Ügyintézés

Építési ügyek

Főépítészi feladatkörök

  1. az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,  
  2. folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület részére,  
  3. közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
  4. szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
  5. közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében, 
  6. részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében, 
  7. közreműködik a települési önkormányzat „Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában,
  8. ellátja a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének előkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő külön feladatokat,
  9. ellátja az egyéb hatósági feladatokat (telekalakítási- és egyéb szakhatósági állásfoglalások kiadása),
  10. ellátja a tervtár kezelésével és iratmásolat kiadásával kapcsolatos feladatokat”

Főépítészi iroda

Elérhetősége:
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.
Telefon: 27/530-064, 27/530-051, Fax: 27/345-279
E-mail: varoshaza@god.hu vagy ügyintéző közvetlenül

Főépítészi konzultációs nap:
szerdai napokon, előzetes bejelentkezés alapján (tel., e-mail)
Ügyfélfogadás:
Hétfő:  13:00-18:00
Szerda:  8:00-12:00, 13:00-16:00
Péntek:  8:00-12:00

Ügyintézők:

Főépítész: Aba Lehel

Név: Aba Lehel
Titulus: Főépítész
Szervezeti egység: Főépítészi iroda
Telefonszám: 06-27-530-064/M208
Fax:
E-mail: foepitesz@god.hu
Fogadóóra: Főépítészi konzultációs nap:  szerdai napokon, előzetes bejelentkezés alapján (tel., e-mail)
Ügyfélfogadás:
Hétfő:  13:00-18:00
Szerda:  8:00-12:00, 13:00-16:00
Péntek:  8:00-12:00
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

Főépítészi irodavezető: Nagy Éva

Név: Nagy Éva
Titulus: Főépítészi irodavezető
Szervezeti egység: Főépítészi iroda
Telefonszám: 06-27-530-064/M208
Fax:
E-mail: nagyeva@god.hu
Fogadóóra: Főépítészi konzultációs nap:  szerdai napokon, előzetes bejelentkezés alapján (tel., e-mail)
Ügyfélfogadás:
Hétfő:  13:00-18:00
Szerda:  8:00-12:00, 13:00-16:00
Péntek:  8:00-12:00
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti út 81.

Főépítészi ügyintéző: Aszalós Anikó

Név: Kállainé Aszalós Anikó
Titulus: Főépítészi ügyintéző
Szervezeti egység: Főépítészi iroda
Telefonszám: 27/530-064 / 228 mellék
Fax:
E-mail: kallaine@god.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Építésügy és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 3. (Dunakeszi)

Elérhetősége:
Cím: 2120 Dunakeszi, Verseny utca 1.
Telefonszám: (csak ügyfélfogadási időben hívható): 06301198425
E-mail cím: epites.dunakeszi@pest.gov.hu
KRID azonosító: 164343735
KRID rövid név: PMKHEO3
Települések: Dunakeszi, Fót, Göd, Csomád
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8-12
Kedd: nincs
Szerda: 11-15
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12

Jogszabályok

Törvények

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (ÁKR)

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.)

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

 

Kormányrendeletek

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) az országos településrendezési és építési követelményekről

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

 

Miniszteri rendeletek

 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról

Tervezetek, szabályzatok, tanulmányok