1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. A jelölő szervezet (párt,...

A jelölő szervezet (párt, egyesület, nemzetiségi szervezet) bejelentése:

 Az időközi választáson jelöltet és listát – a független jelölt kivételével – csak a jelölt, illetve lista nyilvántartásba vételére jogosult HVB által nyilvántartásba vett jelölő szervezet állíthat.

Az időközi választáson jelölő szervezet lehet

  • a párt,
  • az egyéb egyesület (a szakszervezet kivételével), valamint
  • a nemzetiségi szervezet, amely a párt kivételével – a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szereplő – olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja a Njtv. szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség képviselete.

A választáson indulni kívánó szervezeteknek az időközi választás kitűzését követően kérniük kell nyilvántartásba vételüket a HVB-nél. A közös jelöltet állító jelölő szervezeteknek külön-külön kell nyilvántartásba vetetni magukat. A jelölő szervezet bejelentésére az általános választásokhoz hasonlóan a P3 jelű formanyomtatvány áll rendelkezésre.

A bejelentéshez nem kell csatolni a szervezetnek a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából kiállított kivonatát, nemzetiségi jelölő szervezetnek pedig a szervezet hatályos alapszabályát, azokat a HVI hivatalból szerzi be.

A későbbiekben az adatváltozásokat szintén a P3 a nyomtatványon kell bejelenteni.

A jelölő szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be, vagyis az, aki a civil szervezetek bírósági nyilvántartása szerint a szervezet törvényes képviselője. E személynek (együttes aláírási jog esetén személyeknek) kell tehát saját kezű aláírásával ellátnia a P3 jelű formanyomtatványt. A nyomtatványt ezt követően bárki leadhatja a választási irodában, az átadáshoz meghatalmazás nem szükséges. A bejelentés a nyomtatványnak a HVI-hez való eljuttatását jelenti, amely történhet személyesen vagy postai úton való megküldéssel. A Nemzeti Választási Bizottság az előzőeken túl már a 2019-es választások óta elfogadja azokat az elektronikus úton benyújtott nyomtatványokat is, amelyeket a szervezet törvényes képviselője általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-Papír) szolgáltatáson keresztül, minősített elektronikus aláírással, fokozott biztonságú elektronikus aláírással látott el vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesítve (AVDH) küldött meg. Az AVDH-val hitelesített dokumentum minden olyan adatot tartalmaz, amely igazolja annak hitelességét és hitelesítőjét. A hitelesítést a rajta szereplő AVDH bélyegző, valamint az aláíráspanel jelzi:

A hitelesítő személyes adatai a dokumentum csatolmányában érhetők el, amely a hitelesítő 4T adatait tartalmazza (név, születési név, anyja neve, születési hely, születési idő). Fontos, hogy ezt minden esetben ellenőrizni kell, és az így benyújtott P nyomtatvány akkor fogadható el, ha azt a szervezet bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselője hitelesítette és tartalmazza a 4T adatait. Az AVDH-val hitelesített dokumentum megnyitásához az Adobe Acrobat DC program használatát javasoljuk.

A jelölő szervezet emblémája:

A bejelentéssel egyidejűleg a P3 jelű formanyomtatványhoz – amennyiben a jelölő szervezet kéri annak feltüntetését a szavazólapon – csatolja emblémáját is. A formátumra és a felbontásra vonatkozó adatokat a P3 nyomtatvány tartalmazza.

Az emblémával kapcsolatban fontos figyelemmel lenni arra, hogy Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerint jelölő szervezet jelképeként vagy annak részeként Magyarország címere és annak elkülöníthető részei, a címerpajzs és a Szent Korona nem használható. (Kapcsolódó NVB döntés: 48/2014. NVB határozat) Emellett az egyes települések címerének, jelképének használata során be kell tartani a vonatkozó önkormányzati rendelet előírásait.

Fontos, hogy az embléma és a rövidített név szavazólapon való feltüntetése csak akkor lehetséges, ha azokat a szervezet a bejelentésekor kéri, és az emblémát az bejelentéssel egyidejűleg csatolja. A bejelentést követően nincs mód sem a rövidített név, sem az embléma módosítására. [122/2022. NVB határozat, 108/2022. NVB határozat, 74/2022. NVB határozat]

A nemzetiségi szervezet:

A nemzetiségi jelölő szervezet kérheti, hogy a szavazólap a nevét és a rövidített nevét a nemzetiség nyelvén is tartalmazza. Ebben az esetben a szervezet bejelentésekor csatolni kell a jelölő szervezet nemzetiségi nevét nyomtatott nagybetűvel tartalmazó MS Word fájlt is.

Meghatalmazott bejelentése:

A P3 jelű formanyomtatványt kizárólag a szervezet bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselője írhatja alá, s emellett bármely más nyomtatványt is aláírhat és nyilatkozatot tehet a szervezet nevében.

A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő a P3 jelű formanyomtatványon általános, a jelölő szervezettel kapcsolatos nyilatkozat megtételre jogosult képviselőt nevezhet meg.

A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő, valamint a P3 jelű formanyomtatványon megadott, nyilatkozattételre jogosult képviselő további meghatalmazottakat jelenthet be a szervezetet nyilvántartásba vevő HVB-nél. E meghatalmazottak jogosultsága korlátozható egyes eljárási cselekményekre (ajánlóív igénylése, jelölt, lista bejelentése, megbízott bizottsági tag bejelentése) vagy területileg (pl. egy egyéni választókerületre, egy településre).

A bírósági nyilvántartás szerinti törvényes képviselő(k), valamint a fentiek szerint bejelentett meghatalmazottak adatait a választások informatikai rendszerébe rögzíti a választási iroda, így e személyek – a személyazonosságuk igazolását követően – eljárhatnak a választási szerveknél.

Az informatikai rendszerben feltüntetett képviselők írásban (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva) továbbadhatják a meghatalmazást további képviselőknek.

 

Gödi Helyi Választási Iroda

2131 Göd, Pesti út 81.

Elérhetőség: 0627/530-030