Lakcím ügyintézés

Lakcímváltozás bejelentése

Lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) megváltozásáról szóló bejelentés.

Mit kell tennie
A Magyarország területén élő és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó polgár köteles lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A tartózkodási hely címe bejelenthető (a lakó-, illetve a tartózkodási hely bejelentése a továbbiakban együtt: lakcímbejelentés), vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26/A. §-ban meghatározottak szerint valamely jogosultság feltételeként bejelentendő. Ha a lakcímbejelentésre költözéssel összefüggésben kerül sor, a bejelentést a beköltözéstől vagy a kiköltözéstől számított 3 munkanapon belül kell megtenni.

Ha a polgár a tartózkodási helyét bejelentette, a tartózkodási hely megszüntetését köteles bejelenteni.

A lakcímbejelentés megtehető:

elektronikus úton az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva,
személyes megjelenéssel bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalban (okmányirodában, kormányablakban), valamint az új lakcím szerint illetékes jegyzőnél, valamint
elektronikus ügyintézési ponton.
Elektronikus úton a lakcímbejelentés akkor teljesíthető, ha

Ön a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy egyedüli haszonélvezője, vagy
Ön olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja (pl. bérleti szerződés), vagy
szállásadóként a lakás tulajdonosa, haszonélvezője a lakcímbejelentéshez jogszabályban meghatározott módon hozzájárult.
Település szintű lakóhely elektronikus úton nem jelenthető be a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba.

Amennyiben a bejelentésre nem szállásadóként (pl.: tulajdonosként vagy haszonélvezőként) kerül sor, úgy az egyéb módon fennálló jogosultság igazolására alkalmas nyilatkozatot, vagy okiratot a kérelemhez csatolni szükséges. Elektronikus úton történő lakcímbejelentés esetén csatolmányként kizárólag AVDH (Azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés) szolgáltatás igénybevételével hitelesített 1 darab PDF kiterjesztésű fájl (max. 2 MB) adható meg, amely szükség esetén tartalmazhatja több tulajdonostárs, vagy haszonélvező hozzájárulását is.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Dokumentumok menüpontban található „Szállásadói hozzájáruló nyilatkozat”-ot, kitöltést és hitelesítést követően, csatolmányként rendelheti hozzá a kérelméhez, annak benyújtása során.

A lakcím elektronikus úton történő bejelentés ügytípust Ön az alábbi Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatásán keresztül veheti igénybe,tehát

Ügyfélkapuval,
Telefonos Azonosítással,
eSzemélyi okmánnyal,
vagy Videotechnológián keresztül történő azonosítással.
Az elektronikus ügyintézés során a személyi azonosító megadását követően ki kell töltenie az elektronikus űrlapot. Lakcímként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban érvényesként nyilvántartott és a címlistából kiválasztható cím jelenthető be. Postai irányítószám megadásra nincs lehetőség, annak címhez történő hozzárendelése a lakcímbejelentés során történik.

Az űrlap kitöltését követően a kérelmet benyújthatja, és az eljárás megindul. Az új lakcímadatait tartalmazó személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímigazolvány) választása szerint személyesen vagy postai úton kapja kézhez.

A lakcím személyes megjelenéssel történő bejelentése esetén az ügyintézéshez minden esetben szükséges:

személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély),
az előző lakcímet igazoló lakcímigazolvány, amelyet le kell adni,
kitöltött, saját kezűleg aláírt lakcímbejelentő lap (papíralapú formanyomtatvány).
A lakcímbejelentéshez szükség lehet egyéb dokumentumokra is (pl.: meghatalmazás, bérleti szerződés).

Elektronikus ügyintézési ponton a lakcímbejelentés akkor teljesíthető, ha

Ön a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy egyedüli haszonélvezője;
szállásadóként a lakás tulajdonosa, haszonélvezője a lakcímbejelentéshez elektronikusan úton – előzetesen vagy a rendelkezési nyilvántartásban – hozzájárult.
A lakcímbejelentést kizárólag saját maga tekintetében teljesítheti.

Az elektronikus ügyintézési ponton ki kell töltenie az elektronikus űrlapot. Lakcímként a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban érvényesként nyilvántartott és a címlistából kiválasztható cím jelenthető be.

Az űrlap kitöltését és formai ellenőrzését követően a kérelmet benyújthatja, és az eljárás megindul. Az új lakcímadatait tartalmazó lakcímigazolványát választása szerint személyesen/képviselő útján vagy postai úton kapja kézhez.

Határidők
Ügyfélre vonatkozó határidők:

Ha a lakcímbejelentésre költözéssel összefüggésben kerül sor, a bejelentést a beköltözéstől vagy a kiköltözéstől számított 3 munkanapon belül kell megtenni.

Hatóságra vonatkozó határidők:

Az ügyintézési határidő – ha a kérelem hiánytalan és a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott 8 nap, ellenkező esetben az ügyintézés határideje 60 nap. Járási (fővárosi kerületi) hivatalban (okmányiroda, kormányablak), az új lakcím szerint illetékes jegyzőnél személyes megjelenéssel történő bejelentéskor, hiánytalan kérelem és tisztázott tényállás esetén az új lakcím rendszerint haladéktalanul bejegyzésre kerül a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba és járási hivatali személyes megjelenéssel történő eljárás esetén a helyszínen kiállításra kerül az új lakcímigazolvány is.

Benyújtandó dokumentumok
Személyes megjelenéssel történő eljáráshoz a Lakcímbejelentő lap (papíralapú formanyomtatvány) díjmentesen beszerezhető a jegyzőtől, valamint bármely járási (fővárosi kerületi) hivatalban (okmányirodában vagy kormányablakban).

Fizetési kötelezettség
Az eljárás illeték- és díjmentes.

Eljáró szerv
Az új lakcím szerint illetékes jegyzőnél történő lakcímbejelentés esetén a lakcímigazolványt a polgár lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal állítja ki és gondoskodik annak ügyfél részére történő átadásáról vagy kézbesítéséről.

Elektronikus úton és elektronikus ügyintézési ponton történő bejelentés során eljáró hatóságként bármely járási hivatal kiválasztható, az ügyben a kérelemben megjelölt járási hivatal jár el.

Felettes szerv/jogorvoslat
A járási (fővárosi kerületi) hivatal és a jegyző tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.

Az eljárás során keresetlevéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell az eljáró járási hivatalhoz, jegyzőhöz elektronikus úton, postai úton vagy személyes megjelenéssel benyújtani.

Egyéb információk
A polgár lakóhelye: : annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol a polgár – a lakóhely-változtatás szándéka nélkül – három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik.

A polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (együtt: lakcím).

Jogszabály valamely jogosultság adott hellyel összefüggő gyakorlása, szolgáltatás igénybevétele, kötelezettség teljesíthetősége vagy más joghatás feltételeként előírhatja a tartózkodási hely bejelentését, vagy az életvitelszerű ottlakás tényének egyéb módon való igazolását.

Ha jogszabály valamely jogosultság vagy kötelezettség tekintetében eltérően nem rendelkezik, ellenkező bizonyításig a polgár életvitelszerű lakáshasználata helyének a bejelentett lakóhelyét kell tekinteni, ha tartózkodási hely bejelentésére nem került sor.

A lakcímet változtató polgár saját nevében vagy törvényes képviselője, meghatalmazottja útján is eljárhat.

A kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy lakcímbejelentését szülője (egy szülő is elegendő), illetve gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti.

A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.

Személyes megjelenéssel történő eljárásban jogosultak a lakcímbejelentésre:

együtt költöző hozzátartozók esetén a bejelentést egyetlen bejelentésre kötelezett is teljesítheti az együtt költöző valamennyi hozzátartozó nevében,
az átmeneti gondozásban részesülő gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt lakcímbejelentéséről a szállásadó gondoskodik,
a munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületben lakó polgár bejelentését a szállásadónak minősülő személy (képviselője) is megteheti,
a hajléktalanszálláson 10 napot meghaladóan tartózkodó lakcím nélküli személyt a szállásadónak a befogadástól számított 10. napot követő 24 órán belül be kell jelentenie.
Szállásadói hozzájárulás:

A lakcímbejelentéshez – jogszabályban meghatározott kivétellel – a szállásadó hozzájárulása szükséges.

Szállásadó az, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani (pl. tulajdonos, haszonélvező, kereskedelmi szálláshely vezetője).

A szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal (pl. bérleti szerződés) rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja. Az okiratot be kell nyújtani az eljáró hatóságnak.

A szállásadó a lakcímbejelentéshez szükséges hozzájárulását a lakcímbejelentő lap saját kezű aláírásával vagy elektronikus úton adja meg. Elektronikus úton a szállásadói hozzájárulás megtehető előzetesen, vagy a rendelkezési nyilvántartásban.

Ha a lakcímbejelentéssel érintett ingatlannak több szállásadója van, a szállásadók hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írásbeli nyilatkozatával igazolja. Az írásbeli nyilatkozatot be kell nyújtani az eljáró hatóságnak.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Dokumentumok menüpontban található „Közös tulajdon/több haszonélvező esetén kitöltendő szállásadói hozzájáruló nyilatkozat”-ot, kitöltést és hitelesítést követően, csatolmányként rendelheti hozzá a kérelméhez, annak benyújtása során.

Az érvénytelen lakcímigazolvány leadása:

Az előző lakcímét tartalmazó lakcímigazolványát az eljáró hatóság érvényteleníti és új lakcímigazolványt állít ki. Az érvénytelen lakcímigazolványt személyes megjelenéssel történő eljárás esetén a bejelentéssel egyidejűleg az eljáró járási hivatalnál kell leadni.

Elektronikus úton és elektronikus ügyintézési ponton történő bejelentés esetén a lakcímigazolvány leadható:

személyesen, törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján bármely járási hivatalnál,
postai úton az eljárás megindításának helye szerint illetékes járási hivatalnak címezve.

Lakcímadat rögzítése a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványon:

Amennyiben a bejelentés megtételekor Ön rendelkezik tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolvánnyal, személyes megjelenéssel történő eljárás esetén át kell adnia az eljáró hatóságnak a bejelentett lakcímadat tároló elemen történő rögzítése céljából. Az eljáró hatóság a lakcímadat rögzítését követően a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványt az Ön részére haladéktalanul visszaadja. Elektronikus úton és elektronikus ügyintézési ponton történő bejelentés esetén a bejelentett lakcímadat utólagosan kerül rögzítésre a tároló elemen, melyet személyes megjelenéssel kérhet bármely járási hivatalban.

Többnyelvű formanyomtatvány:

A lakcímet igazoló hatósági igazolványhoz egyidejűleg az (EU) 2016/1191 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető a nyelvi akadályok kiküszöbölése és ezáltal a lakcímet igazoló hatósági igazolvány tagállamok közötti felhasználásának további megkönnyítése céljából. A többnyelvű formanyomtatványok kizárólagos rendeltetése az, hogy megkönnyítsék a lakcímet igazoló hatósági igazolvány fordítását, tehát az ilyen formanyomtatványok nem továbbíthatóak önálló okiratokként a tagállamok között.A formanyomtatvány személyes eljárás keretében igényelhető bármely járási hivatalban.

Vonatkozó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete(2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról