Göd Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és a 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Településellátó Szervezet igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pozíció megnevezése: Településellátó Szervezet igazgató
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás 5 év határozott időtartamra szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2132 Göd, Duna út 5.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, ellenőrzi és szervezi a Településellátó Szervezet törvényes, szakszerű és gazdaságos működését. Felelősséggel tartozik a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az irányítás feladatait az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi. Munkáltatói feladatokat lát el.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Egyetemi vagy főiskolai végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
• Vezetői munkakörben szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat.
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki gazdasági vagy műszaki végzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.
• Végzettséget tanúsító hiteles oklevélmásolat(ok).
• Vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
• Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél.
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás.
• Arról szóló nyilatkozat, hogy a magasabb vezetői megbízás elnyerése esetén a pályázóval szemben a Kjt. 41. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Képviselő-testület zárt vagy nyílt ülésen tárgyalja a pályázat elbírálásáról szóló előterjesztést.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 10.06.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatnak postai úton Göd Város Önkormányzata címére (2131 Göd, Pesti út 81.), elektronikus úton a hr@god.hu e-mail-címre határidő lejártáig kell beérkeznie. Kérjük a borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 09/666-1/2021, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat eseti munkabizottság véleményezi. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt. A magasabb vezetői megbízással egyidejű közalkalmazotti munkakörbe való kinevezés esetén négy hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.10.31.