1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlati felhívás – Göd...

I. Ajánlatkérő:
Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Szilágyi László polgármesteri jogkört gyakorló alpolgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Szabó-Miklós Rita
Telefon/: 06-27/530-054
E-mail: szabomiklosrita@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Göd város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. év végén hozott döntésében elkötelezte magát a város területén biológiai szúnyoggyérítésre való átállásra 2022. évtől, majd ezen döntését 2023. januárban hozott döntésében megerősítette.
Ennek érdekében ajánlattételi felhívást tesz közzé, amelyben a biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához szükséges alábbi feladatok összességére várjuk árajánlatukat.

Ellátandó feladatok:

1. Tenyészőhely-térkép elkészítése:
A kezelési célterületek alaptérképének (időszakos vízfelületek feltérképezése és tenyészőhelyek felkutatása) elkészítése GIS rendszerben alkalmas használatra. Az alaptérkép rendelkezésre bocsátása a megrendelő részére, jövőbeni felhasználás céljából.
Az alaptérkép elkészítéséhez a megrendelő ajánlattevő rendelkezésére bocsátja azon területeknek a lehatárolását, amelyekre a tenyészőhely térképezést kéri. Továbbá a felhívás mellékleteként elérhetővé teszi egy 2010-ben készült (Dunakanyar szintű) térképezés eredményét is. A teljes felmérendő terület kb 300 hektár területen.
A térképezési műveletek elvégzése előtt a megrendelő tájékoztatása a művelet helyéről, időpontjáról, módszeréről. A térképezés során egy alkalommal helyi sajtó jelenlétének biztosítása.
A tenyésztőhely-alaptérkép elkészítésének határideje, egyben a megrendelő felé történő rendelkezésre bocsátásának határideje 2023. december 15-ig.

2. A város területén előforduló szúnyogfajok meghatározása, egyedszám-mérése:
A város területén előforduló csípőszúnyog-fajok fajmeghatározása és egyedszám-mérése az év folyamán márciustól októberig, minimum kéthavonta (legalább három alkalommal). A méréseket megelőzően a megrendelő tájékoztatása a mérés helyéről, időpontjáról. A mérések során egy alkalommal a helyi sajtó jelenlétének biztosítása.
Az adatok az alaptérképpel együtt GIS rendszerben kezelhetőek legyenek.
Az adatok megrendelő részére átadása a tenyészőhely-térképpel együtt 2023. december 15-ig.

3. Biológiai szúnyoggyérítésre javasolt módszer(ek) részletes kidolgozása, a terv rendelkezésre bocsátása a megrendelő felé.
Az elkészült térkép és fajmeghatározás, egyedszám-mérések alapján a biológiai és esetleges szükségessé váló kémiai szúnyoggyérítés pontos feladatainak szakértői meghatározása, különös tekintettel a szúnyoglárva-egyedszám helyi és időbeli monitorozására, valamint a kezelés javasolt helyének és időpontjának, várható mennyiségének meghatározására.
A gyérítési terv megvalósításához szükséges hatósági és – szükség esetén magánterület-használati – engedélyek meghatározása.
A biológiai gyérítés megvalósításához szükséges beszerzési eljárás műszaki tartalmának meghatározása.
A terv részletes ismertetése, szakmai egyeztetés a megrendelő felé
A terv megrendelő részére átadása 2023. december 15-ig.

4. Indikatív árajánlat kidolgozása a 3. pontban kidolgozott terv alapján a 2024. évi gyérítési beavatkozásokra
Az indikatív árajánlat megrendelő részére átadása: 2023. december 15-ig.

A kijelölt területekre vonatkozó dokumentumok terjedelmi korlátokra tekintettel elektronikusan csatolásra kerülnek, letölthetőek!

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje):
Vállalkozó vállalja, hogy az ajánlati felhívás II. pontjában jelezett feladatokat az ott jelzett határidőig ellátja, továbbá a Megrendelő rendelkezésére áll.

V. A teljesítés helye: Göd közigazgatási területe

VI. Fizetési feltételek:

A kifizetés a teljesítés igazolás tartalmának és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással történik igazolt teljesítést követően.

1.részszámla: Tenyészőhely-térkép elkészítése:
kibocsátás esedékessége:
A tenyészőhely-alaptérkép elkészítésének és átadásának határideje 2023. december 15.
Mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1.sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege

2.részszámla: A város területén előforduló szúnyogfajok meghatározása, egyedszám-mérése:
kibocsátás esedékessége:
Az adatok megrendelő részére átadása a tenyészőhely-térképpel együtt 2023. december 15-ig.
Mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1.sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege

3.részszámla: Biológiai szúnyoggyérítésre javasolt módszer(ek) részletes kidolgozása, a terv rendelkezésre bocsátása a megrendelő felé.
kibocsátás esedékessége:
A terv megrendelő részére átadása 2023. december 15.-ig.
Mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1.sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege

Végszámla: 4. Indikatív árajánlat kidolgozása a 3. pontban kidolgozott terv alapján a 2024. évi gyérítési beavatkozásokra
kibocsátás esedékessége:
Feladatok ellátása 2023. december 15.-ig.
Mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1.sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 évben (36 hónap) a beszerzés tárgya szerinti szerződésszerűen teljesített legalább 1db referenciával, amely referencián tartalmaz
– legalább 1 db legalább 100 km2 területű, folyóparti ártérrel rendelkező városban szúnyogtenyésztőhely-térkép elkészítését és
– Csípőszúnyog-fajok meghatározását és monitorozását és
– legalább 1 db Biológiai szúnyoggyérítés kivitelezésében való közreműködést, teljesítést.

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább 1 fő biológus és/vagy entomológus és legalább 1 fő térképész és/vagy geográfus végzettségű személlyel.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) fenti alkalmassági követelménynek megfelelést az ajánlat részeként Önéletrajz/végzettség igazolását benyújtani köteles.

Fenti alkalmassági követelmények igazolásához Ajánlattevő kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet is igénybe vehet, alkalmasságát az általa nyújtott szakember/referenciával igazolhatja. Utóbbi esetben kérjük, az ajánlattevő által benyújtott dokumentumokban a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet megjelölni szíveskedjenek (Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles a kapacitást nyújtó személyt vagy szervezetet igénybe venni! )

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Értékelési szempontok:
1. Bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 70
2. Fenntarthatósági, ökológiai, klímavédelmi szempontok érvényesülése (környezetvédelmi vállalások száma min 0 db – max 5 db), Súlyszám: 30

A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Összesített Bruttó ajánlati ár: Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlattevőknek a részletes ártáblázat valamennyi sorát (felolvasólapon) beárazva kell benyújtani. A részletes ártáblázatban szereplő összesen bruttó ajánlati ár összeget értékeli Ajánlatkérő.

A 2. részszempont esetén alkalmazott pontkiosztás módszere:
Fenti értékelési szempont alátámasztására Ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a vállalt szempontokat (amennyiben valamely környezetvédelmi vállalás nem kerül részletesen bemutatásra, kifejtésre – azon vállalás db számát Ajánlatkérő nem veszi figyelembe).
0 db szempont vállalás: 0 pontot kap az Ajánlattevő
1 szempont vállalás: 2 pontot kap az Ajánlattevő
2 szempont vállalás: 4 pontot kap az Ajánlattevő
3 szempont vállalás: 6 pontot kap az Ajánlattevő
4 szempont vállalás: 8 pontot kap az Ajánlattevő
5 vagy annál több szempont vállalás, megajánlás esetén: 10 pontot az Ajánlattevő.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra. A legkedvezőbb ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a legmagasabb. Azonos pontszám esetén az alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kerül elfogadásra.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Az ajánlat hiányos benyújtása esetén Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevő részére biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Az Ajánlatkérő által küldött hiánypótlási felhívását követő 5 munkanapon belül a hiányzó dokumentumok benyújthatóak.

X. Ajánlattételi határidő: 2023. február 22. 13:00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (9:00 és 13:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) megküldésével az ajánlattételi határidőt megelőzően lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:

2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2023. február 22. napján 13.00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet, illetve az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: Nem.

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetést követő 10 naptári napon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? Nem.

XVI. Részajánlattétel megengedett-e: Nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem.

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2023. február 22. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban történő megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!

A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe. A cégszerű aláírás igazolása érdekében az ajánlathoz csatolandó a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezen dokumentumok másolata. Nem jogi személy (gazdálkodó szervezet) tekintetében ajánlattevőnek aláírás-mintát kell benyújtania. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
-az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
-az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
-az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,

Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe: Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás közzétételének napja: 2023. február 14.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2023. február 14.

……………………………………
Szilágyi László alpolgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

……………………………………
pénzügyi ellenjegyzés

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat
– Referencia nyilatkozat
– Térkép mellékletek – letölthető
– melléklet