Bizottságok

Humánügyi Bizottság (2019 – 2020)

  1. Főoldal
  2. /
  3. Városháza
  4. /
  5. Önkormányzat
  6. /
  7. Bizottságok
  8. /
  9. Humánügyi Bizottság (2019 –...

4 fő önkormányzati képviselő tag
Vajda Viktória – elnök
Hlavács Judit – alelnök
Lenkei György János – tag
Csányi József – tag

3 fő nem önkormányzati képviselő tag
Bartos Csaba – tag
dr. Erdélyi Kamilla – tag
Jakus-Kruchió Éva – tag

Humánügyi Bizottság feladat- és hatáskörei

1. Közreműködik az önkormányzat oktatással, közművelődéssel, közgyűjteménnyel, kultúrával és köztájékoztatással – a helyi TV, rádió, újság, honlap, önkormányzati tájékoztató – egészségüggyel, szociálpolitikával és sporttal kapcsolatos célkitűzéseinek megvalósításában.

2. Figyelemmel kíséri:

a) az óvodai és iskolai nevelési és oktatási tevékenységet,

b) az önkormányzat oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézményeinek személyi- és tárgyi feltételeit, felszereltségét, a fejlesztési lehetőségek feltárása és a működés javítása érdekében.

3. Véleményezi:

a) az önkormányzat nevelési, oktatási, közművelődési és közgyűjteményi intézmények vezetői álláshelyére kiírt pályázatokat, valamint javaslatot tesz az intézményvezető személyére,

b) az önkormányzat által fenntartott oktatási, nevelési, közművelődési és közgyűjteményi intézmények alapító okiratát és annak módosítását.

4. Jóváhagyja az önkormányzat által fenntartott közművelődési és közgyűjteményi intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, és – az alapító okirat kivételével – egyéb dokumentumait.

5. Tudomásul veszi az oktatási intézmények közoktatási feladatokkal összefüggő szakmai dokumentumait, különösen a szervezeti és működési szabályzatát, a pedagógiai programját, nevelési programját, minőségirányítási programját, esélyegyenlőségi tervét.

6. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek az önkormányzat közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges döntés-előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terv (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) elkészítésére.

7. Segíti a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, támogatja a hagyományteremtő kulturális és művészeti tevékenységeket.

8. A szakterület szerint illetékes bizottsággal az oktatási-nevelési és közművelődési, közgyűjteményi intézményekkel együttműködve véleményezi a város gyermek- és ifjúság, oktatás- és sportpolitikáját, és rendszeresen javaslatot tesz az ezzel kapcsolatos feladatok megvalósítására.

9. Dönt a középiskolai ösztöndíjrendszer pályázati feltételeiről és a beérkezett pályázatokról.

10. Javaslatot tesz a képviselő-testületnek minden olyan ügyben, amelyek a testedzési és sportolási igények kielégítését szolgáló sportlétesítmények építésére, fenntartására és fejlesztésére szolgál.

11. Ellenőrzést kezdeményezhet a feladatköréhez kapcsolódóan a költségvetési szerveknél. Tájékoztatást kérhet a költségvetési szervektől a feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátásáról.

12. Szakterületének megfelelően az Önkormányzat illetve a Pest Megyei Önkormányzat által alapított kitüntető címekre javaslatot tehet.

13. Dönt az oktatási tárgyú önkormányzati támogatásokról és pályázatokról.

14. Döntést hoz a rendelkezésére álló pénzügyi forrás felhasználásáról, pályázatokról, egyedi támogatási kérelmekről.

15. A település demográfiai, társadalmi, gazdasági, stb. folyamataira tekintettel hosszabb távú előretekintéssel kialakítja és folyamatosan felülvizsgálja a város közművelődési, köznevelési és sport politikáját.

16. Figyelemmel kíséri a köznevelési, közművelődési, közgyűjteményi valamint sport célú használatban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok, a bennük található ingósságok, valamint az ingatlanokat határoló közterületek állapotát. Javaslatot tehet a VKB, a polgármester, valamint az alpolgármester(ek) felé a fent nevezett vagyonelemek állagmegóvására, felújítására, hasznosítására.

17. Közreműködik a nemzeti köznevelésről szóló törvényben megfogalmazott fenntartói kötelezettségek és jogok gyakorlásában, valamint az ezzel kapcsolatos valamennyi feladatának döntésében és döntés-előkészítésében.

18. Dönt a szociális témájú helyi rendeletekben a hatáskörébe utalt ügyekben.

19. A hatáskörébe utalt rendszeres segélyek esetén évente felülvizsgálja a segélyezettek és tartásra kötelezettek hozzátartozói szociális helyzetét.

20. Véleményezését követően nyújtható be a testület elé valamennyi egészségügyi, és szociális kérdést érintő előterjesztés.

21. A képviselő-testület által a költségvetésben jóváhagyott pénzügyi előirányzat figyelembevételével dönt a helyi támogatások odaítéléséről. A bizottság határozatát a szakelőadó döntésre előkészített anyaga alapján hozza meg.

22. A helyi szociális témájú rendeletben foglaltak szerint méltányosság alapján dönt a jövedelemhatárt meghaladó kérelmekről.

23. Gyakorolja a szociális segélykereten belüli előirányzat átcsoportosítási jogkört.

24. Dönt a városi szociális és egészségügyi intézmények szakmai dokumentumainak – különös tekintettel az SZMSZ, házirend, szakmai program, éves szakmai beszámoló elfogadásáról.

25. Az intézményvezető javaslatára dönt az Alapszolgáltatási Központba történő felvételről – kivéve a szociális témájú helyi rendeletekben az intézményvezető hatáskörébe utalt ügyeket – rendszeresen és az intézményvezetővel közösen javaslatot tesz a térítési díjra.

26. Megszünteti a szociális intézményi jogviszonyát annak a személynek, aki a házirendet súlyosan megsérti.

27. A bölcsődevezető javaslata alapján dönt az önkormányzati bölcsődébe történő felvételről – kivéve a helyi gyermekvédelmi rendeletben foglalt ügyeket. Felülvizsgálja a felvettek további bennmaradásának jogosultságát.

28. Javaslatot tesz az orvosi körzetek területére.

29. Az e célra elkülönített pénzalapból (céltámogatás) gondoskodik a hajléktalanokról, és dönt az Albérlők Házába történő felvételről és az onnan történő elbocsátásról.

30. Dönt a szociális helyzet alapján elbírálandó ösztöndíjpályázatokról.

31. Dönt az önkormányzati tulajdonú szociális lakás bérbeadásáról.

32. Javaslatot tesz az önkormányzati szociális és a piaci alapon hasznosított bérlakás bérének megállapítására, módosítására.

33. Meghatározza a szociális helyzet alapján bérbe adandó lakásokra vonatkozó bérleti szerződés időtartamára vonatkozó szabályokat jogász ellenjegyzésével.

34. Javaslatot tesz a lakásokra vonatkozó pályázati feltételekre.

35. Javaslatot tesz minden önkormányzati lakást érintő szabályozásra és dönt a helyi rendeletben a hatáskörébe utalt lakásügyekkel kapcsolatos kérdésekben.

36. Dönt a bérlakásigénylők sorrendjének megállapításáról, annak módosításáról a helyi rendelet alapján.

37. Dönt a lakásbérleti jogviszony folytatásáról, valamint gyakorolja a bérlőkijelölési jogot.

38. Dönt a bérlakásba bérlő által befogadni kívánt személyekhez való hozzájárulásról.

39. Javaslatot tesz a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására.

40. Javaslatot tesz a lakásigénylők részére értékesíthető lakások kijelöléséről.