A Gödi Polgármesteri Hivatal

30a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: főállású, teljes munkaidős

A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 60/A.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: közterület-felügyelői feladatkör

(a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontja szerint)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

ellenőrzi:

 • a közterületek jogszerű használatát, valamint a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;

közreműködik:

 • a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 • a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában,
 • a közbiztonság és a közrend védelmében,
 • az önkormányzati vagyon védelmében,
 • a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
 • állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
 • a településképi, állattartási, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi szabályok ellenőrzésében.

Feladata továbbá:

 • a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
 • a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése, és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása;
 • feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelésekor intézkedés vagy intézkedés kezdeményezése;
 • a polgármester, a jegyző, illetve vezetője aktuális utasításainak ellátása;
 • a munkája során keletkezett iratok, jegyzőkönyvek, jelentések, feljelentések, helyszíni bírságok rögzítése, adminisztrációja.

 

 

Munkaidő és munkarend: napi 8 órás munkarend

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
 • közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány;
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetencia:

 • jó problémamegoldó képesség;
 • konfliktushelyzetek kezelése;
 • jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
 • precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapszakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint;
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik, valamint, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Tóth János jegyző részére, a hr@god.hu e-mail-címen keresztül, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/919-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 01. 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.god.hu – 2021. 12. 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. A próbaidő elteltével, illetve a teljesítményértékelés függvényében fennáll az illetményeltérítés lehetősége.