1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Óvodai Beiratkozási Hirdetmény –...

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022.03.30-i ülésén az 57/2022. (III.30.) számú ÖK. határozatával elfogadta a 2022-2023. nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjait, melyeket 2022. május 02. és május 03-i napokra hirdet meg, továbbá hozzájárul az online jelentkezési forma lehetőségének alkalmazásához.

Online és személyes jelentkezés: 2022. május 02. és 2022. május 03. 08-16 óráig.

Felsőgödi körzet: Gödi Kincsem Óvoda 2132 Göd, Lenkey u. 13-17., kincsemovoda@god.hu

Alsógödi körzet:  Gödi Kastély Óvoda    2131 Göd, Béke út 3., godikastelyovi@gmail.com

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződése, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére ez alól a gyermek négyéves koráig felmentést adhat. Amennyiben a gyermek a kötelességét külföldön teljesíti, akkor a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül a szülőnek erről írásban kell értesítenie az Oktatási Hivatalt.

Az óvodába a gyermek – a gödi bölcsőde léte okán – harmadik életévének betöltése után vehető fel. Kérjük, hogy a csoportszervezés tervezhetősége miatt ama gyermekükkel is most jelentkezzenek, akik csak 2022. augusztus 31-e után, a nevelési év közben töltik be 3. évüket.

Városunkban integrált óvodai nevelés a Gödi Kastély Óvodában és a Gödi Kincsem Óvodában folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

Személyes jelentkezéskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyi igazolványát,
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági bizonyítványt és a TB azonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítványt (lakcímkártyát és TAJ kártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • a gyermek pedagógiai szakvéleményét, ha bármilyen vizsgálaton, vagy korai fejlesztésben vett részt,
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság minden szakvéleményét.

Online jelentkezés esetén adatvédelmi okokból elegendő a gyermek nevét, címét születési adatait megadni, a fenti iratokat az óvoda kérésére az óvoda által megadott időpontban a szülőnek be kell mutatnia.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntést a beiratkozás utolsó határnapját követő 30. napig 2022. június 02-ig az óvoda írásban fogja közölni, mely irat az óvodában lesz átvehető. A döntés ellen 15 napon belül a jegyzőhöz lehet illetékmentes fellebbezéssel fordulni.

Göd, 2022. március 31.

Tóth    János
jegyző