megajánlást tennie; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap.

P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
Alegkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2021. június 23. 12.00

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. június 23. napján 12:00-ig. ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) vagy elektronikusan is benyújthatóak a sapizoltan@god.hu és másolatban a jakabattila@god.hu e-mail címre történő egyidejű megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. június 23. napján 12:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: tárgyalás nélkül

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 5 napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papír alapon, zárt borítékban (2021. június 23. napján 10:00-ig. ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban vagy elektronikusan is benyújthatóak a sapizoltan@god.hu és másolatban a jakabattila@god.hu e-mail címre történő egyidejű megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Gravitációs szennyvízcsatorna építése Göd, Béke úti óvodában” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.


A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Ajánlattevőknek aláírási címpéldányt/aláírás mintát kell benyújtani egyszerű másolatban. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk:

Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 60 nap

Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
- az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
- az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
- az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
- az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
- az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
- az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
- egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
- végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
- Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:

Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2021. 06. 07.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.


……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.


 …………………………………….
 pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
- Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
- Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)

- Alkalmassági követelményeket igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)
- Aláírási címpéldány/aláírás minta benyújtása (kötelezően csatolandó)

Árazatlan költségvetés
Helyszínrajz
Szelvény
Műszaki leírás
Részletrajz 1.
Részletrajz 2.