Elérhetőségek
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Cím:  2131 Göd, Pesti út 81.
Tel.:  (06-27) 530-064
Fax:  (06-27) 345-279
E-mail:  varoshaza@god.hu
Zöldszám: 06-80/890-089

Ügyfélfogadás
H:  13:00-18:00
Sze:  8:00-12:00, 13:00-16:00
P:  8:00-12:00

Dunakeszi Járási Hivatal Okmányirodai Osztály
Cím:  2131 Göd, Pesti út 60/a.
Tel.:  1818
E-mail:  
dunakeszi.okmanyiroda@pest.gov.hu 

Ügyfélfogadás
H:  8:00-16:00
K:  8:00-16:00
Sze:  8:00-18:00
Cs:  8:00-16:00
P:  8.00-12.00

 

Linkek


    
      József Attila Művelődési Ház, 2131 Göd Pesti út 72., E-mail: info@godimuvhaz.hu 

      


    

Témák A-Z

Oktatás

Általános iskolák aktuális körzethatárai >>> (Frissítve: 2016.02.29.)
Általános iskolák - beiratkozás >>>


                                                              *****
Óvodai  beiratkozási hirdetmény

A 2017. szeptember 1-jétől 2018. augusztus 31-ig terjedő nevelési évről

A gödi lakóhellyel* legalább 3 hónapja rendelkező gyermekek, a városban dolgozó szülők gyermekei és más gyermekek számára az óvodai felvétel, átvétel a törvény előírása szerint folyamatos. A gödi önkormányzati fenntartású óvodákban elsősorban az erre szervezett napokon várják a jelentkezőket.Jelentkezési helyek:
• felsőgödi felvételi körzet**: gödi Kincsem Óvoda, 2132 Göd, Lenkey u. 13−17. (A „Csalogány” telephely vonatkozásában is.) 2017. április 24-én, hétfőn 9 és 17 óra között, valamint 25-én, kedden 13 és 17 óra között.
• alsógödi felvételi körzet**: gödi Kastély Óvoda, 2131 Göd, Béke u. 3. (A „Fácán” és a „Hétszínvilág” telephelyek vonatkozásban is.) 2017. április 19-én, szerdán 8 és 18 óra között, valamint
20-án, csütörtökön 13 és 17 óra között.
A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.
A Karácsony Sándor Waldorf Óvoda (2132 Göd, Tél u. 2.), a Kuckó Óvoda (2131 Göd, Kazinczy u. 15.), a Csiga-Biga Óvoda (2131 Göd, Pesti út 152.) és az Ugri-Bugri Óvoda (2132 Göd, Rákóczi út 130.) magánóvodák beiratkozási lehetőségeiről érdeklődjenek az említett óvodák vezetőinél.

A gyermek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben az ilyen gyermek még nem rendelkezik óvodai jogviszonnyal, akkor részére a beiratkozás kötelező***. Amennyiben a gyermek e kötelességét külföldön teljesíti, akkor a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülőnek erről írásban kell értesítenie a jegyzőt. Mindezek elmulasztása szabálysértésnek minősül, és súlyos esetben gyámhatósági eljárást von maga után.

Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Kérjük, hogy a csoportszervezés tervezhetősége miatt azon gyermekükkel is a fenti időpontban jelentkezzenek, akik csak 2017. augusztus 31-e után, a nevelési év közben töltik be 3. életévüket.

Városunkban integrált óvodai nevelés a Gödi Kastély Óvoda Fácán telephelyén és a Gödi Kincsem Óvoda Csalogány telephelyén folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.****

A jelentkezéskor be kell mutatni és fénymásolatban csatolni kell:
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát,
a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt és a tb-azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát és tajkártyát),
a gyermek pedagógiai szakvéleményét, ha bármilyen vizsgálaton vagy korai fejlesztésben
részt vett,
a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést a beiratkozás utolsó határnapját követő 21. munkanapig az óvoda írásban fogja közölni, mely irat az óvodában lesz átvehető. A döntés ellen 15 napon belül a jegyzőhöz lehet illetékmentes fellebbezéssel fordulni.

Dr. Szinay József
címzetes főjegyző

* A beiratkozók gödi illetőségének valódiságát a törvény előírásainak megfelelően ellenőrizni fogjuk.
** A két felvételi körzet lehatárolása megtekinthető a www.god.hu/oktatás menü alatt vagy a www.oktatas.hu címen.
*** A jegyző, fenntartó − kérelemre − ez alól az óvodavezető és a védőnő véleményére hagyatkozva a gyermek ötéves koráig felmentést adhat.
**** Ennek keretében enyhe fokban érzékszervi sérült (enyhén nagyot halló, gyengén látó), enyhe fokban értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe fokban mozgáskorlátozott gyermekeket, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekeket vesz föl.

 
                                                              *****
 
 
18/2013. (III. 14.) Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsági határozat
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy először a 2013. év óvodai felvételi eljárásban a következő sorrendet megállapító szempontok alapján kell betölteni az óvodai férőhelyeket. (az alacsonyabb sorszám hatálya alá tartozó gyermekeket előbb, mint a magasabb sorszám hatálya alá tartozó gyermekeket)
1. Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 5.életévüket betöltött    (kötelezően járó) gyermekek.
2. Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3. életévüket betöltött halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek.
3.  Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3. életévüket betöltött sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek.
4. Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg igazolt, aktív és tényleges gödi munkahellyel rendelkező szülő gondozásában álló 4. életévüket a nevelési év kezdetéig betöltött, betöltő gyermekek.
5. Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg igazolt, aktív és tényleges gödi munkahellyel rendelkező szülő gondozásában álló 3. életévüket a nevelési év szeptember 30-ig betöltött, betöltő gyermekek.
6. Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg igazolt, aktív és tényleges gödi munkahellyel rendelkező szülő gondozásában álló, a felvételi kérelem idején a Göd Város Önkormányzata fenntartásában lévő bölcsőde ellátásában részesülő 3. életévüket a nevelési év december 31-ig betöltő gyermekek. Ezen belül az idősebb, óvoda érett gyermekek előnyt élveznek.
7. Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodásihellyel rendelkező, illetőleg igazolt, aktív és tényleges gödi munkahellyel rendelkező szülő gondozásában álló 3. életévüket a nevelési év december 31-ig betöltő gyermekek.
8. Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, illetőleg igazolt, aktív és tényleges gödi munkahellyel rendelkező szülő gondozásában álló 3. életévüket a nevelési év május 30-ig betöltő gyermekek.
9. Egyéb jelentkezők
 
A fenti kategóriákon belül alkalmazandó kisegítő szabályok a felvételéi sorrend eldöntéséhez:
- Előnyt jelent a felvételnél, ha a gyermek „gyermekvédelmi kedvezményben”  részesül, vagy gyámhatósági védelem alatt áll.
- Előnyt jelent a felvételnél, ha a gyermek testvére már és még az érintett óvodában ellátott.
 
Határidő: azonnal
Felelős:   Óvodavezetők, indokolt esetben a Felvételi Bizottság

A kivonat hiteléül:
dr. Nagy Atilla aljegyző sk.
 
Népesedési adottságok

Gödön, miként a budapesti agglomerizációban általában tartósan növekszik a népesség. Ez túlnyomórészt a folyamatos beköltözéseknek köszönhető. 1989. első napján 12.863-an laktak Gödön, ez 1999-re 14.610-re, majd 2009-re 17433-ra emelkedett. A növekedésben az idősek kivételével miden korcsoport részt vállal, így a tipikusnak mondható 30 év körüli szülők és velük költöző vagy már ide született kisgyermekeik mellett jelentős számban költöznek be a fiatalabb nagyszülői korba tartozó ötvenes-hatvanas éveikben járók is. A köztes 20 év körüli és negyvenes korcsoportokban is, bár kisebb mértékben nő a populáció.

Az elmúlt tíz évben a  gödi bölcsődés korú (1-2 éves) gyermekek évente átlagosan 10 fővel, az óvodás korúak (3-4-5-6 éves) gyermekek átlagosan 11 fővel*, míg az általános iskolás korú (7-8-9-10-11-12-13-14 éves) gyermekek átlagosan 33 fővel lettek többen.

*Az óvodásoknál az átlagolás nem sokat ér, mert az évtized első felében stagnált, vagy leheletnyit csökkent a számuk, míg 2006. után meglódult és pl. az elmúlt két évben ez a szám 57 illetve 64 volt!

Közoktatási alapvetések

A közoktatás rendszerébe tartozik az óvoda, az általános műveltséget megalapozó általános iskola (I-VIII. Évfolyam), továbbá a középfokú képzés formái, mint pl. a szakiskola, a szakközépiskola, gimnázium, az ezekhez kapcsolódó kollégiumok és más különleges formák, továbbá az alapfokú művészeti képzés 1-12 évfolyamon, illetve a pedagógiai szakellátások egyes formái. A bölcsődei ellátás és más gyermekek napközbeni ellátást biztosító típusok (pl. családi napközi, játszóház, stb.) NEM tartoznak a közoktatási rendszerbe, ezért itt ezt csak érintjük.

A jogszabályok alapján minden önkormányzatnak gondoskodnia kell az óvodai és az általános iskolai ellátásról. Ezt teheti saját fenntartású intézmény által, önkormányzati társulás keretében, vagy akár közoktatási megállapodás alapján más kapacitás igénybevételével. A többi közoktatási feladat általános jelleggel megyei feladatot képez, de pl. a gödi méretű településeken kötelező a bölcsődei ellátás biztosítása is.

Tények

Göd Város önkormányzata két óvodát, két általános iskolát, egy alapfokú művészetoktatási intézményt és egy pedagógiai szakszolgálatot tart fenn. A városban ezek mellett még három alternatív fenntartású óvoda, egy általános iskola illetve alapfokú művészetoktatási intézmény továbbá egy egyházi fenntartású középiskola működik. Az önkormányzat az óvodai, általános iskolai, pedagógiai szakszolgálati és művészetoktatási tevékenységben meghatározó súllyal vesz részt a feladatellátásban. Az önkormányzat aktív és jó kapcsolatot ápol a városban működő többi intézménnyel, munkájukra – különösen az óvodák esetében – egyre jobban támaszkodik, mivel erre a fentebb olvasható demográfiai folyamatok rákényszerítik. Az elmúlt években közoktatási megállapodás alapján anyagilag intenzíven támogatta a magánóvodákat az önkormányzati férőhelyek végessége miatt föl nem vett gyermekek ellátásáért, illetve adott támogatást az egyházi fenntartású általános iskolának. Ezek a támogatási formák valamilyen formában a jövőben is fennmaradnak, a 2010/2011-es tanév/nevelési év vonatkozásában az egyeztetések zajlanak.

Gödön a következő közoktatási intézmények működnek:

Kastély Központi Óvoda   
2131 Göd, Béke u. 3.   

Kincsem Óvoda       
2132 Göd, Lenkey u. 13-17.

Karácsony S. Waldorf Óvoda
2132 Göd, Tél u. 2.   

Csiga-Biga Óvoda       
2131 Göd, Pesti út 152.
Kuckó Óvoda       
2131 Göd, Kazinczy u. 15.
Ugri-bugri Óvoda
2132 Göd, Rákóczi F. u. 130.


Huzella Tivadar Ált. Iskola   
2131 Göd, Petőfi u. 48.   

Németh László Ált. Iskola   
2132 Göd, Ifjúság u. 1-3.Városi Pedagógiai Szakszolgálati Int.
2132 Göd, Ady E. u. 6.


Búzaszem Általános és Alapfokú Művészeti Iskola
2131 Göd, Vécsei Károly u. 1.
Piarista Szakiskola, Gimn. és Kollégium
2131 Göd, Jávorka u. 18.    Az önkormányzati iskolák a legutóbbi országos kompetenciafelmérésen mind az országos, mind a régiós átlagnál jobb eredményt mutattak föl, ez az oktatás-nevelés magas színvonalát jól tükrözi. Művészetoktatási intézményünk, mely sok zeneművészeti, táncművészeti és képző- és iparművészeti ágakban mindkét általános iskola helyszínén, ám a Németh László iskola szervezetén belül működik idén ismételtem kiváló minősítést érdemelt ki. Az iskolákban végzett diákok továbbtanulási adatai is alátámasztják ezt.

Mindkét iskolában igénybe vehetik a kisiskolások a napközit vagy az iskolaotthonos ellátást, a nagyobban a tanulószobát.

Az általános iskolák integráltan ellátják a legtöbb típusba tartozó sajátos nevelési igényű gyermeket a Pedagógiai Szakszolgálatra támaszkodva.

Pedagógiai szakszolgálatunk a gyermekek sajnos jelentős részét érintő óvodai és iskola gyógytestnevelés mellett ellátja a nagyobb óvodások és az utángondozásra szoruló iskolások logopédiai ellátását, a jellemzően kisebb gyermekek alapozó terápiáját, mely a különböző fizikai és szellemi részkészségek egymásra hatásával fejleszti azokat, továbbá a hasonló célokat szolgáló HRG-t, mely lényegében ugyanezt teszi vízben.

Mindkét óvodánk azon van, hogy a sok gyermek miatt igen magas csoportlétszámok ellenére a lehető legalaposabb nevelést és legtöbb törődést nyújtsák a gyermekeknek. Az iskolai visszajelzések szerint ez a lehetőségekhez mérten sikerül is nekik.

Az önkormányzat pályázati forrásból* hamarosan egy háromcsoportos, 75 férőhelyes új óvodai telephelyet épít, melyben végre meg tudja valósítani a sajátos nevelési igényű és/vagy halmozottan hátrányos helyzető gyermekek akkortól hivatalosan és támogatást is kiérdemlő ellátását. Ezt egyébként a pedagógiai szakszolgálat bevonásával jórészt eddig is ellátták, ám a zsúfoltság miatt ezt a felsőbb szervek nem ismerhették el.

*Az említett pályázat kiírásakor a Közép-Magyarországi Régióban 900 millió forint állt rendelkezésre, így több, mint alacsony volt a nyerésre az esélyünk.

Mindkét óvodában, mindkét általános iskolában és a művészetoktatásban is részt veszünk a TÁMOP 3.1.4 programban a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – gödi innovatív intézményekben című programban.


Copyright © 2010
Göd város Önkormányzata
Impresszum|Adatvédelem|Médiaajánlat Powered by Webgyár
Design by Cat-R-Sys Design Studio