1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlati felhívás – Göd...

I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Nagy Éva (főépítészi irodavezető)
Telefon/fax: 06-27/530-208
E-mail: foepitesz@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

Göd Város Önkormányzata részére integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítése

Munkarész Határidő:
I. Integrált településfejlesztési stratégia szerződés aláírását és az Önkormányzati adatszolgáltatást követő 10 hét
II. Egyeztetési ELJÁRÁS  
Véleményezési anyag készítése az integrált településfejlesztési stratégia előzetes jóváhagyását követő 2 hét
Egyeztetés

Egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés

 
III. Jóváhagyási ELJÁRÁS  
Jóváhagyás előkészítése

Jóváhagyott tervdokumentáció

az egyeztetés lezárását követő 2 hét

I. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ELKÉSZÍTÉSE- TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TERV VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELŐEN

1. HELYZETELEMZÉS, ADOTTSÁGOK ÖSSZEFOGLALÁSA
2. JÖVŐKÉP
A településfejlesztési koncepció jövőképét figyelembe véve
3. STRATÉGIA
A településfejlesztési koncepció célrendszerét figyelembe véve
3.1. Jövőképet meghatározó célok (területi, tematikus és ágazati)
3.2. A településfejlesztési célrendszer összefüggései
3.3. Integrált és tematikus beavatkozási területek
3.4. Az épített és természeti örökség védelmének követelményei
4. RÉSZLETES CSELEKVÉSI PROGRAM
4.1. Integrált és tematikus fejlesztési feladatok
4.2. Fejlesztések pénzügyi terve és ütemezése
4.3. Település vízgazdálkodás és csapadékvíz gazdálkodás fejlesztési feladatai
4.4. Megvalósítandó beavatkozások (fejlesztési feladatok, projektek, egyéb önkormányzati tevékenységek)
4.5. Fejlesztési akcióterületek
4.6. Településfejlesztési akciók megvalósítási keretei, finanszírozási lehetőségek
4.7. Anti-szegregációs program
5. RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVLAP –
Megőrzendő és a fejlesztési célokat szolgáló fejlesztési akcióterületek és egyéb területek legalább általános használat szerinti lehatárolása
6. MONITORING

Határidő: szerződés aláírását és az Önkormányzati adatszolgáltatást követő 10 hét
Dokumentálás: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példány
Önkormányzati adatszolgáltatás tartalma:
– KSH adatok,
– hatályos településrendezési eszközök és azok alátámasztó munkarészei, megalapozó vizsgálata,
– korábbi fejlesztési dokumentumok (településfejlesztési koncepció, gazdaságfejlesztési program, szakági fejlesztési dokumentumok, térségi, mikrotérségi fejlesztési dokumentumok),
– civil szervezetek fejlesztési elképzelései,
– gazdasági szereplők, vállalkozók fejlesztési elképzelései, vállalkozói szándéknyilatkozatok,
– önkormányzati fejlesztési program, egyéb fejlesztési dokumentumok (tanulmánytervek, engedélyes tervek),
– véglegesített fejlesztési program (rövid- és középtávú fejlesztések meghatározása), beleértve a források meghatározását és a pénzügyi ütemezést is,
– a partnerségi egyeztetés lefolytatásáról szóló döntés.

II. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS
1. EGYEZTETÉSI ANYAG KÉSZÍTÉSE

Határidő: az I. részfeladat (ITS) előzetes jóváhagyását követő 2 hét
Dokumentálás: 1 nyomtatott + 1 elektronikus példány + az államigazgatási
egyeztetési eljáráshoz szükséges formátumú példány

2. EGYEZTETÉS
Egyeztetésben való közreműködés, egyeztetéseken való részvétel

3. EGYEZTETÉS LEZÁRÁSA, VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉS

III. JÓVÁHAGYÁS
1. JÓVÁHAGYÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
Képviselő-testületi elfogadásra előkészített dokumentáció

2. JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ
Jóváhagyást követő véglegesítés

Határidő: az egyeztetést lezárását követő 2 hét
Dokumentálás: 2 nyomtatott + 1 elektronikus + az államigazgatási
egyeztetés lezárásához szükséges formátumú példány

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért ő felel.
Ajánlattevőnek a fenti feladatokat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendeletben foglalt eljárási szabályokra figyelemmel kell ellátni.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): szerződéskötést követően az Ajánlati felhívás II. pontjában foglaltak szerint, a teljesítés határideje: legkésőbb 2022. június 30. napja. Vállalkozó előteljesítése lehetséges. A szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.

V. A teljesítés helye: Göd

VI. Fizetési feltételek:
A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést (a 100%-os, hiba- és hiánymentes teljesítés) követően benyújtott 2 db résszámla és 1 db végszámla kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
1.résszámla:
mértéke: Integrált településfejlesztési stratégia elkészítése részfeladat – ajánlattevő által megajánlott bruttó ellenszolgáltatás összege
esedékessége: szerződés aláírását és az Önkormányzati adatszolgáltatást követő 10 hét (megrendelő általi teljesítésigazolást követően)

2.résszámla:
mértéke: egyeztetési eljárás/véleményezési anyag részfeladat – ajánlattevő által megajánlott bruttó ellenszolgáltatás összege
esedékessége: az integrált településfejlesztési stratégia előzetes jóváhagyását követő 2 hét (megrendelő általi teljesítésigazolást követően)

végszámla:
mértéke: jóváhagyási eljárás részfeladat – ajánlattevő által megajánlott bruttó ellenszolgáltatás összege
esedékessége: az egyeztetés lezárását követő 2 hét (megrendelő általi teljesítésigazolást követően)

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1db integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítésére vonatkozó referenciával, mely referencia tekintetében a város lakossága legalább 16 000 fő lakos volt és az ITS elkészítésének értéke legalább bruttó 4 millió forint volt.

2) Az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmasnak akkor minősül, ha a szerződés teljesítésében bevonni kívánt szakemberek között rendelkezik legalább 1, az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberekkel:
M.1./ 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet, 1. melléklet I. Szakma 2. pontban meghatározott TT (Településtervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai tapasztalattal.
Fenti alkalmassági követelmény igazolására ajánlattevőnek be kell nyújtania:
– a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember megjelölésére vonatkozó, ajánlattevő részéről megtett, cégszerűen aláírt nyilatkozat;
– a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amely legalább az alábbi információkat tartalmazza:
— szakember neve;
— szakember beazonosításához szükséges személyes adatok (lakcím, születési időpont);
— szakember munkahelyének megjelölése;
— az előírt kamarai jogosultság igazolására a kamarai azonosítószám, és a hatósági nyilvántartás elektronikus elérési útvonalának megadása;
— amennyiben a szakember rendelkezik az előírt kamarai jogosultsággal, abban az esetben annak első megszerzésének dátuma;
– a teljesítésébe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt közreműködői nyilatkozata arról, hogy rendelkezésre áll majd a szerződés teljesítése során.

A szakembernek az M.1. pont szerinti bemutatását már az ajánlat részeként be kell nyújtani.

Amennyiben a megjelölt szakember nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, hanem csak a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek állnak fenn esetében, abban az esetben az alábbiakban jelzett további igazolások benyújtása is szükséges:
– végzettséget igazoló diploma vagy oklevél egyszerű másolata;
– a jogszabályban előírt minimális szakmai gyakorlat igazolása a szakmai önéletrajz részeként.

Fenti alkalmassági követelmények igazolásához Ajánlattevő kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet is igénybe vehet, alkalmasságát az általa nyújtott szakember/referenciával igazolhatja. Utóbbi esetben kérjük, az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokban a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet megjelölni szíveskedjenek (Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni!)

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legalacsonyabb árú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. Összesített bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 85
2. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db), Súlyszám: 15
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás II. pontjában jelzett feladatok összesített ajánlati árát értékeli.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, kifejtésre – azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 6 pontot kap az Ajánlattevő
4 szempont vállalás: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra.

Ajánlatkérő az ajánlatoknak az értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeit az eljárást megindító felhívásban meghatározott ponthatárok között értékeli az általa meghatározott módszerrel, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgálatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
2022. december 7. 10.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. december 7. napjáig 8:00 és 10:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) történő megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. december 7. napján 10:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. december 7. napjáig, ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban történő megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Göd Város Önkormányzata részére integrált településfejlesztési stratégia (ITS) készítése” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2022.11.28.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2022. november 28.

……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető h.

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)
– településfejlesztési koncepció (TFK) letölthető https://god.hu/wp-content/uploads/2021/09/20181210_telepulesfejl_koncepcio.pdf