1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlati felhívás – Göd,...

I. Ajánlatkérő:
Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Márk Eszter
Telefon/fax: 06-70-503-0595
E-mail: markeszter@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Tervezési feladat:
Göd, Jósika utca 14. Dunapart Nyaralóházak területén található étterem felújítása – építési engedélyeztetési- és kiviteli terveinek elkészítése
Göd Város Önkormányzata elkészíttette a Dunapart Nyaralóházak területén található konyha felújítási kiviteli tervét, valamint az éttermi rész felújításának koncepció terveit.
Képviselő testület az étterem felújítására vonatkozóan az emeletráépítést tartalmazó koncepciótervet elfogadta két ütemben történő megvalósítással, valamint Göd Város Önkormányzata a TOP_Plusz-1.1.1-21 kódszámú pályázaton támogatást nyert az egyes ütem (földszint) megvalósítására.

Jelen felhívás az éttermi rész átalakításához szükséges kiviteli tervek elkészítésre vonatkozik (I. (földszint) és II. ütem (emelet)) az elfogadott koncepcióterv alapján, figyelembe véve a konyha felújítására elkészült terveket, valamint a pályázati felhívás dokumentumaiban és a pályázatban tett vállalásokat a beadott helyszínrajz és műszaki tartalom szerint. A konyhai résznél a pályázati vállalás az eredeti tervektől eltérő, többet tartalmaz, mivel komplett energetikai felújítás (homlokzati szigetelés, nyílászáró csere) szükséges a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletnek való megfeleltetés miatt.
Az engedélyeztetési- és kiviteli tervek kidolgozása során az építész tervek mellett a statikai, épületgépészeti, épületvillamos (erősáram és gyengeáram), épületenergetikai, tűzvédelmi, akadálymentesítési, és kert tervezési munkarészeket is kell tartalmazza.
Az engedélyeztetési eljárás során ütemezett építési engedélyt kell megszerezni, ahol az egyes megvalósuló ütemek önállóan használatbavételi engedélyeztetésre alkalmas egységek.
Az árajánlat a kivitelezés során 10 alkalomra szóló tervezői művezetést is kell tartalmazzon.
Tervező feladata az Önkormányzattal történő folyamatos egyeztetés, figyelembe véve a tervezett üzemeltetés feltételeit, a meglévő közműhelyzet feltárása és szükség esetén cseréjének tervezése, a szakhatósági egyeztetések lebonyolítása, építéshatósági engedélyeztetése a vonatkozó szabványok, jogszabályok előírásai alapján.
A tervezés során kiemelt figyelmet kell fordítani az üzemeltetési költségek minimalizálására, a megújuló energiák használatára, figyelembe véve a terület üdültetési funkcióját.

A tervezés során az ütemekre vonatkozó vázlattervet szerződéskötést követő 50 napon belül el kell fogadtatni Képviselő-testülettel, majd az elfogadott terveket szerződéskötést követő 120 napon belül fel kell tölteni hiánytalanul az ETDR rendszerbe engedélyeztetésre.
Az engedély megszerzését követően a kiviteli terveket és az árazott, valamint árazatlan költségvetést legkésőbb 2023.06.30-ig Göd Város Önkormányzat részére át kell adni.

Mellékletek:
– pályázati helyszínrajz
– koncepcióterv éttermi részre
– kiviteli terv konyha részre

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): A tervezés során az ütemekre vonatkozó vázlattervet szerződéskötést követő 50 napon belül el kell fogadtatni Képviselő-testülettel, majd az elfogadott terveket szerződéskötést követő 120 napon belül fel kell tölteni hiánytalanul az ETDR rendszerbe engedélyeztetésre. Az engedély megszerzését követően a kiviteli terveket és az árazott, valamint árazatlan költségvetést legkésőbb 2023.06.30-ig Göd Város Önkormányzat részére át kell adni. Vállalkozó előteljesítése lehetséges. A szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.

V. A teljesítés helye: 2131 Göd

VI. Fizetési feltételek:
A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott rész/végszámlában kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
Nyertes ajánlattevő az alábbiak szerint nyújthat be számlákat:
1.részszámla:
mértéke: a tervezési díj 50%-a
esedékessége: az engedélyes tervek elkészítése, ajánlatkérő által történő teljesítésigazolása

2.részszámla:
mértéke: a tervezési díj 50%-a
esedékessége: a kivitelezi tervek elkészítése, ajánlatkérő által történő teljesítésigazolása

Végszámla:
mértéke: a tervezői művezetés 10 db alkalom
esedékessége: 10 db tervezői művezetés elvégzése, ajánlatkérő által történő teljesítésigazolása

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a részfeladattal terhelt nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1 db nettó 10 millió forint értékű beszerzés tárgya szerinti tervezési, engedélyeztetési feladatok ellátására vonatozó referenciával, mely tartalmazott akadálymentes tervezési feladatot. A referencia előírásoknak legfeljebb két szerződés bemutatásával is meg lehet felelni.
2) Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésében bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább 1, az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
M.1./ 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet II. Szakma 2. pontban meghatározott É (Építészeti tervezési terület) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal.
Fenti alkalmassági követelmény igazolására ajánlattevőnek be kell nyújtania:
– a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megjelölésére vonatkozó, ajánlattevő részéről megtett, cégszerűen aláírt nyilatkozat;
– a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:
— szakember neve;
— szakember beazonosításához szükséges személyes adatok (lakcím, születési időpont);
— szakember munkahelyének megjelölése;
— az előírt kamarai jogosultság igazolására a kamarai azonosítószám, és a hatósági nyilvántartás elektronikus elérési útvonalának megadása;
— amennyiben a szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, abban az esetben annak első megszerzésének dátuma;
– a teljesítésébe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt közreműködői nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítése során.

A szakembernek az M.1. pont szerinti bemutatását már az ajánlat részeként be kell nyújtani.

Amennyiben a megjelölt szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, hanem csak a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek állnak fenn esetében, abban az esetben az alábbiakban jelzett további igazolások benyújtása is szükséges:
– végzettséget igazoló diploma vagy oklevél egyszerű másolata;
– a jogszabályban előírt minimális szakmai gyakorlat igazolása a szakmai önéletrajz részeként.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legalacsonyabb árú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. Összesített bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 85
2. Az M.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott (É) szakember Építés jogosultságon felül rendelkezik ME-É jogosultsággal (igen/nem) / Súlyszám: 15
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II. pontjában jelzett feladatok összesített ajánlati árát értékeli.
Az Ajánlati felhívás 1.sz. mellékletében (Ajánlattételi nyilatkozat) ajánlattevőnek az ajánlati árát az alábbiak szerint kell megbontania:
1)Tervezési díj (engedélyes tervek elkészítése, kiviteli tervek elkészítése) bruttó …… Ft

2)10 alkalomra szóló tervezői díj összesen bruttó ……. Ft

Amennyiben valamely ajánlati elemre Ajánlattevő nem ad ajánlatot, úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
ME-É jogosultság alátámasztása szükséges.

igen válasz esetén 10 pontot kap az Ajánlattevő
nem válasz esetén 0 pontot kap az Ajánlattevő
Amennyiben Ajánlattevő a fenti ajánlati elemre nem tesz vállalást (igen/nem), úgy az az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgálatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
2022. november 16. 10.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. november 16. napjáig 8:00 és 10:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) történő megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. november 16. napján 10:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. november 16. napjáig, ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban történő megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Göd, Duna-part Nyaralóházak engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetése és kiviteli terv elkészítése beszerzés” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2022.11.08.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2022. november 8.

……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

……………………………………
pénzügyi osztályvezető h.

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)
– pályázati helyszínrajz
– koncepcióterv éttermi részre
– kiviteli terv konyha részre