A Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
főállású, teljes munkaidős.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 60/A.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Közterület-felügyelői feladatkör
(a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontja szerint)
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
ellenőrzi:
– a közterületek jogszerű használatát, valamint a közterületen folytatott, engedélyhez, il-letve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;
közreműködik:
– a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
– a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában,
– a közbiztonság és a közrend védelmében,
– az önkormányzati vagyon védelmében,
– a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
– állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
– a településképi, állattartási, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi szabályok ellenőr-zésében.
Feladata továbbá:
– a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység meg-előzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
– a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel tör-ténő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parko-lásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása;
– feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelésekor intéz-kedés, vagy intézkedés kezdeményezése;
– a polgármester, a jegyző, illetve vezetője aktuális utasításainak ellátása; – munkája során keletkezett iratok, jegyzőkönyvek, jelentések, feljelentések, helyszíni bírságok rögzítése, adminisztrációja.
Munkaidő és munkarend: napi 8 órás munkarend.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendele-te, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szak-képesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga.
 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 B kategóriás jogosítvány,
 foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
Elvárt kompetencia:
 jó problémamegoldó képesség;
 konfliktushelyzet kezelése;
 jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
 precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 közigazgatási alap-, szakvizsga megléte.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint;
 iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata;
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik, valamint, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 09.24.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Tóth János részére, a hr@god.hu e-mail címen keresztül, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, ill. borí-tékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/670-1/2021, va-lamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 10.08.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu – 2021. 09.06.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. A próbaidő elteltével, ill. teljesítményértékelés függvényében fennáll az illetmény-eltérítés lehetősége.