Lakcím ügyintézés

Lakcímrendezés

Lakcím érvénytelenítésére irányuló eljárást, a szállásadó kérelme alapján lehet indítani. Ebben az esetben a szállásadónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lakcím bejelentéséhez hozzájárulását nem adta meg, vagy a hozzájárulását visszavonja. A jegyző, illetve a járási hivatal a nyilatkozat alapján megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés véglegessé válását követően a lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár az új lakcímét nem jelenti be.

Nem vezethet a lakcímadat érvénytelenségének megállapítására az a körülmény, hogy a polgár nem él életvitelszerűen a lakóhelyként bejelentett lakásban.

Ki jogosult az eljárásra?

Szállásadónak tekintendő, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani. Szállásadó a magánszemély tulajdonában lévő lakás tulajdonosa vagy haszonélvezője, az általa bérelt lakásra nézve a bérlő (bérlőtárs, társbérlő); a munkásszállásra, a felvonulási lakóépületbe vagy a munkáltató zárt területén belül szolgálati lakásra nézve a munkáltató; a hajléktalanszállásra nézve a szálláshely fenntartója, illetve annak megbízottja, továbbá a kereskedelmi szálláshely (szálloda, fogadó, kemping, üdülőház, turistaszállás, fizetővendég szálláshely, sátortábor, panzió stb.) vezetője a szálláshelyre befogadott polgár, valamint az irányítása alatt álló szálláshelyen lakó alkalmazott és hozzátartozói tekintetében; a csecsemőotthon, más egészségügyi intézmény, diákotthon, kollégium, bentlakásos szociális intézmény vezetője (gondnoka) az irányítása alá tartozó szálláshelyre vagy lakóhelyre befogadott polgár és az ott lakó alkalmazott vagy hozzátartozó esetében. Képviselet lehetséges.

Kizáró okok: Ha az ügyfél a bejelentés alapját képező ingatlan tekintetében nem minősül szállásadónak.

Milyen adatokat kell megadni?
természetes személyazonosító adatok, lakcím, adott lakással szembeni jogcím (szállásadó), fiktiválás oka, a szállásadó nyilatkozata

Milyen iratok szükségesek?
személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély),

lakcímigazolvány,

szállásadó nyilatkozata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?
Az eljárás illetékmentes

Hol intézhetem el?
Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) és a jegyző.

Ügyintézés határideje
Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem ügyintézési határideje sommás eljárásban (ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott) 8 nap, teljes eljárásban (ha atényállás tisztázása szükséges) 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre nincs lehetőség, a döntéssel szemben keresetet lehet benyújtani.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az ügyfél a véglgessé vált döntés ellen a közlésétől számított 30 napon belül az eljáró járási hivatalhoz benyújtott, de az illetékes törvényszékhez címzett keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A jogorvoslati kérelmet (keresetet) az illetékes törvényszéknek kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A keresetet a döntést hozó szervnél vagy az illetékes törvényszéken kell előterjeszteni.

A benyújtási határidő: A keresetet a döntés közlésétől számított 30 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezési illeték mértéke: A közigazgatási per eljárási illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket, így mentesülnek az illeték előzetes lerovása alól. Az illeték viseléséről a bíróság az eljárást lezáró határozatban dönt.

Amit még érdemes tudni

Mit kell magammal hoznom?
Érvényes személyazonosító okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), lakcímigazolvány, a szállásadó nyilatkozata, tulajdoni lap (amennyiben rendelkezésére áll).

Kell-e a kérelem benyújtásáért illetéket fizetni?
Nem, a kérelem benyújtása illetékmentes.

Mennyi időn belül kapom meg a döntést?
Sommás eljárás esetén 8 napon belül, teljes eljárásban 60 napon belül kapja kézhez.