1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlati felhívás – Göd...

I. Ajánlatkérő: Gödi Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 2131 Göd Pesti út 81
Képviselője: Tóth János, jegyző
Telefon: 06 27 530 030
E-mail: tothjanos@god.hu
Kapcsolattartó neve: Tóth János jegyző
E-mail: tothjanos@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Göd Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §-a, és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére.

Ellátandó feladatok:
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési feladatai az alábbi (1-4. és 8-9.) témákban

1. Tárgyi eszköz nyilvántartás, értékcsökkenés, selejtezés ellenőrzése
2. „Egy adott projekt”* elszámolásának ellenőrzése *Vizsgálat előtt megnevezendő
3. Civil támogatási rendszer ellenőrzése – utóellenőrzés
4. Iktatás zártságának ellenőrzése (utóellenőrzés)
5. Pénzkezelés ellenőrzése (Önkormányzat, Hivatal)
6. Göd Város Önkormányzata kötelezettségvállalásának ellenőrzése. – utóellenőrzés
7. A közbeszerzéssel nem érintett és a 100 ezer Ft feletti, TESZ által kötött szerződések vizsgálata
8. Pénztár működés, készpénz kezelés ellenőrzése a Településellátó Szervezet központjában
9. Banki utalások lebonyolításának ellenőrzése a Településellátó Szervezet és az Intézmények vonatkozásában

valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása valamennyi fenti 1-9. feladatokra vonatkozóan.

Az ellenőrizendő és ellenőrzött intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás.

A fent felsorolt ellenőrzési témák közül az alábbiakat a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőr végzi el (a belső ellenőr tartós távolléte esetében lentiekben felsorolt feladatokat Ajánlatkérő opciós mennyiségként rendeli meg a majdani későbbi nyertes ajánlattevőtől)

5. Pénzkezelés ellenőrzése (Önkormányzat, Hivatal)
6. Göd Város Önkormányzata kötelezettségvállalásának ellenőrzése. – utóellenőrzés
7. A közbeszerzéssel nem érintett és a 100 ezer Ft feletti, TESZ által kötött szerződések vizsgálata

Egyéb díjak: OPCIONÁLIS EGYEDI MEGRENDELÉS ESETÉN.

10. A Nemzetgazdásági Minisztérium Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintájának vonatkozó előírásainak megfelelően, kockázatelemzésen alapuló 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv elkészítése,
11. Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló belső ellenőr kapacitáshiánya, vagy egyéb más ok miatt el nem végezhető, jelen szerződés I. pontban felsorolt ellenőrzési témák elvégzése (2022. évi belső ellenőrzési tervben meghatározott időráfordítás alapján),
12. Belső ellenőrzési vezető koordinációs díj ( a Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló belső ellenőr által végzett tanácsadói tevékenység),
13. Tanácsadói tevékenység díja (Megbízott által elvégzett),

III. A szerződés típusának meghatározása: Megbízási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje):
Felek által aláírt szerződés Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadását követően lép hatályba. Várhatóan 2023. február 15-ig tartó határozott idő, az egyes részfeladatok tekintetében ajánlattevő által megajánlott teljesítési határidő az irányadó.
V. A teljesítés helye: Gödi Polgármesteri Hivatal, 2131 Göd, Pesti út 81.

VI. Fizetési feltételek:

a) Az Ajánlatkérő a vállalkozói díjat, mely magában foglal minden szükséges költséget, a teljesítést követően, a szabályosan benyújtott számlák alapján fizeti meg átutalással a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül.

b) Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

c) Késedelmi kötbér: késedelmes teljesítés miatt bekövetkező késedelem esetén a teljesítésig tartó időtartamra a kötbér mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 1 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér összege nem haladhatja meg a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-ának megfelelő összeget. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a nettó ajánlati ár (továbbiakban: vállalkozói díj) 20 %-át, és a Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a Szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

d) Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartása miatt hiúsul meg jelen Szerződés, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése/közzététele napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység ellátására vonatkozó referenciával, legalább nettó 2 millió forint értékben.
Az előírt referenciamennyiség (2 millió forint érték) legfeljebb 2 db referencia szállítással teljesíthető.

Ajánlattevő (közös ajánlattevő) fenti alkalmassági követelménynek megfelelést az ajánlat részeként benyújtani köteles.

Fenti alkalmassági követelmények igazolásához Ajánlattevő kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet is igénybe vehet, alkalmasságát az általa nyújtott szakember/referenciával igazolhatja. Utóbbi esetben kérjük, az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokban a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet megjelölni szíveskedjenek (Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni! )

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

Fenti alkalmassági követelményeknek való megfelelést ajánlattevőnek az ajánlatában be kell nyújtania, igazolnia (dokumentumokkal)!

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
1. Összesített ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 90

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az 1.sz. melléklet (Ajánlati nyilatkozat) – felolvasólapon szereplő valamennyi ajánlati árelem az ajánlatok összehasonítási alapját képezi.

Ajánlattevőnek valamennyi tétel esetén a teljesítési határidőt (megajánlott ellenőri nap….. munkanap) ajánlatot kell tennie. Amennyiben Ajánlattevő az egyes tételek esetében teljesítési határidőt vagy ár megajánlást nem jelöl meg, vagy azt hiányosan nyújtja be, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

2. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db), Súlyszám: 10

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített ajánlati ár: Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlattevőknek a részletes ártáblázat megjelölt sorát beárazva, az ártáblázatot cégszerűen a felolvasólap mellékleteként az ajánlat részeként be kell nyújtani.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, kifejtésre – azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 6 pontot kap az Ajánlattevő
4 szempont vállalás: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:

Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2022. június 17. napja 11:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. június 17. napjáig 9:00 és 14:00. között ügyfélfogadási időben, az ajánlattételi napján 12:00 óráig) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) vagy elektronikusan benyújthatóak a jakabattila@god.hu e-mail címre történő megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. június 17. napján 11.00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetést követő 20 naptári napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem.

XVI. Részajánlattétel megengedett-e: Nem.

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem.

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően kizárólag papíralapon, zárt borítékban (2022. június 17. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban vagy elektronikusan benyújthatóak a jakabattila@god.hu e-mail címre történő megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Göd Város Önkormányzata részére belső ellenőrzési feladatok és belső ellenőrzési vezetői tevékenység elvégzésére tárgyában Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezen dokumentumok másolata. Nem jogi személy (gazdálkodó szervezet) tekintetében ajánlattevőnek aláírás-mintát kell benyújtania. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

XX. Egyéb információk:
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2022. június 8.

Dátum: Göd, 2022. június 8.

………………………………………
Tóth János
Jegyző

A rendelkezésre álló anyagi fedezet Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének elfogadását követően kerül biztosításra.

…………………………………….
pénzügyi ellenjegyzés

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat
– Referencia nyilatkozat
– Aláírási címpéldány/aláírás minta (kötelezően csatolandó)
– Szerződés tervezet