1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Álláspályázat – közterület-felügyelő

A Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: főállású, teljes munkaidős.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2131 Göd, Pesti út 81.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Közterület-felügyelői feladatkör
(a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontja szerint)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Ellenőrzi:
– a közterületek jogszerű használatát, valamint a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét;
közreműködik:
– a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
– a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában;
– a közbiztonság, a közrend és az önkormányzati vagyon védelmében;
– a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok, valamint a településképi, állattartási, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi szabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
– állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
Feladata továbbá:
– a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
– a közterületek jogszerű használatának, valamint a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
– feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tény, tevékenység, mulasztás észlelésekor intézkedés, vagy intézkedés kezdeményezése;
– a polgármester, a jegyző, illetve vezetője aktuális utasításainak ellátása; – a munkája során keletkezett iratok, jegyzőkönyvek, jelentések, feljelentések, helyszíni bírságok rögzítése, adminisztrációja.

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása. Együttműködés a polgárőrséggel és a rendőrséggel.
Munkaidő és munkarend: napi 8 órás munkarend.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga;
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
B kategóriás jogosítvány;
foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

Elvárt kompetencia:
jó problémamegoldó képesség;
konfliktushelyzet kezelése;
jó szóbeli és írásbeli kifejezőkészség;
precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közigazgatási alap- vagy szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
motivációs levél;
fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint;
iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okirat másolata;
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik, valamint, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 08. 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton dr. Kármán Gábor aljegyző részére, a hr@god.hu e-mail-címen keresztül, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/610-1/2023 valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kármán Gábor aljegyző nyújt, a (06 27) 530-062/118-as telefonszámon.
A pályázat eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 09. 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu – 2023. 08. 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés határozatlan időre szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével. A próbaidő elteltével, illetve a teljesítményértékelés függvényében fennáll az illetmény-eltérítés lehetősége.