Ügyintézés

Térítési díjkedvezmény

 

A Szociális Bizottság – az intézményvezető javaslata alapján – a szociális alapszolgáltatásokkal kapcsolatos személyi térítési díjat egyedi elbírálás szerint, különös méltánylást érdemlő esetben csökkentheti, vagy elengedheti.

A térítési díj csökkentése és elengedése iránti kérelmet – a csatolandó iratokkal együtt – az intézmény vezetője felé kell benyújtani, aki 15 napon belül környezettanulmányt készít, majd a kérelmet javaslatával együtt megküldi a Bizottság részére. A kérelemhez készített javaslatban az intézmény vezetője szerepelteti a kérelmező által fizetendő személyi térítési díj összegét is.

Nem jogosult térítési díjkedvezményre azon ellátott, akinek háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élők esetében 200%-át.

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály

Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző

Név: Dénes Gáborné
Titulus: Szociálpolitikai ügyintéző
Szervezeti egység: Ügyfélszolgálat
Telefonszám: 06-27/530-064
Fax: 06-27/345-279
E-mail: denesgaborne@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyintézési határidő
21 nap

Az ügyintézés díja
Díj- és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, formanyomtatványok, kitöltési útmutatók
Kérelem nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok
• Göd Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.26.) rendelete
• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az ügyintézéséhez szükséges iratok
Lásd a kérelem nyomtatványon.