1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Álláspályázat – pénzügyi osztályvezető

A Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi osztályvezető munkakörének betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős kinevezés, hat hónap próbaidővel.
A munkavégzés helye: 2131 Göd, Pesti út 81.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. sz. melléklet, 19. sz. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Feladata a költségvetés és a zárszámadás elkészítése, a költségvetési rendeletmódosítások elkészítése és a pénzügyi ellenjegyzés;
– önkormányzati szintű gazdálkodás tervezése, szervezése, pénzügyi tervezés, beszámolók elkészítése;
– fejlesztési, beruházási, felújítási feladatok pénzügyi lebonyolítása;
– az önkormányzat gazdálkodását meghatározó szabályzatok naprakész megfelelősségének biztosítása.
Részt vesz az Önkormányzat mint testület és szervei ülésein, kiemelten a Pénzügyi, Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén, a Bizottság munkáját segíti;
– előkészíti a bizottsági (testületi) pénzügyi döntéseket;
– ellátja a bizottsági (testületi) ülések után a szükséges pénzügyi adminisztrációs tevékenységet.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi és számviteli, valamint vezetői feladatok.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.
Szolgálati lakás biztosítása megoldható.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;
– 3-5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat;
– felsőoktatásban szerzett végzettség, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
– hozzájárulás a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– pénzügyi, számviteli területen a közigazgatásban szerzett minimum 3-5 év vezetői tapasztalat,
– közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:
Jó problémamegoldó képesség, vezetői képességek, terhelhetőség, megbízhatóság, precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal;
– szakirányú végzettséget vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérés feladóvevényének másolata;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
– motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2022. 07. 22.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu e-mail-címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/523-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztályvezető.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János jegyző nyújt, a (06 27) 530-064/114-es telefonszámon.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje:
2022. 08. 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu – 2022. 06. 27.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.