1. Főoldal
 2. /
 3. Archív
 4. /
 5. Álláspályázat – Pályázati kiírás...

Göd Város Önkormányzatának Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Göd Város Önkormányzata – Gödi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Próbaidő: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 62/A. §-ban foglalt kivétellel, 6 hónap.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest Vármegye, 2131 Göd, Pesti út 81.

Ellátandó feladatok:

A Gödi Polgármesteri Hivatalban jegyzői feladatok ellátása

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gödi Polgármesteri Hivatal

A vezetése alá tartozó álláshelyek száma: 62 álláshely

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Gödi Polgármesteri Hivatal vezetése, a munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal foglalkoztatottjai tekintetében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ban meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • igazgatásszervező; közigazgatás-szervező; jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • jogi, vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • legalább 2 éves közigazgatási és 1 éves vezetői gyakorlat (vezetői gyakorlat: jogi-, vagy hatósági szakterületen betöltött vezetői és/vagy jegyzői munkakör),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felhasználói szintű számítástechnikai (operációs rendszer, MS Office és ASP) ismeretek.

Előnyt jelent: 3-5 év közigazgatási és vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakvizsgát igazoló oklevél másolata,
 • érvényes (90 napnál nem régebbi) hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42. § alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítvány kiállítását kérelmezte),
 • a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása,
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezelésére sor kerüljön,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 84-87. §-a szerinti együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve azt megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

2023.07.01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kármán Gábor aljegyző nyújt a 06 30 817 3615-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Göd Város Önkormányzata Polgármesterének címére (2131 Göd, Pesti út 81.) történő megküldésével két egyező példányban és elektronikus adathordozón). Kérjük, a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/507-1/2023., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Elektronikus úton a pályázatnak a hr@god.hu elektronikus levélcímre történő megküldésével. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/507-1/2023., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2023.06.19., www.god.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: sikeres pályázó kiválasztását követő 30. nap.

A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.