Telepengedélyezési eljárás

Telepengedélyezési eljárás

Telepengedélyezési eljárás 

Azok, akik Göd Város illetékességi területén ipari tevékenységet kívánnak folytatni. 

A természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok. 

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály
Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző:

Név: Bíró Veronika
Titulus: Hatósági ügyintéző
Szervezeti egység: Hatósági osztály
Telefonszám: 06-27/530-066
Fax:
E-mail: biroveronika@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyindítás 

Az eljárás kérelemre indul.  

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”. 

Az ipari tevékenység végzője a bejelentést meghatározott adattartalommal, rendszeresített nyomtatványon tehetik meg. 

Határidők 

Ügyintézési határidő: 30 nap. 

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni. 

Benyújtandó dokumentumok és csatolmányok 

  • Telepengedélyezési eljárásra irányuló kérelem nyomtatvány  
  • nem a kérelmező tulajdonában lévő telephely esetében a telephely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;  közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat, 
  • vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat, aláírási címpéldány (amennyiben az elektronikus cégkivonat nem tartalmazza) 
  • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás 

Egyéb információk 

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000.-Ft 

Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi. 

A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles (2. melléklet) és a bejelentéshez kötött (1. melléklet) ipari tevékenységeket. 

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében, valamint a telepengedély kiadására irányuló kérelmet a kormányrendelet 3. mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, elektronikus úton kell a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz benyújtani. 

Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában. 

Engedélyezési eljárás menete: 

Bejelentéshez kötött tevékenység esetében 

Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. 

Amennyiben a bejelentés köteles ipari tevékenység az építésügyi szabályok szerint végezhető, a jegyző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi. 

Amennyiben a jegyző viszont azt állapítja meg, hogy az építésügyi szabályok szerint a kérelmezett tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja. 

Telepengedély-köteles tevékenység esetében 

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. 

A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében szakhatóságként kijelölt hatóság 6 hónapig felhasználható, előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. 

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás hiányában az eljárás során a jegyző beszerzi a fenti kormányrendelet 1. mellékletében megjelölt szakhatóságok állásfoglalását. 

A szakhatósági állásfoglalás alapján, amennyiben a kérelmezett telepengedély köteles tevékenység végezhető a telepen, a jegyző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi. 

Amennyiben a telepen végezni kívánt telepengedély köteles tevékenység – a szakhatósági állásfoglalás alapján – nem végezhető, a jegyző a kérelem elutasításáról rendelkezik. 

Adatváltozás a tevékenységben: 

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le. 

Módosítás díja: 5.000.-Ft 

Vonatkozó jogszabályok 

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól 

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 

35/1999. (X. 13.) BM. Rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról 

  1. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról