Kereskedelmi ügyek

Kereskedelmi ügyek

Kereskedelmi ügyek

Azok, akik Göd Város illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni, valamint a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, az üzleten kívüli kereskedelem és a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében székhelyük Göd. 

A természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgálat nélkül ügyfélnek minősül az üzlet, az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök. 

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály
Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző:

Név: Pató-Horváth Nikoletta
Titulus: Hatósági ügyintéző
Szervezeti egység: Hatósági osztály
Telefonszám: 06-27/530-066
Fax:
E-mail: patohorvathnikoletta@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyindítás 

Az eljárás kérelemre indul.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”. 

A kereskedők a bejelentést meghatározott adattartalommal, rendszeresített nyomtatványon tehetik meg. 

Határidők 

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység esetén a nyilvántartásba vétel 15 nap. 

Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység esetén az ügyintézési határidő 25 nap. 

A kereskedő a Rendelet 1. mellékletének A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

Amennyiben a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlását a kereskedő megszünteti, azt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni. 

Benyújtandó dokumentumok és csatolmányok 

 • Bejelentés és működési engedély kérelem 
 • Vendéglátóhely esetén „Bejelentés vendéglátóhelyüzlettípusról” megnevezésű nyomtatvány 
 • Tevékenység megszüntetése esetén „Bejelentés köteles tevékenység megszüntetése” megnevezésű nyomtatvány, a korábban kiadott igazolás és/vagy működési engedély egyidejű leadásával
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével); 
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat; 
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat, 
 • Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet esetén az üzlethez létesített gépjármű-várakozóhelyek számának, azok telekhatártól mért távolságának és elhelyezésére vonatkozó helyszínrajz (saját telken vagy más telken parkolóban, parkolóházban vagy közterületek közlekedésre szánt területe egy részén, illetve a közforgalom céljára átadott magánút egy részén) más telkén történő parkolás esetén befogadó nyilatkozat, közterület esetén parkolóhely megváltási szerződés 
 • cégkivonat, aláírási címpéldány (amennyiben az elektronikus cégkivonat nem tartalmazza) 
 • kitöltetlen vásárlók könyve 
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás 
 • mozgóbolt és automatából történő értékesítés esetén: közterület használati engedély, forgalmi engedély másolata, külön engedély szükségessége esetén annak másolata 

Kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján:

A forgalmazott termékköröktől függően egyes kereskedelmi tevékenységek bejelentés- köteles, mások működési engedélyhez kötött tevékenységek. 

Bejelentés köteles tevékenység minden olyan termék forgalmazása, amely nem tartozik a Rendelet 3. számú mellékletében megjelölt, kizárólag üzletben forgalmazható termékek közé. 

A jegyző a kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentést nyilvántartásba veszi, majd a nyilvántartási számmal együtt – elektronikus úton – megküldi a szakhatóságoknak, hatóságoknak, melynek körét a hivatkozott Korm. rendelet 6.§ (2) és (2a) bekezdése határozza meg. 

A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkör esetén a kereskedő a bejelentés benyújtásával egyidejűleg a kereskedelmi tevékenység végzését elkezdheti. 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek működési engedély kötelesek. Ezek felsorolását a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza:
1. dohánytermékek
2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek,
4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik,
5. Fegyver, lőszer, robban- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti pirotechnikai termékek, valamint a kis és közepes tűzijáték kivételével, az ott meghatározott feltételekkel,
6. növényvédő szerek és hatóanyagaik,
7. nem veszélyes hulladék
8. „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propánbután gáz és az üzemanyag. 

A működési engedélyezési eljárásban szakhatóság: 

A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeknek, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés kérdésében a Pest Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala. 

Állatgyógyászati készítményt, annak hatóanyagát, növényvédő szert vagy annak hatóanyagát forgalmazó üzlet esetében – az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében: 

 • -állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Megyei Kormányhivatal, 
 • állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró eljáró Járási Hivatala, növényvédőszer és hatóanyagai forgalmazása esetén a Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti Járási Hivatala, 

Nem veszélyes hulladék forgalmazása esetén, ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak vizsgálata kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és – tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége a területi környezetvédelmi hatóság. 

Olyan üzlet esetében, amelyben Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak tűzvédelmi előírások érvényesülése kérdésében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve. 

A működési engedélyezési eljárást követően – amennyiben az üzlet megfelel a szakhatóság által vizsgált jogszabályi előírásoknak – a jegyző működési engedélyt ad, az üzletet nyilvántartásba veszi. 

Az eljárás illetékmentes. 

Vonatkozó jogszabályok 

 1. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

2005.évi CLXIV tv. a kereskedelemről
2009.LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról (Jöt.)
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről