Göd Város Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és a 20/B. § alapján
pályázatot hirdet a

Településellátó Szervezet

gazdasági igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

munkakör ellátására

 

A pozíció megnevezése: Településellátó Szervezet gazdasági igazgatóhelyettes

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól

A munkavégzés helye: 2132 Göd, Duna út 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: feladatait a Településellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatában leírtak szerint végzi a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) 11. §-a alapján.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett
 1. okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy
 2. gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie;
 • hasonló munkakörben legalább 3-5 év vezetői tapasztalat;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél;
 • gazdasági vezetésre vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik;
 • végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok);
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás;
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. 01. 31.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot postai úton Göd Város Önkormányzata címére (2131 Göd, Pesti út 81.), elektronikus úton a hr@god.hu e-mail-címre kell megküldeni. Kérjük, a borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/897-1/2021, valamint a beosztás megnevezését: gazdasági igazgatóhelyettes.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat szakmai bizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első munkaterv szerinti ülésén dönt. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén négy hónap próbaidőt kötnek ki. A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 02. 28.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Göd Város Önkormányzata honlapja – 2021. 12. 20.
 • Településellátó Szervezet honlapja – 2021. 12. 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.god.hu és a www.goditesz.hu honlapon szerezhet.