Önkormányzat

Jogszabályok

Törvények

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (ÁKR)

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

 

Kormányrendeletek

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) az országos településrendezési és építési követelményekről

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

 

Miniszteri rendeletek

 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról