Üzletek éjszakai nyitva tartása

Üzletek éjszakai nyitva tartása

Üzletek éjszakai nyitva tartása 

Azon üzletek, amelyek este 22 és reggel 6 óra között kívánnak nyitva tartani. 

Az ügyet intéző Osztály/iroda
Hatósági Osztály
Címe
2131 Göd, Pesti út 81.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13-18 h
Kedd: szünetel
Szerda: 8-12 h és 13-16 h
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8-12 h

Ügyintéző:

Név: Bíró Veronika
Titulus: Hatósági ügyintéző
Szervezeti egység: Hatósági osztály
Telefonszám: 06-27/530-066
Fax:
E-mail: biroveronika@god.hu
Fogadóóra:
Leírás:
Cím: 2131 Göd, Pesti u. 81.

Ügyindítás 

Az eljárás kérelemre indul. Az állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet az erre szolgáló nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz. 

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos. 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást. 

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”. 

Határidők 

Ügyintézési határidő: Ákr. szerinti időtartam 

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelem bármikor benyújtható. 

Az eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 15. napig kell benyújtani. 

Egyéb információk 

Az eljárás illetékmentes. 

A jegyző megtagadhatja az állandó nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos: 

  • rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy 
  • lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született 

olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg. 

Az üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt. 

Az állandó nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes. 

Vonatkozó jogszabályok 

  1. évi CL. tv. az általános közigazgatási rendtartásról(Ákr.)

2005.évi CLXIV tv. a kereskedelemről
2009.LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
210/2009.(IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete – az üzletek éjszakai nyilvántartási rendjének szabályozásáról