I. Ajánlatkérő: Göd Város Önkormányzata
Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon: 06 70 199 6794
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Makai Viktor
E-mail: makaiviktor@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
4 db nyomtató eszköz bérlete és teljes körű üzemeltetése, továbbá az Ajánlatkérő informatikai rendszerébe telepítése illetve beüzemelése. Ajánlattevő feladata a leszállított eszközök teljes körű üzemeltetése Ajánlatkérő telephelyén.

A részletes műszaki leírást a pályázati felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A szerződés tárgya az Ajánlattevő berendezése(i) szolgáltatás céljából történő átadása, valamint e készülékek karbantartása és üzemeltetése, illetve az ajánlattevő kellékanyagokkal történő ellátása. A berendezések ajánlattevő tulajdonát képezik a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően is, a kellékanyagok pedig felhasználásukig maradnak az ajánlatkérő tulajdonában.
Cseregép biztosítása esetén, vagy a szerződés megszűnik, vagy bármely okból a kihelyezett és telepített berendezést ajánlattevő elszállítja, abban az esetben Bérlőnek kell arról gondoskodnia, hogy a berendezésekben lévő HDD törölve legyen, valamint hogy a szinkronizált vállalati címtár törlésre kerüljön.

Ajánlatkérő a berendezések számláló állása szerinti nyomat- és másolat díjat, valamint a Szerződésben meghatározott egyéb díjakat tartozik fizetni. Ezeket a díjakat ajánlattevő utólag számlázza ki, alapesetben e-számlázással ajánlatkérő részére.

A berendezések szállítása, üzembe helyezése, esetleges áttelepítése, valamint a normális felhasználói tevékenységtől eltérő szervizelése kizárólagosan ajánlattevő vagy alvállalkozója által történhet. Ajánlatkérő a berendezéshez kizárólag ajánlattevő által szállított kellékanyagokat jogosult használni.

A teljeskörű Szolgáltatási Megállapodás tartalma:
Az üzemeltetési díj magában foglalja, hogy ajánlattevő a berendezés/eket ellátja:
o Tonerrel
o Kopó/fogyó alkatrészekkel
o Kellékanyagokkal
o Karbantartja
o Javításokat elvégzi

Az Üzemeltetési díj nem tartalmazza a tűzőkapocs és a papír költségét.
Amennyiben a hibaelhárítás során kiderül, hogy a berendezés a helyszínen nem javítható, úgy ajánlattevő cseregépet biztosít 2 munkanapon belül maximum 30 nap időtartamra. A cseregép minimálisan azokkal a funkcionalitásokkal rendelkezik, mint a meghibásodott berendezés.

A műszaki specifikáció az eszközökre vonatkozó előírások minimumfeltételeit határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított eszközöknek minimálisan azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. A beszerzés magában foglalja a telepítést, üzembe helyezést, összeszerelést.
Amennyiben a berendezés típusnál konkrét márka, gyártmány, típus került megadásra, az a beszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt került meghatározásra, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő az azzal egyenértékű berendezést is elfogadja.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): 2022. január 11. napjától kezdődő 24 hónap határozott időre

V. A teljesítés helye: Gödi Polgármesteri Hivatal, 2131 Göd, Pesti út 81.

VI. Fizetési feltételek:
a) Az Ajánlatkérő a vállalkozói díjat, mely magában foglal minden szükséges költséget, a teljesítést követően, a szabályosan benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.

b) Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

c) Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés miatt bekövetkező késedelem esetén a teljesítésig tartó időtartamra a kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 1 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-ának megfelelő összeget. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-át, és a Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

d) Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul meg jelen Szerződés, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.

VII. Alkalmassági követelmények:
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése/közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 2 db nyomtató eszköz bérletére és teljes körű üzemeltetésére vonatkozó referenciával, legalább nettó 4 millió forint értékben.
Az előírt referenciamennyiség (4 millió forint érték) legfeljebb 2 db referencia szállítással teljesíthető.

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) fenti alkalmassági követelménynek megfelelést az ajánlat részeként benyújtani köteles.

Fenti alkalmassági követelmények igazolásához Ajánlattevő kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet is igénybe vehet, alkalmasságát az általa nyújtott szakember/referenciával igazolhatja. Utóbbi esetben kérjük, az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokban a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet megjelölni szíveskedjenek (Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni! )

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Értékelési szempontok:
1. Összesített ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 90
A) (4 db nyomtató (Fekete-fehér lekötés/hó* Lekötött fekete-fehér (BW) Nyomat nettó egységár A4 oldalra vetítve (A3 = 2 db A4) ….. HUF, Súlyszám: 80
B) Kiszállási díj (ft/km; vagy alkalmankénti díj) bruttó…. Ft, Súlyszám: 10

2. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db), Súlyszám: 10

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített ajánlati ár: Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlattevőknek a részletes ártáblázat megjelölt sorát beárazva, az ártáblázatot cégszerűen a felolvasólap mellékleteként az ajánlat részeként be kell nyújtani.
A) (4 db nyomtató (Fekete-fehér lekötés/hó* Lekötött fekete-fehér (BW) Nyomat nettó egységár A4 oldalra vetítve (A3 = 2 db A4) ….. HUF, Súlyszám: 80
B) Kiszállási díj (ft/km; vagy alkalmankénti díj) bruttó…. Ft, Súlyszám: 10

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, kifejtésre – azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 6 pontot kap az Ajánlattevő
4 szempont vállalás: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása: Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívásban előírt határidőn belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2021. december 1. 10:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye és módja:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papír alapon, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Göd Város Önkormányzata ügyfélszolgálaton.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. december 1. nap 10.30 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 10 napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e? Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2021. december 1. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat, „Göd Város Önkormányzata részére nyomtató eszközök bérlete és teljes körű üzemeltetése”Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” Továbbá az AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!

A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 60 nap

Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– a meghívott ajánlattevők közös ajánlatot nyújtottak be,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021. november 25.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2021. november 25.
……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

 

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/aláírás minta (kötelezően csatolandó)
– az 1.sz. és 2.sz. mellékletek (kötelezően csatolandó)