1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – Gödi Kastély...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gödi Kastély Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás ötéves határozott időre, 2022. augusztus 1-jétől 2027. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2131 Göd, Béke u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. §-ban meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény a 326/2013 (VIII. 30.) kormányrendelet és a fenntartó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • a nemzeti köznevelési törvény 67.§ (1) bekezdésében meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • legalább négy év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglakozástól való eltiltás hatálya alatt;
 • a nevelési intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vállalása;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • több éves óvodai intézményvezetői gyakorlat,
 • helyismeret,
 • az óvodai integrációban – SNI és BTMN, illetve hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátása terén – szerzett tapasztalat,
 • az alapprogramon túlmenő környezeti nevelési tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai és vezetői program;
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás;
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arról, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy annak megkérését igazoló irat;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban szereplő személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbá arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek;
 • nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról;
 • nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség;
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. augusztus 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: a www. kozigallas.gov.hu oldalon történt megjelenés időpontjától számított harminc nap, de legkésőbb: 2022. 04. 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János jegyző nyújt, a 06-30/280-7427-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a pályázati anyagnak Göd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2171 Göd, Pesti u. 81.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/263-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető;
 • személyesen: Tóth János jegyző, 2131 Göd, Pesti u. 81.;
 • E-mailen: hr@god.hu.

A pályázat elbírálásának határideje:

A bizottság írásbeli véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésen, legkésőbb 2022. 05. 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.god.hu 2022. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.