1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – József Attila...

Göd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a József Attila Művelődési Ház intézményvezetői (vezető állású) munkakörének betöltésére

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű

A vezetői megbízás időtartama: 5 évre szóló határozott idejű, 2023. június 1-től 2028. május 31-ig tartó megbízás.

A foglalkoztatás jellege: munkaszerződés a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerinti, teljes munkaidőben, három hónap próbaidővel.

A munkavégzés helye: Pest vármegye; 2131 Göd, Pesti út 72.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Mt. szerinti jogviszonyban alkalmazott intézményvezető felelős az intézmény szakszerű vezetéséért, a rendeltetésszerű és gazdaságos működés biztosításáért, a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséért, az éves költségvetés tervezéséért, betartásáért, a pályázatok lebonyolításáért. Az intézmény szakmai működését tervezi, szervezi, irányítja. Az általa vezetett intézményen keresztül ellátja az intézmény alapító okirata szerinti feladatait. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottai felett.

 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra és az illetmény megállapítására az Mt., valamint Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelete az irányadó.

 Pályázati feltételek:

 • felsőfokú közművelődési szakképzettség; felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés is
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett,
 • a 39/2020. (X. ) EMMI rendelet 4. §-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excel, internet, egyéb a vezetői tevékenységhez tartozó szoftverek, programok),
 • magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása a megbízás esetén.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Helyismeret, vezetői tapasztalat.

Elvárt vezetői kompetenciák:

 • határozott, következetes, igényes, precíz, pontos, önálló munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő és konfliktuskezelő készség,
 • jó terhelhetőség, aktív együttműködés, rugalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, rövid- és középtávú fejlesztési elképzelésekkel,
 • iskolai végzettsége(ke)t, képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i), személyes meghallgatás során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá.
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Mt. 211.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt.

 A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.06.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.02

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, Göd Város Önkormányzata címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/276-1/2023., valamint a munkakör megnevezését: JAMH intézményvezető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János jegyző nyújt, a 06 30 280 7427-es telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő figyelembevételével, a véleményező bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület rendes ülésen dönt. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 05.31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.god.hu – 2023. 03. 22.

godimuvhaz.hu – 2023. 03. 22.

A Közszolgálati portál publikálási időpontja: 2023. 03. 22.

A munkáltatóval, illetve az intézménnyel kapcsolatban további információt a