1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – közbiztonsági és...

A Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közbiztonsági és intézményi referens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

főállású, teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör: a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.sz. Védelmi igazgatási feladatkör, valamint a 24. sz. Koordinációs feladatkör.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Részt vesz a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési-, védekezési-, helyreállítási- szakmai feladataiban, továbbá közreműködik rendvédelmi- és honvédelmi feladataiban.

A referens feladatai a felkészülés időszakában különösen:

 • részt vesz a települési (a fővárosban kerületi) veszélyelhárítási tervek elkészítésében,
 • a polgármester döntésének megfelelően részt vesz a katasztrófavédelmi felkészítéseken,
 • közreműködik a lakosság felkészítésével és tájékoztatásával kapcsolatos feladatokban,
 • figyelemmel kíséri a lakosság veszélyhelyzetekkel kapcsolatos, helyi sajátosságokról és a tanúsítandó magatartási szabályokról történő tájékoztatását,
 • közreműködik a lakossági riasztó, riasztó-tájékoztató végpontok működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében,
 • részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak előkészítésében és lebonyolításában,
 • rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott feladatokról,
 • kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel.

A referens feladatai a védekezés időszakában különösen:

 • előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében,
 • kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és erről tájékoztatja a polgármestert,
 • előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának elrendelésével kapcsolatos feladatokat,
 • részt vesz a kitelepítés, kimenekítés, befogadás és visszatelepítés feladataiban.

A referens feladatai a helyreállítás időszakában különösen:

 • közreműködik a vis maior eljárásban,
 • részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester helyreállítással kapcsolatos döntéseit,
 • folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét, melyről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert,
 • közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal kapcsolatos feladatokban,
 • közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében.

Intézményi kapcsolattartóként:

– a Göd Város Önkormányzata által fenntartott intézmények vezetőivel való folyamatos kapcsolattartás révén az intézményekkel való kommunikáció naprakész fenntartása, részvétel az intézmények jogszerű működésének elősegítésében;

– az önkormányzat által fenntartott intézmények napi és nagyobb horderejű problémáinak és eredményeinek megismerése révén az önkormányzati támogatás, a fenntartóval való együttműködés elősegítése;

– részvétel az önkormányzati intézmények által szervezett ünnepélyek, az önkormányzatot is érintő rendezvények szervezésében.

Munkaidő és munkarend: napi 8 órás munkarend.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • felsőoktatásban szerzett államigazgatási, közszolgálati, gazdaságtudományi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és államigazgatási, közszolgálati felsőfokú szakmacsoportba tartozó szakképesítés.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetencia:

 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
 • szervezési, koordinációs és együttműködési képesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret;
 • közbiztonsági referens képzésen való korábbi részvétel, vizsga megléte;
 • közigazgatási alap-, szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint;
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik és hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 05.25.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Balogh Csaba polgármester és Tóth János jegyző részére, a hr@god.hu e-mail címen keresztül, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, ill. borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/373-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: közbiztonsági és intézményi referens.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022.06. 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.god.hu – 2022. 05.05.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. A próbaidő elteltével, ill. teljesítményértékelés függvényében fennáll az illetmény-eltérítés lehetősége.