Ügyintézés

e-Ügyintézés

Információ átadási szabályzat:

Az E-ügyintézési tv. 65. § (1) bekezdése értelmében valamennyi együttműködő szerv információátadási szabályzatot köteles megalkotni és közzétenni a honlapon, amiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek egymás közötti elektronikus kapcsolatait szabályozza.

A szabályozás lényege, hogy amennyiben valamely jogszabály – pl. egy eljárási törvény – az érintett szervek között valamiféle információáramlást ír elő – pl. a közigazgatási eljárásban a belföldi jogsegély jogintézménye – akkor az információáramlást elektronikusan, a törvényben szabályozott módon kell megvalósítani. Az információátadási szabályzatban az ASP-től függetlenül azokat az ügycsoportokat kell szerepeltetni, melyek tekintetében az együttműködő szerv olyan döntéseket hoz, nyilvántartást vezet, amelyeket, mint adatgazda kezel és amely információforrásnak bizonyul harmadik személy számára.

Az eljárásért fizetendő terhek megfizetésének módja elektronikus ügyintézés során:

Az elektronikus eljárás során megfizetendő illetékek, valamint igazgatási szolgáltatási díjak rendezése Göd Város alábbi bankszámlaszámjaira történő átutalással teljesíthető. Az érintett elektronikus űrlapokon az erre biztosított helyen az átutalás tranzakció számát fel kell tüntetni.

Az illetékek, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak kivételével, valamennyi egyéb díjat (pl. közterület-használati díj, behajtási engedély díja, közút nem közlekedési célú igénybevételének díja) a Egyéb ügytípus/ „Díj megfizetések igazolására” elnevezésűűrlapon szükséges igazolni, az ahhoz kapcsolódó tranzakció szám feltüntetésével.

Bankszámlaszámok

e-Közigazgatás

e-Önkormányzat Portál