1. Főoldal
  2. /
  3. Archív
  4. /
  5. Ajánlati felhívás – TOP...

I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Juhász Judit
Telefon/fax: 06-27-530-050
E-mail: juhaszjudit@god.hu

II. A beszerzés tárgya:

Göd Város Önkormányzata a TOP_Plusz-3.3.2-21, TOP_Plusz-1.2.1-21 , TOP_Plusz-1.1.1-21, TOP_Plusz-1.2.3 pályázati konstrukcióban támogatást nyert.

A pályázati felhívások alapján valamennyi projektekre kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása feladatok ellátására szükséges.

Ajánlatkérő a tárgyi beszerzési eljárást az alábbi 4 önálló ajánlati részre osztotta:

1.rész: Gödi Alapszolgáltatási Központ TOP_Plusz-3.3.2-21 kommunikációs feladatok
2.rész: Göd, Duna-part Nyaralóházak TOP_Plusz-1.2.1-21 kommunikációs feladatok
3.rész: Göd, Huzella főzőkonyha TOP_Plusz-1.1.1-21 kommunikációs feladatok
4.rész: Béke út felújítása TOP_Plusz-1.2.3-21 kommunikációs feladatok

részletes feladatok valamennyi rész tekintetében:
I. mérföldkőig:
Kommunikációs terv készítése

Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.

A kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése.
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).

A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.

II. mérföldkőig:
Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.).
Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése
(csak professzionális fotó költsége számolható el).
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (pl. írott, mozgóképes, grafikai anyagok)

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése.
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

A TOP_PLUSZ pályázatok kötelező kommunikációjának tartalmi elemei az alábbi oldalról érhetőek el:
https://www.palyazat.gov.hu/2021-2027-szchenyi-terv-plusz#

Projektek és támogatási összegek:

Elnyert pályázati összeg
TOP_PLUSZ-1.1.1                  Huzella Főzőkonyha felújítása nettó 179 977 295
TOP_PLUSZ-1.2.1 Nyaralóházak étterem és konyha felújítás bruttó 299 951 864
TOP_PLUSZ-1.2.3                   Béke út felújítása bruttó 199 017 377
TOP_PLUSZ-3.3.2 Alapszolgáltatási Központ felújítása bruttó 208 099 604

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért ő felel.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): a szerződés hatályba lépésének napjától számítva a mindenkor hatályos Támogatói Okirattal összhangban valamennyi feladat szerződésszerű teljesítéséig tart, de legfeljebb a szerződés aláírásától számított 36 hónap. Megbízott feladatait a projekt kommunikációs tervében szereplő feladatokhoz igazodva, szükség szerinti időpontokban köteles ellátni mindaddig, amíg valamennyi szerződéses feladata szerződésszerűen teljesítésre került. A teljesítés határideje a feladat jellegéből adódóan a projekt fizikai befejezését követően a projekt záró kifizetés igénylés és az annak részét képező záró beszámoló Támogató részére történő beadási időpontjához igazodik. Amennyiben a záró kifizetési igénylés benyújtásának a hatályos Támogatói okiraton szereplő tervezett határideje módosításra került, úgy a szerződés a módosított határidőig külön szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik, azonban Vállalkozó emiatt többlet díjazásra nem jogosult. Vállalkozó köteles a projekt záró kifizetés igénylés és az annak részét képező záró beszámoló Támogató részére történő benyújtásától számított egy hónapig a Megbízó rendelkezésére állni.

V. A teljesítés helye: megbízó székhelye, illetve Göd város közigazgatási területe, valamint a nyertes ajánlattevőként szerződő fél székhelye.

VI. Fizetési feltételek:
Valamennyi rész tekintetében a Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést (a 100%-os, hiba- és hiánymentes teljesítés) követően benyújtott 1 db részszámla és 1 db végszámla alapján kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
részszámla:
mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1.sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege
kibocsátás esedékessége: az I. mérföldkőig vállalt feladatok ellátásának teljesítésigazolását követően

végszámla:
mértéke: az ajánlati nyilatkozat 1.sz. mellékletben megjelölt Vállalkozói részajánlat összege
kibocsátás esedékessége: a II. mérföldkőig vállalt feladatok ellátásának teljesítésigazolását követően

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Pénzügyi, gazdasági és Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)
P1. saját vagy jogelődje adózott eredménye az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző három lezárt üzleti évből legalább egy évben nem negatív.
P2. az eljárást megindító felhívás megküldésének napját megelőző két üzleti évben a beszerzés tárgyából (kötelező nyilvánosság biztosítása szolgáltatás) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele összesen eléri a 800 000 Ft-ot.

M.1.Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldése vagy közzététele napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett, de 3 éven belül befejezett, összességében legalább 4 db, a beszerzés tárgya (kötelező nyilvánosság biztosítása szolgáltatása) szerinti teljesítésre vonatkozó szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely közül legalább 1 db referencia legalább 100 M HUF összköltségvetésű projekthez kapcsolódik.

Amennyiben Ajánlattevő több ajánlati részre pályázik, a referenciát elegendő egy ajánlati részre vonatkozóan megfelelően igazolni – nem szükséges részenként külön referenciát igazolni.

Az M.1. alkalmassági követelménynek való megfelelés ellenőrzése érdekében kérjük a 3. sz. nyilatkozatot (referencia nyilatkozat) benyújtani szíveskedjenek.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Valamennyi ajánlati rész tekintetében, a legalacsonyabb összegű ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1. összesen bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 10
A legalacsonyabb összegű ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlat értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Ajánlatkérő – az értékelés módszerével összhangban – előnyben részesíti azt az ajánlatot, amely alacsonyabb mértékű megajánlást tartalmaz.

A fenti módszerez alapján kiszámított pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra.

Azonos pontszám esetén a Gödi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének jelenlétében történő sorsolással kerül kiválasztásra a nyertes ajánlat.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
valamennyi ajánlati rész tekintetében 2023. január 19. 14.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2023. január 19. napjáig 8:00 és 14:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.), vagy postai úton lehet (Gödi Polgármesteri Hivatal 2131 Göd, Pesti út 81.) vagy elektronikusan is benyújthatóak a juhaszjudit@god.hu és másolatban a jakabattila@god.hu e-mail címre történő egyidejű megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2023. január 19. napján 14:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: igen, ajánlat benyújtható valamennyi részre önállóan

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2023. január 19. napjáig, ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban vagy elektronikusan is benyújthatóak a juhaszjudit@god.hu és másolatban a jakabattila@god.hu e-mail címre történő egyidejű megküldésével lehet. A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat TOP pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása 4 önálló részben” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: Ajánlati felhívás közzététele 2023. 01. 13., 1.sz. módosított ajánlattételi felhívás közzététele 2023.01.16.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrást a 2023. évi költségvetésben tervezni szükséges.

Dátum: Göd, 2023. január 16.

……………………………………
Balogh Csaba polgármester h.

A pénzügyi forrást a 2023. évi költségvetésben tervezni szükséges.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető h.

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Nyilatkozat pénzügyi alkalmasságról (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)