1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlattételi felhívás – Mobil...

I. Ajánlatkérő: Gödi Polgármesteri Hivatal

Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Tóth János jegyző
Telefon/fax: 06-27/530-064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Makai Viktor
Telefon/fax:06 30 351 9995
E-mail: makaiviktor@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

A Gödi Polgármesteri Hivatal, mint előfizető részére meghatározott darabszám mobil hang szolgáltatás havidíjas előfizetések és azokon bonyolított, illetve várható havi internetforgalom biztosítása 36 hónapos határozott időtartamra, szolgáltatási szerződés keretében.

Ajánlattevő ajánlatában szerepeljen nemzetközi hívások bonyolítására vonatkozó lehetőség, árazás, továbbá mobilinternet szolgáltatásra vonatkozó megoldás.

Az ügyfélkiszolgálás menetének leírása.

A). hagyományos GSM, 3G, 4G és 5G alapú mobil szolgáltatás
– a földfelszín feletti kül- és beltéri lefedettség biztosítása 2G-vel, 3G-vel, 4G-vel és 5G-vel
– mobil hangrögzítési szolgáltatás (on-the-fly titkosítással, felhasználói front-end felülettel)

B) Kötelezően vállalt és várható beszerzendő mennyiségek:
– Előfizetések száma (hang és adat együttesen): 550 db (a teljes szerződéses időszak tekintetében) – Mobil adatcsomag (belföldi és EU forgalom):
Egyedi adatcsomagok esetében: egyenként 1GB, 5GB, 15GB, 20 GB, 25GB vagy korlátlan adathasználat azzal, hogy e tekintetben Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a megrendelésre kerülő mennyiséget illetően (opció)

C) Egyéb feltételek-
– Dedikált 7×24 órás ügyfélszolgálat és hibabejelentés
– Önkiszolgáló online ügyfélszolgálat max. 2 jogosult kezelő részére
– Havi 2 alkalommal díjmentes kiszállás intézményenként max. fél órában alkalmanként
– A garanciás készülékek ügyintézése, helyszínről elszállítása és visszaszállítása
– A teljes keretszerződés alá tartozó flottán belüli és kívüli beszélgetések díjmentesek, valamint kedvezményes SMS küldés
– Az ajánlatban szerepeljen nemzetközi hívások bonyolítására vonatkozó lehetőség, árazás
– Az ajánlat tartalmazza az e-sim kártya lehetőség opcióját mobiltelefonokhoz és egyéb eszközökhöz (tablet, óra)
– Számlarészletező elektronikus formában (csv, vagy txt formátumban)
– Kiemelt kapcsolattartó (72 órán belül reagál az ajánlatkérő megkeresésére)
D). A szerződéses szolgáltatásokat 2022. március 01. napjától kell nyújtani azzal, hogy a határidőig az esetlegesen szükséges számhordozás(ok)nak is meg kell történniük.
A nyertes ajánlattevő további feladatai:
a) segítségnyújtás számhordozási nyilatkozatok kitöltésében, nyilatkozatok begyűjtése
c) a szükséges dokumentum és adminisztráció elvégzése
d) a megrendelt SIM-kártyák kiszállítása a 5 napon belül.

Ajánlattevőnek az ajánlata részeként az ajánlati felhívás mellékleteként csatolt 2022_tarifa_melleklet.xlsx ártáblázatot teljeskörűen ki kell töltenie. Amennyiben az nem kerül teljeskörűen kitöltésre, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): szerződéskötéstől számított 36 hónap határozott időtartam

V. A teljesítés helye: Gödi Polgármesteri Hivatal, 2131 Göd, Pesti út 81.

VI. Fizetési feltételek:

A számlázás elektronikus számlainformációk alapján havonta, csoportos számla (összes előfizetés havidíjának és forgalmának összesített kiszámlázása) kiállításával, a kifizetés a teljesítés igazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított csoportos számla ellenében havonta, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással történik igazolt teljesítést követően.

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Késedelmi kötbér mértéke nyertes ajánlattevő ajánlata szerint. Hibás teljesítés esetén kötbérként Ajánlatkérő az adott havi nettó vállalkozói díj 10 %-át számítja fel.

Meghiúsulási kötbér mértéke: a késedelmi kötbér 10 napra számított összege.

Részletesen lásd. a szerződéstervezetben.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) a beszerzés tárgya szerinti mobil hangszolgáltatás és/vagy mobil internet szerződésszerűen teljesített legalább 1db referenciával, amelynek értéke legalább nettó 3 millió forint és legalább 12 hónapos folyamatos teljesítésű.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Összességében legelőnyösebb ajánlati ár (havidíj)

Értékelési szempontok:
Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF)/ Súlyszám 90
Minőségi kritérium – Jótállás időtartama (hónap, a kötelezően előírt 12-36 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 36 hónap gyártói garanciavállalási idő szerint) / Súlyszám: 10

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a „legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont” alapján értékeli, az alábbiak szerint:

Részszempont: Súlyszám
1.Nettó ajánlati ár (HUF) 90
2.Jótállás időtartama (hónap, a kötelezően előírt 24 hónapot meghaladóan; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) 10
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás,
a 2. részszempontok esetében legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő a nettó ajánlati árelemeken belül az alábbiakat elemeket értékeli önállóan:

Havi alapdíj min. internettel (SIM/hó), Súlyszám: 50
SMS díj csomagon felül Ft/db, Súlyszám: 20
Mobilnet EU 5 GB (x GB), Súlyszám: 20

A 2. részszempontok esetén alkalmazott legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőbb elvárás.
P = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
A legkedvezőtlenebb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja
A legkedvezőbb: az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyig kerekít. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:

Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2022. február 9. 12:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban személyesen (2022. február 9. napjáig ügyfélfogadási időben) a Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.).

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. február 9. napján 12.00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetést követő 10 naptári napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem.

XVI. Részajánlattétel megengedett-e: Nem.

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem.

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban személyesen (2022. február 9. napjáig ügyfélfogadási időben), vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat a Mobil hang szolgáltatás havidíjas előfizetések valamint azokon folytatott internet előfizetések tárgyában Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezen dokumentumok másolata. Nem jogi személy (gazdálkodó szervezet) tekintetében ajánlattevőnek aláírás-mintát kell benyújtania. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
-az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
-az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
-az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– Ajánlattevőnek az ajánlata részeként az ajánlati felhívás mellékleteként csatolt 2022_tarifa_melleklet.xlsx ártáblázatot teljeskörűen ki kell töltenie. Amennyiben az nem kerül teljeskörűen kitöltésre, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:

Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2022. január 31.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2022. január 31.

………………………………
cégszerű aláírás

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat
– Referencia nyilatkozat
– 2022_tarifa_melleklet.xlsx ártáblázat