Élet a városban

Környezetvédelem

  1. Főoldal
  2. /
  3. Élet a városban
  4. /
  5. Környezetvédelem
  6. /
  7. Helyi környezetvédelmi szabályok

Helyi környezetvédelmi szabályok

Az Alaptörvény XXI. cikke szerint Magyarország elismeri és érvényesíti valamennyi állampolgára jogát az egészséges környezethez. Az egészséges környezet fenntartása érdekében, aki a környezetben kárt okoz, annak kötelessége azt helyreállítani, vagy ha neki nem áll módjában, akkor a helyreállítás költségeit fedezni. (Érdemes itt megjegyezni, hogy a citált cikk (3) bekezdése megfogalmazza, hogy „Elhelyezés céljából tilos Magyarország területére szennyező hulladékot behozni”.

Környezet alatt a bioszférát felépítő ökoszisztéma és az ember által létrehozott tárgyi elemeknek az együttese értendő. Az ökoszisztémát együttesen alkotja a talaj, a víz, a levegő és az élőlények, köztük az ember is. Az épített környezetbe a települések, az utak, az infrastruktúra tartozik bele. (Itt szükséges egymástól elhatárolni a környezet és a természet fogalmakat, ugyanis nem szinonimák, hanem a természet a környezet azon halmaza, amely nem tartalmazza az épített környezetet, csak a bioszféra elemeit. Védelmük is különválik környezet-, valamint természetvédelemre, de célszerű okokból általában együtt kezelik e két fogalmat.)

A fentebb leírtak alapján a környezetvédelem mindazon intézkedések összessége, melynek célja az élő és élettelen környezeti elemek védelme az ember által okozott káros hatásoktól, továbbá a károsodásuk megelőzése. Amennyiben a káresemény már bekövetkezett, akkor az ezt kiváltó tevékenység megszüntetése és a környezet helyreállítása.

A környezetvédelem egyes területei:

• Természetvédelem: Feladata a természeti területek és értékek megőrzése és védelme. Természeti terület az összes olyan földterület, amelynek állapota természetközeli, s nem érte jelentős emberi behatás. Természeti értékek a természeti erőforrások, az élővilág és az élővilág fennmaradásához szükséges élettelen környezet. A természetvédelem megvalósulhat aktív és passzív módon. (Aktív esetben az emberi beavatkozás következménye lesz a természetközeli állapot fennmaradása, míg passzív esetben emberi beavatkozás nélkül történik a természetes megújulás és fenntartás.)
• Talajvédelem: A talaj a földkéreg legfelső, termékeny rétege. Talajvédelmen a talaj állapotának, biológiai, fizikai és kémiai összetételének megőrzését, javítását értjük, amely elengedhetetlen mind a fenntartható mezőgazdaság szinten tartásához, mind a természetes növényvilág fennmaradásához.
• A levegőtisztaság védelme: A jó levegőminőség, az egészséges környezet és a különböző légszennyezéshez kapcsolódó betegségek megelőzéséhez fűződő gazdasági érdek miatt az ország számos pontján a levegő összetételét folyamatosan monitorozzák. Amennyiben az összetétel megváltozik, a levegőterhelés káros lehet az emberi egészségre. Ha e változás elér egy bizonyos mértéket, akkor figyelmeztető felhívásokat tesznek közzé, valamint a levegőminőséget javító intézkedéseket foganatosítanak.
• Hulladékgazdálkodás: Fogalomkörébe tartozik a hulladék állami vagy helyi önkormányzati szinten történő szervezett gyűjtése, szállítása, kezelése, ezek felügyelete, továbbá hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése. A hulladékokat két nagy csoportra bonthatjuk, újrahasznosítható és nem újrahasznosítható, azaz kommunális hulladékra. A tulajdonképpeni „szemétnek” csak ezt az utóbbi kategória tekinthető. A szelektív, elkülönített hulladékgyűjtés elősegíti az újrahasznosítható hulladékok, így a papír, fém, üveg stb. visszaforgatását a gazdasági körforgásba, ezzel is csökkentve a környezet terhelését.

Göd Város hatályban lévő környezetvédelmi szabályait a Göd Város Önkormányzata Polgármesterének 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól című jogszabály határozza meg.

Az általános rendelkezések tartalmazzák az alapvető szabályokat és az eljárási szabályokat. A köztisztasági feladatok magukban foglalják a közterületek és a zöldfelületek, valamint az ingatlanok védelmét.

A környezeti elemek helyi védelme című fejezet szól a levegő védelméről, a természetes vizek és a talaj védelméről, a zajvédelemről, továbbá a zöldfelületek fenntartásáról.

A citált rendelet, amely teljes terjedelmében, mellékleteivel együtt itt olvasható, 2021. március 15-én lépett hatályba.