Önkormányzat

Közzétételi lista

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Önkormányzat
  6. /
  7. Közzétételi lista
1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
adat megnevezése adat előzmény
1. Hivatalos név (teljes név) Göd Város Önkormányzata
2. Székhely Göd, Pesti út 81, 2131
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) Göd, Pesti út 81, 2131
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 06 (27) 530-064
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) 27/345-279
6. Központi elektronikus levélcím varoshaza@god.hu
7. A honlap URL-je www.god.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) Göd, Pesti út 81, 2131,                06 (27) 530-064
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve dr. Kármán Gábor
10. Az ügyfélfogadás rendje Ügyfélfogadás rendje
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
adat megnevezése adat előzmény
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) Szervezeti ábra
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
adat megnevezése adat előzmény
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Tisztségviselők: polgármester és alpolgármesterek
Képviselő-testület tagjai
Jegyző és aljegyző
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Szervezeti egységek vezetői és elérhetőségük
1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
adat megnevezése adat előzmény
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A közfeladatot ellátó szervek adatai 
Felügyelet alatt álló óvodák
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je közfeladatot ellátó szervek URL-je
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje A közfeladatot ellátó szervek előző pontban ismertetett honlapján megtalálható a naprakész elérhetőség, ügyfélfogadási rend.
1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
adat megnevezése adat előzmény
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Közfeladatot ellátó gazdasági társaságok
Sportszervezetek
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Az 1. pont tartalmazza.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Az 1. pont tartalmazza
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Az 1. pont tartalmazza.
1.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
adat megnevezése adat előzmény
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Közalapítványok
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Az 1. pontban található
3. A fentiek szerinti közalapítványok elérhetősége Az 1. pontban található
4. A fentiek szerinti közalapítványok alapító okirata
5. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Az 1. pont tartalmazza.
1.5. LAPOK
I. Közzétételi egység: Lapok
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Gödi Körkép
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Kiadja: Göd Város Önkormányzata                                  Felelős kiadó: Balogh Csaba polgármester Munkatársak: Vaczula Krisztina, V. Pálfai Kinga, Vasvári Ferenc, Walter Béla
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Gödi Körkép főszerkesztője:
1.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
1.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai
adat megnevezése adat előzmény
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Göd Városi Könyvtár alapító okirata
Gödi Alapszolgáltatási Központ alapító okirata
Gödi Kastély Óvoda alapító okirata
Gödi Kincsem Óvoda alapító okirata
Gödi Polgármesteri Hivatal alapító okirata
Gödi Szivárvány Bölcsőde alapító okirata
József Attila Művelődési Ház alapító okirata
Göd Fejlődéséért Közalapítvány
Településellátó Szervezet alapító okirata
Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okirata
Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okirata
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Közfeladatot ellátó szervek elérhetőségei 2020