1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Pályázati felhívás – Civil...

1./ A pályázat célja

Göd Város Önkormányzata civil szervezetek, szerveződések számára működési költségeik finanszírozására, vissza nem térítendő támogatást nyújt Göd város közéletét, fejlődését elősegítő céljaik megvalósításához.

2./ A támogatásra rendelkezésre álló forrás és az elnyerhető támogatás

Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében a támogatásra szánt pénzkeret összesen 7.000.000,-Ft.

Támogatás a megvalósítani kívánt cél, projekt teljes költségeinek legfeljebb 90%-áig terjedhet. Minden pályázónak legalább 10% pénzügyi önerőt kell kimutatnia, megvalósulás esetén biztosítania.

3./ A támogatottak köre

Pályázatot nyújthatnak be a gödi székhellyel rendelkező vagy Gödön is működő államháztartási körön kívül eső civil szervezetek, szerveződések társadalmilag hasznos tevékenységük ellátáshoz, működési költségük finanszírozására. Támogatást csak közérdekű célt, projektet megvalósító szervezet kaphat.

Támogatás csak annak a szervezetnek adható:
a) amely korábban kapott támogatásával határidőre, rendben elszámolt
b) Göd Város Önkormányzatával vagy annak bármely költségvetési szervével szemben nincs lejárt tartozása (ideértve az adóhátralékot is)
c) amelynek nincs az államháztartás bármely alrendszere felé lejárt tartozása
d) amelynek képviseletre jogosult tisztviselőjével szemben is teljesülnek a b) és c) pontban foglalt előírások

4./ A pályázati anyag tartalma

Pályázni a jelen pályázati felhívás 1. sz. mellékletében található pályázati adatlap kitöltésével lehet.
Amennyiben a pályázó vagy képviselője a vonatkozó szabályok szerint érintett, úgy jelen pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képező közzétételi kérelmet is kitöltve csatolni kell.
Az 500.000,-Ft-ot meghaladó támogatás esetén a szervezetnek a 30 napnál nem régebben kiállított bírósági bejegyzés kivonatot és a szervezet vezetőjének aláírási címpéldányát is be kell nyújtania.

5./ A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melyet a támogatott szervezet a célja szerinti, a pályázati adatlapon megjelölt és a támogatási szerződésben szereplő tevékenységének, működésének költségeire használhat fel legkésőbb 2022. december 31-ig.

6./ A pályázatok beadásának módja, helye és határideje

A pályázat benyújtásának/postára adásának határideje: 2022. augusztus 22. (hétfő) 24 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Gödi Polgármesteri Hivatal (cím: 2131 Göd, Pesti út 81.) személyesen vagy postai úton.
A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázatokat 1 eredeti és 1 másolati aláírt, hiánytalanul kitöltött, mellékletekkel ellátott példányban, lezárt borítékban (személyes leadás esetén is) kérjük átadni/postára adni, ennek hiányában nem áll módunkban értékelni a pályázatokat!
A borítékra kérjük, írják rá: „Civil pályázat”.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség.

A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

7./ A támogatási döntés, az elbírálás határideje

Az illetékes bizottság értékelését és javaslatát követően a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt legkésőbb a pályázat beadási határidejét követő 30 napig. A pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül értesítjük az eredményről. A civil szervezetek az elnyert támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon vehetik igénybe.

8./ További információ

A pályázattal kapcsolatos további információt dr. Juhász Judit pályázati referens nyújt a 06-27/530-050 telefonszámon vagy a juhaszjudit@god.hu e-mail címen.

Pályázati adatlap
Közzétételi kérelem
Számlaösszesítő