Gödi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző (osztályvezető-helyettes) munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidős kinevezés, hat hónap próbaidővel

A munkavégzés helye:
2131 Göd, Pesti út 81.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
I. sz. melléklet, 19. sz. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
– Részt vesz a költségvetés elkészítésében, valamint a költségvetési rendelet módosításában.
– Részt vesz a féléves beszámolóhoz, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó, testület számára készülő pénzügyi anyagok összeállításában.
– Részt vesz a főkönyvi könyvelés nyitási és zárási feladataiban.
– Elvégzi az eredeti előirányzatok, előirányzat-módosítások kontírozását, főkönyvi könyvelését, vezeti az előirányzat-módosítások folyamatos nyilvántartását.
– Elvégzi a pénzmaradvány nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
– Elvégzi a nettó finanszírozás, havi bérterhelés kontírozását, az ASP rendszerben való rögzítését.
– Vezeti a bérnyilvántartásokat a főszámfejtésről és a hóközi kifizetésekről.
– A havi zárásokat egyezteti a főkönyvi könyveléssel.
– Nyilvántartást vezet a mindenkori költségvetési rendeletben szereplő bizottsági keretek alakulásáról, felhasználásáról, valamint a tartalékokról.
– Kapcsolatot tart a számlavezető bankkal, ellátja a banki adatszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat.
– Összeállítja az önkormányzatot megillető normatív támogatások igénylését, elkészíti a támogatásokkal való elszámolást.
– Elvégzi az ÖNEGM rendszeren keresztül történő adatszolgáltatást, igénylést.
– Az osztályon belül elvégzi a munkafolyamatokba épített ellenőrzéseket.
– Részt vesz a pályázati elszámolásokban.
– Pénzügyi ellenjegyzést végez.
– Koordinálja a Pénzügyi Osztályon folyó operatív munkát, különös tekintettel a határidőkre és a szakmai szempontokra.
– A próbaidő letelte után osztályvezető-helyettesi feladatok ellátásával is megbízható.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi és számviteli feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselők jogállásának szabályozásáról szóló 18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete, és az Egységes Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:
– Magyar állampolgárság,
– Cselekvőképesség,
– Büntetlen előélet,
– 3-5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat,
– Felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.
– Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
– Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Pénzügyi, számviteli területen a közigazgatásban szerzett minimum 3-5 év tapasztalat.
– Mérlegképes könyvelő szakképesítés.
– Közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:
Jó problémamegoldó képesség, terhelhetőség, megbízhatóság. Eredményorientált és precíz munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, a Kttv. 5. mellékletében foglalt adattartalommal;
– szakirányú végzettséget vagy azzal egyenértékű szakképzettséget tanúsító okirat másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy a megkérés feladóvevényének másolata;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul, továbbá, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84.-86. §-ban foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti;
– motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. 12. 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázat benyújtása elektronikus úton a hr@god.hu címre történik, vagy postai úton, a Gödi Polgármesteri Hivatal címére (2131 Göd, Pesti út 81.). A küldemény tárgyában, illetve a borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/870-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sáhó Ágnes munkaügyi ügyintéző nyújt, a (06 27) 530-064/222-es telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. 12. 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu – 2021. 11. 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon szerezhet.