1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Álláspályázat – közbiztonsági és...

A Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közbiztonsági és intézményi referens munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: főállású, teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. sz. Védelmi igazgatási feladatkör, valamint a 24. sz. Koordinációs feladatkör.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Részt vesz a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladataiban, továbbá közreműködik rendvédelmi és honvédelmi feladataiban.
A referens feladatai a felkészülés időszakában különösen:
• részt vesz a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítésében;
• a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítéseken;
• közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban;
• figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, helyi sajátosságokról és a tanúsítandó magatartási szabályokról történő tájékoztatását;
• közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében;
• részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában;
• rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról;
• kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel.

A referens feladatai a védekezés időszakában különösen:
o előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében;
o kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a polgármestert;
o előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat;
o részt vesz a kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés feladataiban.
A referens feladatai a helyreállítás időszakában különösen:
o közreműködik a vis maior eljárásban,
o részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntéseit,
o folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét, melyről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert,
o közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban,
o közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében.

Intézményi kapcsolattartóként:
– a Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézmények vezetőivel való folyamatos kapcsolattartás révén az intézményekkel való kommunikáció naprakész fenntartása, részvétel az intézmények jogszerű működésének elősegítésében;
– az önkormányzat által fenntartott intézmények napi és nagyobb horderejű problémáinak és eredményeinek megismerése révén az önkormányzati támogatás, a fenntartóval való együttműködés elősegítése;
– részvétel az önkormányzati intézmények által szervezett ünnepélyek, az önkormányzatot is érintő rendezvények szervezésében.

Munkaidő és munkarend: napi 8 órás munkarend.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
• felsőoktatásban szerzett államigazgatási, közszolgálati, gazdaságtudományi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és államigazgatási, közszolgálati felsőfokú szakmacsoportba tartozó szakképesítés;
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• B kategóriás jogosítvány;
• foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetencia:
• jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
• szervezési, koordinációs és együttműködési képesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• helyismeret;
• közbiztonsági referens képzésen való korábbi részvétel, vizsga megléte;
• közigazgatási alap-, szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint;
• iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik, és hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;
• motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 07. 08.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Balogh Csaba polgármester és Tóth János jegyző részére, a hr@god.hu e-mail-címen keresztül, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/498-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: közbiztonsági és intézményi referens.
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 07. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.god.hu – 2022. 06. 21.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. A próbaidő elteltével, illetve a teljesítményértékelés függvényében fennáll az illetmény-eltérítés lehetősége.