Önkormányzat

Közzétételi lista

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Önkormányzat
  6. /
  7. Közzétételi lista
1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezése adat előzmény
1. Hivatalos név (teljes név) Göd Város Önkormányzata
2. Székhely Göd, Pesti út 81, 2131
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Göd, Pesti út 81, 2131
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06 (27) 530-064
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 27/345-279
6. Központi elektronikus levélcím varoshaza@god.hu
7. A honlap URL-je www.god.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Göd, Pesti út 81, 2131,                06 (27) 530-064
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve dr. Kármán Gábor
10. Az ügyfélfogadás rendje Ügyfélfogadás rendje
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat előzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti ábra Szervezeti ábra
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezése adat előzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Tisztségviselők: polgármester és alpolgármesterek
Képviselő-testület tagjai
Jegyző és aljegyző
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységek vezetői és elérhetőségük
1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
adat megnevezése adat előzmény
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A közfeladatot ellátó szervek adatai 
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je közfeladatot ellátó szervek URL-je
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje A közfeladatot ellátó szervek előző pontban ismertetett honlapján megtalálható a naprakész elérhetőség, ügyfélfogadási rend.
1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése adat előzmény
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Az 1. pont tartalmazza.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Az 1. pont tartalmazza
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Az 1. pont tartalmazza.
1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
adat megnevezése adat előzmény
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Közalapítványok
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye 2131 Göd, Pesti út 81.
3. A fentiek szerinti közalapítványok elérhetősége Fülöp Zoltán, +36205510331, fulopzoltan@god.hu
4. A fentiek szerinti közalapítványok alapító okirata Göd Fejlődéséért Közalapítvány
5. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Göd Fejlődéséért Közalapítvány – alapadatok
1.5. LAPOK
I. Közzétételi egység: Lapok
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Gödi Körkép
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Kiadja: Göd Város Önkormányzata
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Gödi Körkép főszerkesztője: Szijjártó Gabriella
1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Göd Városi Könyvtár alapító okirata
Gödi Alapszolgáltatási Központ alapító okirata
Gödi Kastély Óvoda alapító okirata
Gödi Kincsem Óvoda alapító okirata
Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okirata
Gödi Szivárvány Bölcsőde alapító okirata
József Attila Művelődési Ház alapító okirata
Településellátó Szervezet alapító okirata
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Költségvetési szervek elérhetőségei
2.1 TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Alapvető jogszabályok  
Adatkezelési Szabályzat
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Nem releváns
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Önként vállalt feladat – 7. melléklet  
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
adat megnevezése adat
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Ügyintézés  
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe 1. pont tartalmazza
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Az 1. pont tartalmazza
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Az 1.pont tartalmazza
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az 1. pont tartalmazza
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Az alábbi linken elérhető
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Az 1. pont tartalmazza
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó elektronikus és papíralapú nyomtatványok  
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Alábbi linken elérhető  
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 1. pont tartalmazza
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Közszolgáltatások
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Adatbázisok, nyilvántartások 2021.  
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Az 1. pontban meghatározott jogszabályok tartalmazzák
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja Az 1. pontban meghatározott jogszabályok tartalmazzák
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei    
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Alábbi linken elérhető
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Városi közéleti magazin
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Göd Város honlapja
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye ingyenes
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
adat megnevezése adat előzmény
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Alábbi linken elérhető
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Nem releváns
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai 21/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet  
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ülésterme
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Képviselő-testületi jegyzőkönyvek  
Képviselő-testületi határozatok
Képviselő-testületi rendeletek
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága 2022. évi munkaterv  
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Mellékletben  
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Képviselő-testületi napirendek  
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Képviselő-testületi rendeletek
Képviselő-testületi döntések
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
adat megnevezése adat előzmény
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Képviselő-testületi határozatok  
Képviselő-testületi rendeletek
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Az 1. pontban található  
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Képviselő-testületi jegyzőkönyvek  
4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Képviselő-testületi napirendek
 
5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Nem releváns
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Napirendek
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Nem releváns  
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk meghirdetett pályázatok  
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Linken elérhető
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
adat megnevezése adat előzmény
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje    
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Hatósági Osztály
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) 2131 Göd, Pesti út 81., 06 (27) 530-064, varoshaza@god.hu
4. Az információs jogokkal foglalkozó személy neve Széll Jenő
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Nem releváns
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Nem releváns
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista Nem releváns
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Nem releváns
XII. Közzétételi egység: Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása
adat megnevezése adat előzmény
1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája / azok rendelkezésre álló formátuma Nem releváns
2. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Nem releváns
3. A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke Nem releváns
4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Nem releváns
5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások Nem releváns
3.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Ellenőrzési tervek_2022  
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
adat megnevezése adat előzmény
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Állami Számvevőszék jelentései  
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
adat megnevezése adat előzmény
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Nem releváns
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Nem releváns
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 2022. év – A helyi önkormányzat államigazgatási hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek összefoglaló adatai ágazgatok szerint  
2022. év – A helyi önkormányzat önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntéseinek összefoglaló adatai ágazatok szerint
3.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 2022. évi költségvetés 2020. évi költségvetés
2021. évi költségvetés
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Nem releváns
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói 2022. évi zárszámadás 2019. évi zárszámadás
2020. évi zárszámadás
2021. évi zárszámadás
3.3. MŰKÖDÉS
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszáma: 54 fő
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege  
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 2 pont tartalmazza
II. Közzétételi egység: Támogatások
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve 2021. év 2020. év
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
III. Közzétételi egység: Szerződések
adat megnevezése adat előzmény
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. 2022. év  
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
adat megnevezése adat előzmény
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Nem releváns
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Nem releváns  
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések/strong>
adat megnevezése adat előzmény
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Támogatások  
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
adat megnevezése adat előzmény
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Közbeszerzési terv 2022