Göd Város helyi építési szabályzatának (HÉSZ) szöveges módosítása

I. Ajánlatkérő:

Neve: Göd Város Önkormányzata
Címe: 2131 Göd, Pesti út 81.
Képviselője: Balogh Csaba polgármester
Telefon/fax: 06 27 530 064
E-mail: varoshaza@god.hu
Kapcsolattartó neve: Nagy Éva
Telefon/fax: +36-27-530-064/M208
E-mail: foepitesz@god.hu

II. A beszerzés tárgya:
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 24/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) szöveges részének felülvizsgálata az alábbi szempontok szerint:

o Telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek (lakások) számának meghatározása, a telekméret függvényében, Kiegészítő rendelkezések, pl. épületmagassági előírások, zöldfelületre vonatkozó szabályok.
o Területeken elhelyezhető és el nem helyezhető rendeltetések előírásainak felülvizsgálata.
o Melléképület (kiegészítő rendeltetésű épület) elhelyezésének szabályozása, a telekméret függvényében.
o Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges, elhelyezendő személygépkocsik számának előírásai. Gépjármű tároló (garázs) létesítésének szabályozása.
o Beépítési mód előírásainak felülvizsgálata, összefüggésben elsősorban a telek szélességi értékeivel. Építési hely egyes előírásainak felülvizsgálata, pl. előkertben gépkocsi tároló létesítés szabályozása. Az építés általános előírásainak felülvizsgálata.
o Telekalakítás egyes szabályainak meghatározása, a kialakult telekstruktúrához való illeszkedés meghatározásával.
o Településközponti vegyes területek esetén a lakó funkciótól eltérő rendeltetés elhelyezésének szabályozása.
o A város gazdasági övezetű területein el nem helyezhető új építmények, rendeltetések meghatározása.
o Szálláshely szolgáltatás rendeltetésének felülvizsgálata, összefüggésben a munkásszállók elhelyezésének igényével.
o A HÉSZ egyes rendelkezéseinek egyértelműsítése, pontosítása. Településkép védelméről szóló rendelettel való összhangjának megteremtése.

A tervezési munka nem vonatkozik az övezeti rendszer újragondolására. Kizárólag a HÉSZ normaszövegének módosítására irányul.

A tervezési munka kiterjed az előzetes vizsgálatokra is.

Előzetes megalapozó vizsgálatok elkészítése:
– lakóterület jelenlegi szabályozása, meglévő beépítettség, lakósűrűség,
– lakóterületek várható sűrűsödése,
– közlekedési- és közmű infrastruktúra hálózat kapacitásának vizsgálata, fejlesztési javaslata,
– intézményi ellátó képesség vizsgálata.

Ajánlatkérő tárgyi beszerzési eljárásban a teljes műszaki dokumentációt Ajánlattevő, közös ajánlattevő írásbeli megkeresését követő 48 órán belül megküldi az érdeklődő gazdasági szereplők részére. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy az érdeklődő gazdasági szereplő (ajánlattevő, vagy közös ajánlattevők egyike) az ajánlattételt megelőző 48 órán túl megigényelje és részére megküldésre kerüljenek a dokumentumok.

A teljes műszaki dokumentáció igénylésének módja:
Ajánlattevő, közös ajánlattevők egyike írásban elektronikus úton a beszerzés tárgyára hivatkozással, a foepitesz@god.hu e-mailre küldött műszaki dokumentáció igénylését kérvényezik. Ajánlatkérő térítésmentesen, valamennyi érdeklődő részére azonos tartalommal az érdeklődés jelzését követő 48 órán belül megküldi a teljes műszaki dokumentációt.

Vállalkozó a feladat elvégzéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni, akiknek a munkájáért ő felel.
A vállalási összeg a feladat elkészítésében résztvevő összes szakértő és alvállalkozó munkadíját és minden egyéb kapcsolódó költségét magában foglalja.

III. A szerződés típusának meghatározása: Vállalkozási szerződés

IV. A szerződés időtartama (vagy a teljesítés határideje): szerződéskötéstől számítva a teljeskörű műszaki dokumentációban foglaltak szerint. A szerződés annak megkötésétől a vállalt kötelezettségek teljesítéséig hatályos.
I.MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT: előzetes adatszolgáltatástól számított 12 hét
II.HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT: megalapozó vizsgálat leszállítását, valamint a társadalmasítás részeként tartott fórumot követő 8 hét
III.1.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS: Véleményezési anyag készítése : munkaközi anyag képviselő-testületi elfogadását követő 4 hét
III.2.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS: Partnerségi egyeztetés, egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés: véleményezési szakasz képviselő-testületi lezárását követő 2 hét
IV. JÓVÁHAGYÁS: Jóváhagyás előkészítése, Jóváhagyott tervdokumentáció: képviselő-testületi jóváhagyást követő 2 hét
V. A teljesítés helye: 2131 Göd belterület

VI. Fizetési feltételek:
A Vállalkozási díj a Ptk. rendelkezései alapján, az igazolt teljesítést követően benyújtott számla ellenében kerül megfizetésre a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések szerint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő 4 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint:

1-4. résszámla: az ajánlati felhívás IV. pontjában megjelölt ütemezés szerint, nyertes ajánlattevő által megjelölt ajánlati egységárakon, Megrendelő általi írásbeli igazolását követően.

Végszámla (IV. JÓVÁHAGYÁS feladatrész): a 100%-os, hiba- és hiánymentes teljesítés megtörténtének Megrendelő általi írásbeli igazolását követően

A vállalkozási szerződés alapján létrejövő pénztartozás teljesítésének idejére a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdése irányadó.

Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: Késedelmesen teljesít nyertes ajánlattevő, amennyiben a teljesítési részhatáridőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a részfeladattal érintett nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít.

Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a részfeladattal érintett nettó ajánlati ár 20 %-át és Ajánlattevő ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a jelen szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.

VII. Alkalmassági követelmények
(Műszaki, illetve szakmai alkalmasság, a megkövetelt igazolási mód)

1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1 db 15 ezer főnél nagyobb településre és/vagy fővárosi kerületre vonatkozó teljes településtervezési szolgáltatásra vonatkozó referenciával. Az előírt referenciamennyiség legfeljebb 1 db referencia szállítással teljesíthető.

2) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes TT (településtervezési terület, településtervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező 1 db szakemberrel.
Az alkalmasság igazolása tekintetében kérjük szakmai Önéletrajz benyújtását (melyből kiolvasható a szakember tervezői jogosultsága), továbbá kérjük a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát benyújtani. Amennyiben nyertes ajánlattevő a munkákat alvállalkozásban vagy más ajánlattevővel közösen kívánja elvégeztetni, úgy kérjük az ajánlat részeként a közös megállapodást is benyújtani szíveskedjenek.

Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).

VIII. Ajánlatok értékelésének szempontja:
Legjobb ár-érték arányú ajánlat
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

1.Összesített Bruttó ajánlati ár: HUF, Súlyszám: 70
2. többlet szakember, Súlyszám: 15
3. többlet referencia, Súlyszám: 15

2. többlet szakember (Ajánlattevő rendelkezik az ajánlati felhívás VII. 1) alpontjában alkalmassági követelményen felül további 1db azonos követelménynek megfelelő szakemberrel)
(Ajánlattevő az alkalmassági követelményen felül rendelkezik további 1 db, legalább a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes TT (településtervezési terület, településtervezési szakterület) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.)
nem válasz: 0 pont
igen válasz: 10 pont
súlyszám : 15

3. többlet referencia (Ajánlattevő rendelkezik az ajánlati felhívás VII. 2) alpontjában alkalmassági követelményen felül további 1db azonos tartalmú referenciával)
(Ajánlattevő az alkalmassági követelményen felül rendelkezik további 1 db, az eljárást megindító felhívás megküldése napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban szerződésszerűen teljesített: legalább 1 db 15 ezer főnél nagyobb településre és/vagy fővárosi kerületre vonatkozó teljes településtervezési szolgáltatásra vonatkozó referenciával.)
nem válasz: 0 pont
igen válasz: 10 pont
súlyszám : 15

 

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:

Az 1. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete:
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 10
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. és 3. részszempont esetében Ajánlatkérő a pontkiosztás módszere alapján:
A pontozás az alábbiak szerint történik:
nem válasz: 0 pont
igen válasz: 10 pont

IX. Az ajánlatok benyújtását követő hiánypótlási lehetőség meghatározása, vagy annak kizárása:
Ajánlatkérő hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

X. Ajánlattételi határidő:
2021. október 13. 12.00 óra

XI. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2021. október 13. napjáig 9:00 és 12:00. között ügyfélfogadási időben) személyesen a Gödi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2131 Göd, Pesti út 81.) megküldésével lehet.

XII. Az ajánlatok felbontásának helye, időpontja, a bontáson részvételre jogosultak megnevezése:1
2131 Göd, Pesti út 81. szám alatt a Gödi Polgármesteri Hivatal dísztermében 2021. október 13. napján 13:00 órakor. Részvételre jogosultak a beszerzési eljárás lebonyolításával megbízott személy(ek) vagy szervezet.

XIII. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni vagy ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el: az ajánlatban nem lehet tárgyalni

XIV. A szerződéskötés tervezett időpontja: Eredményhirdetést követő 7 munkanapon belül

XV. Többváltozatú ajánlat tétele megengedett-e? nem

XVI. Rész ajánlattétel megengedett-e: nem

XVII. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték adásához kötött? Nem

XVIII. A dokumentáció rendelkezésének módja: Elektronikus úton, az eljárásban való részvétel feltétele a teljes műszaki dokumentáció ajánlattevő általi megigénylése. A teljes műszaki dokumentációt ajánlatkérő térítésmentesen, valamennyi érdeklődő részére azonos tartalommal megküldi az érdeklődés jelzésétől számított 48 órán belül. Részletes információkat lásd. az ajánlati felhívás II. pontjában.

XIX. Az ajánlatok összehasonlításának tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani az ajánlattételi határidőt megelőzően papíralapon, zárt borítékban (2021. október 13. napjáig ügyfélfogadási időben) személyesen, vagy postai úton lehet a 2131 Göd, Pesti út 81. Gödi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
A borítékon kérjük feltüntetni „Ajánlat „Göd Város helyi építési szabályzatának (HÉSZ) szöveges módosítása” Ajánlattételi határidő előtt TILOS FELBONTANI!” AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐT KÉRJÜK FELTÜNTETNI!
A pályázathoz csatolandó egyes nyilatkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt formanyomtatvány alapján, aláírással, bélyegzővel ellátva kell benyújtania. Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvű dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.

XX. Egyéb információk
Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlati kötöttség minimális időtartama vagy határideje: 30 nap
Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a beszerzési eljárásokról szóló 29/2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendeletében, valamint Göd Város Önkormányzata beszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak.

XXI. Érvénytelen az ajánlat:
– az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be,
– az a felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg,
– az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek,
– az ajánlattevő a kizáró okok hatálya alatt áll,
– az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek,
– az Ajánlattevő ajánlatában meghatározott ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbtv. szerinti közbeszerzési értékhatárt,
– egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek,
-az ajánlattevő, közös ajánlattevők egyike a teljes műszaki dokumentációt nem igényelte meg az ajánlattételi határidőt megelőző 48 órán túl.
Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
bc) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban elő hozzátartozóját
a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevonta, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:
– végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
– tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
– gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
– beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
– egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
– korábbi – három évnél nem régebben lezárult – beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig,
– Ajánlatkérő fenntartja a jogot az eljárás indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

XXII. Tárgyi munkával kapcsolatban beszerezhető további információk beszerzésének helye, címe:
Ajánlati felhívás I. pontjában rögzített kapcsolattartási címen.

XXIII. Az ajánlattételi felhívás megküldésének/közzétételének napja: 2021.10.04.

XXIV. Rendelkezés pénzügyi fedezetről: A pénzügyi forrás a becsült érték alapján rendelkezésre áll.

Dátum: Göd, 2021. október 4.

……………………………………
Balogh Csaba polgármester

A becsült érték alapján, a beszerzéshez szükséges forrás rendelkezésre áll.

…………………………………….
pénzügyi osztályvezető

Mellékletek:
– Ajánlattételi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Összeférhetetlenségi nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Referencia nyilatkozat (kötelezően csatolandó)
– Aláírási címpéldány/Aláírásminta (kötelezően csatolandó)
– Alkalmasságot igazoló dokumentumok (kötelezően csatolandó)

Szerződés