Szálláshely-üzemeltetés

Szálláshely-üzemeltetés

Szálláshely-üzemeltetés 

Azok, akik Göd Város illetékességi területén szálláshely-szolgáltatási tevékenységet kívánnak folytatni. 

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály
Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző:

Név: Bíró Veronika
Titulus: Hatósági ügyintéző
Szervezeti egység: Hatósági osztály
Telefonszám: 06-27/530-066
Fax:
E-mail: biroveronika@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyindítás 

Az eljárás kérelemre indul.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”. 

A kérelmező a bejelentést meghatározott adattartalommal, rendszeresített nyomtatványon teheti meg. 

Határidők 

Ügyintézési határidő: nyilvántartásba vétel 15 nap. 

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást haladéktalanul be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi. 

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni. 

Benyújtandó dokumentumok és csatolmányok 

 • Szálláshely üzemeltetési kérelem 
 • Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt 
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével, 
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, 
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot, 
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot. 

Egyéb információk a szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatban 

A szálláshely-üzemeltetés bejelentésben meg kell jelölni (a rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint): 

 • a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét, 
 • a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét, 
 • a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, továbbá – nyaralóhajó esetén – a kikötő címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, 
 • a szálláshely befogadóképességét: a vendégszobák, továbbá – kemping esetén – területegységek számát, valamint – nyaralóhajó esetén – a lakóegységek számát, 
 • az ágyak száma, 
 • a szálláshely használatának jogcímét, 
 • a szálláshely elnevezését, 
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltatási tevékenységet mely szálláshelytípus tekintetében kívánja folytatni, 
 • azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni, 
 • azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri. 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben – a magánszálláshely kivételével – hatósági ellenőrzést lefolytató szakhatóság a megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében, élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala, a 10 fő feletti befogadóképességű szálláshely esetében a tűzvédelmi hatóság, építésügyi hatáskörben eljáró járási hivatal (kivéve, ha a szálláshelyre hat hónapon belül használatbavételi, vagy fennmaradási engedélyt kiadtak). 

10 fő feletti befogadóképességű magánszálláshely szállástípus esetében hatósági ellenőrzést lefolytató szakhatóság a tűzvédelmi hatóság. 

A jegyző az egyéb szálláshelyen történő szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés megtörténtéről szóló igazolást megküldi az érintett hatóság részére, ha annak feladat- és hatáskörét érinti. A hatóság ellenőrzés befejezését követő nyolc napon belül, annak eredményéről tájékoztatja a jegyzőt. 

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi. 

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni, melynek alapján a jegyző a szálláshelyet törli a nyilvántartásból. 

Az egyes szálláshelytípusokra vonatkozó követelményeket a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete határozza meg. 

Vonatkozó jogszabályok 

 1. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról

2005.évi CLXIV tv. a kereskedelemről
2009.LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

 1. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról