Rendezvénytartási ügyek – zenés, táncos rendezvény

Rendezvénytartási ügyek – zenés, táncos rendezvény

 1. Főoldal
 2. /
 3. Városháza
 4. /
 5. Ügyintézés
 6. /
 7. Kereskedelmi, ipari ügyek
 8. /
 9. Rendezvénytartási ügyek – zenés,...

Kereskedelmi ügyek

Engedélyt azon rendezvényekre kell kérni, amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben (300 főnél nagyobb befogadóképességű helyiség, épület), illetve szabadan tartanak és ez esetben a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja. 

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály
Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző:

Név: Bíró Veronika
Titulus: Hatósági ügyintéző
Szervezeti egység: Hatósági osztály
Telefonszám: 06-27/530-066
Fax:
E-mail: biroveronika@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyindítás 

Az eljárás kérelemre indul.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”. 

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetőjének, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezőjének kell benyújtani formanyomtatványon. 

Határidők 

Ügyintézési határidő: 20 nap 

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. 

Benyújtandó dokumentumok és csatolmányok 

 • Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem nyomtatvány 

A kérelemhez csatolandó okiratok: 

 • biztonsági terv; 
 • tűzvédelmi szabályzat (amennyiben ezt külön jogszabály kötelezővé teszi); 
 • építmény, terület használatának jogcímét igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével); 
 • a zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozat. 

A kérelemhez csatolandó biztonsági terv tartalmazza: 

 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének alaprajzát, befogadóképességét és az oda való belépés és eltávozás rendjét; 
 • a zenés, táncos rendezvény helyszínének baleset, elemi csapás, tömeges rendbontás esetére vonatkozó kiürítési, menekítési tervét; 
 • a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők tevékenységének leírását; 
 • a biztonsági személyzet létszámát; 
 • az egészségügyi biztosítás feltételeinek meglétére vonatkozó utalást; valamint 
 • szabadtéri rendezvények esetében viharos időjárás esetére vonatkozó intézkedési tervet. 

Egyéb információk 

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól (pl.: működési engedély iránti kérelem, bejelentés kereskedelmi tevékenység végzésére, stb.). Az engedély iránti kérelem a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti működési engedély iránti kérelemmel, valamint bejelentéssel együtt is benyújtható. 

Az eljárás illetékmentes. 

Az engedélyta zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjeadja ki. 

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. 

Az adatváltozással és megszüntetéssel kapcsolatos eljárás illetékmentes. 

Az üzemeltető, illetve a szervező kötelezettsége: 

 • A zenés, táncos rendezvény szervezője felel a biztonsági tervben meghatározott előírások betartásáért.  
 • A zenés, táncos rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatnak, a biztonsági tervnek és a tűzriadó tervnek a zenés, táncos rendezvény helyszínén a vendégek számára látható, hozzáférhető helyen történő elhelyezéséért, valamint az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján való közzétételéért az üzemeltető és a szervező felel. 
 • A zenés, táncos rendezvény szervezője gondoskodik elsősegély nyújtására képzett személyzet helyszíni jelenlétéről. 

A szervezőre, illetve a biztonsági személyzetre vonatkozó szabályok: 

 • A zenés, táncos rendezvény biztosítását a zenés, táncos rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi. 
 • Ha a jóváhagyott biztonsági tervben a biztonsági személyzet létszáma a tíz főt eléri, akkor a biztonsági személyzet legalább egy tagjának biztonságszervezői, legalább három tagjának személy- és vagyonőr képzettséggel kell rendelkeznie. 
 • A rendezvény szervezője, illetve a biztonsági személyzet tagja a képzettségét igazoló okiratot vagy annak másolatát a zenés, táncos rendezvény ideje alatt köteles magánál tartani és hatósági ellenőrzés esetén felmutatni. 

Vonatkozó jogszabályok 

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

 1. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról