1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Álláspályázat – Szivárvány Bölcsőde...

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Gödi Szivárvány Bölcsőde intézményvezető (vezető állású) munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: közalkalmazotti, teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: 5 évre szóló határozott idejű, 2023. szeptember 27-től 2028. szeptember 26-ig tartó megbízás.
A munkavégzés helye: Pest vármegye; 2131 Göd, Komlókert utca 19-21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A bölcsőde irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása, SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a többi városi intézménnyel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:
– felsőfokú iskolai végzettség és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I/2/B. pont szerint:
1) csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy
2) a) bölcsődei szakgondozó (OKJ)
a) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ)
b) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ
c) csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó (OKJ
d) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ
e) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ
f) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy
– a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
– magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelent: helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,
– nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
– nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
– nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. szeptember 27. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth János jegyző nyújt, a 06 30 280 7427-es telefonszámon.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési határidő figyelembevételével, a véleményező bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület rendes ülésen dönt. A pályázat eredményéről a pályázó írásban kap tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.god.hu – 2023. április 11.

A Közszolgálati portál publikálási időpontja: 2023. április 11.
A munkáltatóval, illetve az intézménnyel kapcsolatban további információt a www.god.hu honlapon, a Bölcsőde Facebook-oldalán, valamint a Magyar Államkincstár odalán szerezhet.