Göd Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és a 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Településellátó Szervezet
gazdasági igazgatóhelyettes (magasabb vezető) munkakör ellátására.

Pozíció megnevezése: Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettes

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladatait a Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatában leírtak szerint végzi a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 11. §-a alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie;
• Hasonló munkakörben legalább 3-5 év vezetői tapasztalat;
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
• Magyar állampolgárság;
• Büntetlen előélet;
• Cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél;
– gazdasági vezetésre vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program;
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
– végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok);
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás;
– arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.11.30.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton Göd Város Önkormányzata címére (2131 Göd, Pesti út 81.), elektronikus úton a hr@god.hu e-mail-címre határidőben kell megküldeni. Kérjük, a borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/783-1/2021, valamint a beosztás megnevezését: gazdasági igazgatóhelyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén dönt. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.12.20.