Ügyintézés

Térítési díjkedvezmény

 

A Szociális Bizottság – az intézményvezető javaslata alapján – a szociális alapszolgáltatásokkal kapcsolatos személyi térítési díjat egyedi elbírálás szerint, különös méltánylást érdemlő esetben csökkentheti, vagy elengedheti.

A térítési díj csökkentése és elengedése iránti kérelmet – a csatolandó iratokkal együtt – az intézmény vezetője felé kell benyújtani, aki 15 napon belül környezettanulmányt készít, majd a kérelmet javaslatával együtt megküldi a Bizottság részére. A kérelemhez készített javaslatban az intézmény vezetője szerepelteti a kérelmező által fizetendő személyi térítési díj összegét is.

Nem jogosult térítési díjkedvezményre azon ellátott, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének