I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Márk Eszter
Telefon/fax: 06-27/530-064
E-mail: markeszter@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Feladat leírása:
Göd Város Önkormányzatának 018/5, 018/51 és 018/56 hrsz-ú területein állami beruházásban új iskola épül. Jelen felhívás célja az iskola gyalogos, kerékpáros, buszos és gépjárművel való megközelítésének megtervezése engedélyes-kiviteli terv szinten.
A tervek engedélyeztetése, árazott és árazatlan költségvetés elkészítése.
A tervezés során folyamatos egyeztetés kell az iskola tervezését elnyerő cég szakirányú tervezőjével az általuk tervezendő útkapcsolatok és parkolók tekintetében.
Részletes leírás:
A tervezési terület Göd 5722, 018/52 hrsz (Kinizsi utca), és 6862/2 hrsz (Összekötő út) meglévő jó minőségű aszfalt burkolatú utak. Szélesség 8,9 m és 12,3 m között változik. A tervezési feladat a Kinizsi utca Ady Endre- Összekötő utca közötti szakaszán, valamint az Oázis lakóparkból érkezők számára az Oázis utcától gyalogosjárda tervezése. A tervezés érinti a 020/1 nem önkormányzati tulajdonú ingatlant. A járda szélessége 1,5 méter szürke beton térkő színazonos kertiszegéllyel. A járda vonalvezetésének a kapubehajtókhoz igazodnia kell, lépcső és 5%-nál nagyobb hosszirányú lejtő nem megengedett, kereszt irányú lejtő max. 2%.
A helyi busz Kinizsi utcai megállójától az iskola felé a gyalogos forgalom átvezetésére gyalogátkelőhely létesítendő kiemelt közvilágítással. A szemközti oldalon új buszmegálló tervezése szükséges gyalogosjárda kapcsolattal.
Szintén gyalogátkelőhely tervezendő az Oázis utca felől érkező gyalogosok számára.
További tervezési terület a 019 hrsz-ú iparvágány melletti út, szélessége 5,3 méter, melynek lejtése nem megfelelő, csapadékvíz elvezetése nem megoldott, közvilágítással nem rendelkezik. Ezeket tervezni szükséges. Az út egyoldali eséssel, az iparvágány mellett kiemelt szegéllyel és zárt csapadékvíz elvezetéssel tervezendő, melynek fogadnia kell az iskolához tartozó parkoló csapadékvizét is. Az út melletti parkolók tervezése az iskola tervezésében szerepel, ahhoz igazodni kell. A közvilágítás az iparvágány oldalán legyen a vasúti űrszelvény figyelembevételével, az út besorolásának megfelelő megvilágítási szinttel, földkábellel és LED fényforrásokkal. Az út tűzoltási felvonulási területként fog funkcionálni és alkalmasnak kell lennie buszfogalom kiszolgálására is.
A tervezés érinti a 017 hrsz-ú nem önkormányzati tulajdonú ingatlant.
A tervezési területen keletkező csapadékvizek befogadója 1.) az Oázis utcánál meglévő csapadékcsatorna és volt golf pályán keresztül az Ilka-patak, vagy 2.) a Kinizsi utcai csapadékvíz szikkasztó árok, melynek folytatása elvezető árokként ebben az esetben szintén tervezendő. Végső befogadó az Ilka-patak, a csatlakozás kiépítését tervezni, engedélyeztetni szükséges. Előzetesen a szakhatóságok, különösen a DINPI hozzájárulását be kell szerezni.
Általános követelmények:
A tervezés során figyelembe kell venni Göd Város Önkormányzatának 320/2020. (IX. 30.) Ök. határozatában elfogadott útépítési standardjait, a település rendezési eszközöket (helyi építési szabályzat, szerkezeti terv, településképi rendelet).
A tervezés megkezdése előtt a Megrendelővel egyeztetni szükséges.
Az utcát a tervezés során be kell járni az Önkormányzat által kijelölt személlyel. A tervezett megoldásokat, esetleges fakivágásokat egyeztetni kell. A végleges terven fel kell tüntetni a kivágásra kerülő fák fajtáját, főbb méreteit és pótlásuk módját.
A terveket engedélyezés, jóváhagyás előtt ismertetni kell az utcában érintett lakókkal, ingatlantulajdonosokkal, területi képviselőkkel. Az Ajánlatkérő erre a célra tárgyalótermet biztosít. A tervismertetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt hitelesíttetni kell a tárgyaláson az Önkormányzat által kijelölt személlyel.
Az útépítési engedély, vízjogi létesítési engedély, ELMŰ engedély megszerzése Tervező feladata, illetve a közmű üzemeltetőkkel és illetékes hatóságokkal történő egyeztetés is. Az érintett területek tulajdoni lapjainak beszerzését és a hatósági engedélyezési eljárások díjait az Önkormányzat közvetlenül fizeti.
A terveket papír alapon 4 példányban és digitális (a rajzokat .DWG, és .PDF, a műszaki leírást .DOC, vagy .DOCX, a számításokat, a költségvetési kiírást és a tervezői költségvetést .XLS vagy .XLSX kiterjesztéssel) formátumban is kérjük megadni.

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért ő felel.
A vállalási összeg a feladat elkészítésében résztvevő összes szakértő és alvállalkozó munkadíját és minden egyéb kapcsolódó költségét magában foglalja.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): az új iskola jogerős építési engedélyétől számított 9 hónap. Göd Város Önkormányzata vállalja, hogy amit tudomására jut ki nyeri a tervezés-kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást, azonnal átadja a kapcsolattartó nevét, elérhetőségét. Előteljesítés lehetséges. A szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.

V. A teljesítés helye: 2131 Göd belterület

VI. Fizetési feltételek:
A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő 1 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:

1. db résszámla: az útügyi hatóságok és/vagy ahol szükséges a vizek keretrendszerében engedélyezésre igazolt benyújtást követően, Megrendelő általi írásbeli igazolását követően.
Mértéke: A Vállalkozási díj 80 %-a.

Végszámla: a Vállalkozási díj 20 %-a, a jogerős engedély kézhezvételét után Megrendelő általi írásbeli igazolását követően.

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a részfeladattal érintett nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a részfeladattal érintett nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése (megjelenése) napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1 db útépítési engedélyes terv készítési munkára vonatozó referenciával, melynek értéke legalább bruttó 6 M Ft és legalább 1 db vízjogi létesítési engedélyes terv készítési munkára vonatozó referenciával, melynek értéke legalább bruttó 1 M Ft. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 1-1 db referencia szállítással teljesíthető.

2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább KÉ-K és VZ-TEL tervezői jogosultsággal vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Az alkalmasság igazolása tekintetében kérjük szakmai Önéletrajz benyújtását (melyből kiolvasható a szakember tervezői jogosultsága), továbbá kérjük a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát benyújtani. Amennyiben nyertes ajánlattevő a munkákat alvállalkozásban vagy más ajánlattevővel közösen kívánja elvégeztetni, úgy kérjük az ajánlat részeként a közös megállapodást is benyújtani szíveskedjenek.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legalacsonyabb árú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1.Összesített Bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 100

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Azonos Összesített bruttó ajánlati ár esetén ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő személyét az ajánlattevők által a Rómaiak útja építése részfeladatra megajánlott legalacsonyabb bruttó ajánlati ár alapján választja ki.

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
2022. január 21. 12.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. január 21. napjáig 9:00 és 12:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen vagy postai úton a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.) megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2022. január 21. napján 12:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2022. január 21. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat „Göd 24 tantermes iskola közműfejlesztése – útépítés, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás tervezése” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021.12.21.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2021. december 21.

……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)
– Alkalmasságot igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)